افسردگى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

درآمدى بر رويكرد اسلامى درمان افسردگى با محوريت صحيفه سجاديه

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 174 ـ خرداد 1391، 43ـ59

مرضيه شريفى*

چكيده
در سال هاى اخير، الگوى چندوجهى برگرفته از متون اسلامى در درمان افسردگى مورد توجه قرار گرفته و از اين شيوه در درمان افراد افسرده استفاده شده است. هدف اين مقاله معرفى اجمالى مؤلفه هاى اصلى رويكرد مذكور، با تأكيد بر مضامين صحيفه سجاديه مى باشد. در اين پژوهش كتابخانه اى، ابتدا با استفاده از منابع، مؤلفه هاى اصلى الگوى اسلامى درمان افسردگى مشخص و در مرحله بعد، اين مؤلفه ها با مضامين مستخرج از صحيفه سجاديه منطبق گرديده است. اين مطالعه نشان مى دهد كه محتواى غنى صحيفه سجاديه، به نحو مطلوبى با مؤلفه هاى اصلى رويكرد اسلامى درمان افسردگى قابل انطباق مى باشد.

كليدواژه ها: رويكرد اسلامى، صحيفه سجاديه، افسردگى، درمان.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
174
شماره صفحه: 
43

سنّ ازدواج؛ عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن

سنّ ازدواج
عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن

عبّاس رجبى

(دانش آموخته حوزه علميه قم; كارشناس ارشد روان شناسى بالينى)

چكيده

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
112
شماره صفحه: 
143
محتوای تغذیه