خانواده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليلي از رابطة ارزش‌هاي اخلاقي و تحکيم خانواده از منظر قرآن و سنت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 33ـ43

نوع مقاله: ترويجي
* حسين عبدالمحمدي/ دانشيار گروه تاريخ جامعة‌المصطفي‌العالميه     Hoseinmohammadi31@yahoo.com

شماره صفحه: 
33

علل و پيامدهاي تک‌فرزندي در ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوازدهم، پياپي 303، اسفند 1401، ص 67ـ79
 

نوع مقاله: ترويجي
* هادي مرادي/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     Hadimoradi2760051@gmail.com

شماره صفحه: 
67

عوامل بيروني مؤثر بر نيازهاي انسان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 67ـ77

نوع مقاله: ترويجي
* سيدمجتبي فقيهي/ كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    yasgole63@yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره صفحه: 
67

عوامل تأثیرگذار بر هویت دینی جوانان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیف‌اله فضل‌الهي قمشی/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    fazlollahigh@yahoo.com
* زهره شیباني/ دانشجوي دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    co123zohreshibane@gmail.com
دريافت: 11/02/1400                    پذيرش: 19/05/1400
چکيده
مسئلۀ هویت دینی جوانان با توجه به نقش کلیدی و سازندۀ جوانان در جامعه و آینده کشور، اهمیتی بس ویژه و قابل تأمل دارد. از سوی دیگر، هویت دینی در منابع دینی ما پایه و اساس دیگر هویت‌هاست و می‌توان گفت که قوام این هویت باعث قوام سایر هویت‌ها و زوال آن موجب چالش در دیگر هویت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش تبیین عوامل تأثیرگذار بر هویت دینی جوانان است. روش تحقیق تحلیل اسناد و توصیف آیات و روایاتی است که به اهمیت دوران جوانی در میان ادوار مختلف زندگی اشاره کرده‌اند و همچنین به مسئله هویت دینی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن پرداخته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن هستند که نه‌تنها عوامل فردی و خودشناسی، بلکه عوامل اجتماعی نظیر خانواده، گروه همسالان و رسانه‌ها نیز در تکوین هویت دینی سهمی بسزا و چشم‌گیر دارند.
کليدواژه‌ها: جوان، هویت دینی، خانواده، همسالان، رسانه‌.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
285
شماره صفحه: 
41
صفحه شروع مقاله: 
41
صفحه پایان مقاله: 
53

ارزیابی اِنگارة «خودحمایتی همسران» در توجیه بی‌میلی به فرزندآوری با رویکرد اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* علی ملکوتی‌نیا / دکترای تخصصی علوم و معارف نهج‌البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث    alim2200@gmail.com
زینب‌سادات نیکویی روزبهانی / کارشناسی علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث    Z.sadat@mihanmail.ir
دريافت: 11/06/99                    پذيرش: 20/12/99
چکيده
نتیجة مطالعات و تحقیقات دربارة بی‌میلی خانواده‌های ایرانی به فرزندآوری، نشان می‌دهد که نوعی تغییر در نگرش‌ها، تمایلات و ایستارهای خانواده‌های ایرانی معاصر نسبت به کُنش فرزندآوری صورت گرفته است. آنان دغدغه‌ها و نگرانی‌های مهمی دارند که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی و زیستی قابل مطالعه و ارزیابی است. در این میان، «خودحمایتی / خودحفاظتی»، مهم‌ترین دغدغه در استدلال برای کم‌فرزندآوری از سوی همسران اعلام شده است. مقالة حاضر می‌کوشد با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی نشان دهد که خودحمایتی همسران، ازجمله متغیرهای تأثیرگذار در بی‌میلی خانواده‌ها به فرزندآوری است. ولی در بررسی دقیق‌تر با رویکرد اسلامی، دلیل خودحمایتی با اشکالات و پیامدهایی همراه است که اعتبار و وجاهت آن را نزد مدعیان و حامیان آن، زیرسؤال مي‌برد. ازاین‌رو، شایسته است در تمسک به خودحمایتی در توجیه عدم تمایل به فرزندآوری از سوی زنان و مردان جامعة معاصر، تجدیدنظر صورت پذیرد، تا زمینه برای فرزندآوری و افزایش جمعیت جوان و کارآمد ایران اسلامی در سطح وسیع‌تری فراهم گردد.
كليدواژه‌ها: اخلاق فرزندآوری، خودحمایتی همسران، بی‌میلی به فرزندآوری، خانواده، رویکرد اسلامی به افزایش جمعیت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
21
صفحه شروع مقاله: 
21
صفحه پایان مقاله: 
34

تربيت اخلاقي با رويكرد تطبيق بر قاعدة لاضرر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

محمد قدرتی/ دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه اردکان    mohamad.ghoodrati1373@gmail.com
حسین غفوری چرخابی/ استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه اردکان     h.ghch@yahoo.com
دريافت: 24/04/97                    پذيرش: 05/10/97
چكيده
اين مقاله با نگاهی نو به اخلاق و فقه در حوزة تربیت، بین مدارس و والدین پیوند برقرار کرده ‌است، و با روش توصیفي ـ تحلیلی و استفاده از منبع عظیم اخلاق، یعنی قرآن کریم، و نیز سایر متون اخلاقی، به بررسی تطبیقی قاعدة لاضرر در تربیت اخلاقی والدین و معلمان پرداخته‌است. برطبق قاعدة لاضرر، هرگونه ضرر رساندن، اعم از مادی و معنوی، و روحی و جسمی، نهی شده ‌است؛ زیرا حیثیت و کرامت انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی دانش‌آموزان به‌شمار می‌رود. هرگونه ضرر روانی و یا خدشه‌دار کردن کرامت افراد جامعه با قاعدة لاضرر منافات دارد. در خانواده و مدارس نیز باید جسم و روان فرزندان و دانش‌آموزان از هرگونه لطمه و آزار مصون بماند، و تکریم و رعایت احترام از جمله حقوق مسلم آنان است. معلمان و والدین با متخلق شدن به صفات اخلاقی، مانند: یگانگی ظاهر و باطن، تواضع، مهربانی، عدم تنبیه، می‌توانند شخصیت فرزندان را حفظ کنند؛ زیرا ضرر رسیدن به شخصیت آنان، موجب عقده‌های روحی و روانی می‌گردد، و این امر به جامعه و اطرافیان ضرر وارد می‌کند.
کلیدواژه‌ها: قاعدة لاضرر، تربیت اخلاقی، ضرر معنوی، معلمان، والدین، خانواده.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
35

راه‌كارهاي مديريت اقتصادي زنان در سبك زندگي اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

طاهره سلیمانی / سطح سه گرایش فقه و اصول حوزة علميه كوثر استان البرز     soleymani.z77@gmail.com
فهیمه شهابی / سطح دو حوزة علمیه کوثر استان البرز        agznfri12msher@gmaih.com
ياسر صولتي / دانش‌‌آموخته حوزه علميه قم        solati@iki.ac.ir
دريافت: 05/04/97                    پذيرش: 27/08/97
چکيده
مسئلة اقتصاد و كسب معاش، از ابتدايي‌ترین و ضروري‌ترين مسائلي است كه همواره با زندگي نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده‌اي از حيات انساني را تشكيل مي‌دهد. نظام اقتصادي حاكم بر خانواده بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتواند با پيشرفت زندگي بشر در هر عصري، مشكلات و موانع موجود را برطرف كند. بدون ترديد هريك از اعضاي خانواده با تدابير درست خويش در مديريت اقتصادي خانواده نقش جدي دارند. در اين ميان نقش زنان با توجه به جايگاه و مسئوليت آنان از اهميت برخوردار است. در نظام تربیتی اسلام، تنها تمکن مالی و اقتصادی نیست که آرامش را برای خانواده فراهم می‌سازد، بلکه خصایص نیکی مانند: قناعت و پرهیز از اسراف، پرهیز از تجمل، و اعتدال و میانه‌روی و... بسیار توصیه شده است. در شرایط نامناسب اقتصادی، قطعاً رفتار زن خانواده است که در نقش مادر و همسر می‌تواند برای سایران الگو سازی کند و آرامش و راحتی را برای خانواده به ارمغان بیاورد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي است، و با استفاده از منابع و اسناد معتبر كتابخانه‌اي انجام گرفته است.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد، مدیریت اقتصادی، خانواده، سبك زندگي اسلامي.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
37

نقش تربيتى نهادهاى اجتماعى در تحقق جامعه دينى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

عبدالرضا ضرابى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره zarabi@qabas.net

دريافت: 11/2/96               پذيرش: 30/5/96

 

چكيده

هر جامعه اى متشكل از نهادهايى است كه بر اساس وظايف و كاركردهاى خود، نقش خاصى در مديريت وحركت جامعه به سوى رشد و توسعه ايفا مى كنند. اين كاركردها در حوزه هاى مختلف سياسى، اجتماعى،اقتصادى، و فرهنگى رخ مى دهد. نهادهاى اجتماعى زمانى مى توانند نقش واقعى خود را به درستى ايفا كنندكه با توجه به كاركردها و وظايف نهادهاى خود، در يك نگرش سيستمى و در ارتباط و تعامل با يكديگرعمل كنند. اين پژوهش به روش تحليلى ـ توصيفى درصدد تبيين اجمالى كاركردها و وظايف هريك از ايننهادهاى اجتماعى به طور مستقل، نقش آنها را در تعامل با يكديگر براى تحقق جامعه دينى مورد تحليلقرار داده است. روشن است اگر جامعه اى به دنبال تحقق اهداف متعالى دينى و الهى بود، سياست ها وبرنامه هاى كلان و خرد  آن بايد به گونه اى تنظيم و تدوين شوند كه با تربيت دينى افراد جامعه، به سوى تشكيل يك جامعه ولايى و توحيدى گام برداشته، به هدف نهايى جامعه دينى، يعنى قرب و رضوان الهى خود را نزديك نمايد. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه هرچند هريك از نهادها بر اساس وظايف و كاركردهاىخود، بخشى از وظايف جامعه را به عهده گرفته و انجام مى دهند، اما زمانى جامعه در مسير صحيح تحقق اهداف خود قرار خواهد گرفت و از آسيب هاى درونى و بيرونى مصون خواهد ماند كه نهادها با يكديگرتعامل و همكارى داشته و با هماهنگى امور جامعه را پيش ببرند.

 

كليدواژه ها: نهاد، سيستم، خانواده، حكومت، سياست، اقتصاد، آموزش و پرورش، تعامل نهادها.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
13

نقش خانواده و مدرسه در پرورش ارزش كرامت اخلاقى

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

حسن رحمان نيا / كارشناس ارشد علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

rahmannia88@gmail.com                    

سيداحمد فقيهى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

دريافت: 29/6/93               پذيرش: 26/2/94

 

چكيده

پرورش كرامت انسانى را مى توان به عنوان يكى از مهم ترين اهداف در نظام تربيتى اسلام در نظر گرفت. منظور، نه كرامت ذاتى انسان، بلكه كرامت اكتسابى مراد است. شايد بتوان ادعا نمود كه غايت همه فعاليت هاى تربيتى شكوفا ساختن و بالفعل رساندن اين نوع كرامت در ساحت وجودى انسان مى باشد.

     اين نوشتار با روش توصيفى ـ تحليلى، از بين عوامل گوناگون تأثيرگذار بر پرورش كرامت، عامليت «خانواده» و «مدرسه» را مورد بررسى قرار داده است كه نقشى ويژه در پرورش كرامت اخلاقى آنها ايفا مى نمايند. برهمين اساس در يك سو، «توجه به جنبه الگويى والدين»، «رابطه عاطفى والدين و فرزندان» و «اعتدال در محبت ورزى» در خانواده؛ و در سوى ديگر، «توجه به اهداف تربيت» و «الزامات اخلاقى مربيان و رابطه آنها با متربيان» و نيز عامل «دوستان و همسالان» در مدرسه، از جمله مؤلفه هايى هستند كه متناسب با ويژگى هاى خانواده و مدرسه، محوريت يافته و در شكوفايى و پروراندن كرامت اخلاقى فرد اثرگذار خواهند بود.

 

كليدواژه ها: خانواده، مدسه، پرورش، كرامت اخلاقى.

Marifat____________________________________________________________ Vol. 24, No 8, Aban 1394

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
215
شماره صفحه: 
107

بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى دانشجويان مطالعه موردى دانشجويان دانشكده علوم انسانى دانشگاه گيلان

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

محسن پورمحمد / استاديار دانشگاه علوم پزشكى گيلان Mpm_66@yahoo.com

سعيد كبيرى / دانشجوى دكترى بررسى مسائل اجتماعى ايران دانشگاه مازندران s.kabiri89@gmail.com

سيده معصومه شادمنفعت / دانشجوى كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان shamila.shadmanfaat@gmail.com

همايون رضائى زاده / كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان Homayunrezaei90@gmail.com

دريافت: 29/2/93 پذيرش: 2/9/93

چكيده

نهادينه شدن ارزش هاى دينى در هر كشورى، تحت تأثير عوامل نهادى جامعه پذيرى شكل مى گيرد. به فرايند درونى كردن ارزش ها و اعتقادات دينى جامعه پذيرى دينى گفته مى شود. خانواده، مدارس، دوستان، روحانيت و اشخاص مذهبى و رسانه هاى گروهى، از مهم ترين عوامل جامعه پذيرى به شمار مى روند. اين پژوهش به بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى پاسخ گويان مى پردازد. سؤال اصلى اين است كه مهم ترين عامل جامعه پذيرى دينى مردم، به ويژه جوانان چيست؟

جامعه آمارى اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه گيلان هستند، كه از ميان آنها 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. رويكرد نظرى اين پژوهش، تلفيقى از نظريه كنش متقابل و كاركردگرايى است. نتايج حاكى از اين است كه رسانه هاى گروهى، روحانيت و اشخاص مذهبى و دوستان، به ترتيب مهم ترين عوامل جامعه پذيرى هستند. اين در حالى است كه دو عامل جامعه پذيرى مذهبى يعنى خانواده و مدرسه تا حدى كاركرد خود را در مقايسه با ديگر عوامل جامعه پذيرى از دست داده اند.

 

كليدواژه ها: جامعه پذيرى مذهبى، عوامل جامعه پذيرى مذهبى، روحانيت، خانواده، مدرسه، ماهواره، اينترنت.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
17
محتوای تغذیه