خانواده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى الگوى آرمانى سبك زندگى از ديدگاه مكتب اسلام

سال بيست و دوم ـ شماره 186 ـ خرداد 1392، 23ـ35

 

 هادى حسن دوست فرخانى1
اميد رضايى2
داوود حسن دوست فرخانى3

چكيده

امروزه متناسب با پيشرفت و تحول در حوزه هاى مختلف و گذار جوامع از شكل سنتى به مدرن، شاهد شكل گيرى سبك هاى جديد زندگى هستيم. سبك زندگى، درواقع، شكل دهنده هويت گروهى و اجتماعى افراد است. تحقيقاتى كه تاكنون در اين زمينه در جامعه ما صورت گرفته است توجه كمى به باورها و ارزش هاى فرهنگى برخاسته از مكتب اسلام داشته و صرفا به بيان نظريه هاى غربى در اين حوزه و ذكر عوامل مؤثر بر آن اكتفا كرده اند. ازاين رو، در اين مقاله با مبنا قرار دادن روش تحقيق كيفى از نوع تحليلى ـ توصيفى، و با هدف بررسى الگوى آرمانى سبك زندگى از منظر مذهب اسلام و خاصه مكتب تشيع، بر آن شديم تا ابتدا با بررسى دقيق نظريه هاى مربوط، سه شاخصه اصلى سبك زندگى (الگوى رفتار، مديريت بدن و الگوى مصرف) را برداشت كرده و در ادامه، در ارتباط با هر مقوله، گزاره هايى را كه بيان كننده ديدگاه مكتب اسلام باشد بيان نماييم. در پايان پس از جمع بندى و نتيجه گيرى مطالب، يافته ها حاكى از لزوم جامعه پذيرى و نهادينه كردن الگوى سبك زندگى اسلامى در جهت شكل دادن به ساختار نگرشى نسل جوان بر اين مبنا بود.

كليدواژه ها: سبك زندگى، مكتب اسلام، سلامت اجتماعى، جامعه شناسى فرهنگ.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
186
شماره صفحه: 
23

خانواده آرمانى در انديشه امام سجاد (ع)

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 13ـ26

سعيد مقدم*

چكيده

تهديدها و آسيب هاى فراوانى در دهه هاى اخير نهاد خانواده را به چالش كشيده است. از اين رو، ارائه يك خانواده آرمانى از منظر دينى جهت رويارويى با تهديدهاى نوين، ضرورى به نظر مى رسد. در اين نوشتار به بررسى خانواده آرمانى مطلوب در انديشه امام سجاد عليه السلام با روش تحليل متن مى پردازيم. ترسيم خانواده آرمانى براساس ويژگى ها و ارائه راهكارهاى تحقق اين نهاد، از اهداف اين پژوهش به شمار مى رود.

خانواده آرمانى، اگرچه براى پاسخ گويى به نياز جنسى شكل مى گيرد، ولى به دليل داشتن مبانى توحيدى و ارائه ويژگى ها و راهكارهاى برگرفته از مبانى وحيانى، به پرورش انسان هاى موحد مى پردازد و زمينه تشكيل جامعه آرمانى را فراهم مى كند.

كليدواژه ها: خانواده آرمانى، انديشه امام سجاد عليه السلام، ويژگى ها، راهكارها.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
13

واكاوى شاخصه‏ هاى الگوى خانواده منتظر

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 176 ـ مرداد 1391، 71ـ84

مريم نجفى ليوارى*
نرگس محمدنيا گالشكلامى**

چكيده

از آنجا كه «انتظار» از مهم ترين مقوله هاى دينى در تشيع محسوب مى شود و نيز ترويج فرهنگ انتظار در خانواده ها نقش مهمى در تربيت دينى جامعه اسلامى دارد، واكاوى مشخصه هاى الگوى خانواده منتظر مى تواند در التزام عملى بُعد موعود باورى نقش بسزايى داشته باشد.
بدين سان، نسل جوان و نوجوان با مبحث امامت، ولايت، موعود و مهدويت آشنا شده و از آسيب هاى آن آگاهى مى يابند. فرهنگ انتظار مى تواند در نهاد خانواده تقويت گردد. شاخصه هاى الگوى چنين خانواده اى در پرتو عنايت به فرامين و سيره اهل بيت عليهم السلام تحقق مى يابد و تقويت موعودباورى و توجه خاص به امر خودسازى در خانواده به موازات تربيت دينى فرزندان نقش مهمى در تبديل اين پايگاه مقدس به خانواده منتظر خواهد داشت. 

كليدواژه ها: خانواده منتظر، انتظار، حضرت مهدى (عج)، مهدويت، دين، تربيت.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
176
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه