قرآن

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

عقلانيت گفتاري قرآن کريم (بررسي موردي: اصل پرهيز از زياده‌گويي در قرآن)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره ششم، پياپي 309، شهريور 1402، ص 33ـ41

نوع مقاله: ترويجي
* سيدسجاد خسروي/ دانشجوي دکتري مدرسي مباني نظري اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي تهران      se-khosravi@sbu.ac.ir

شماره صفحه: 
33

نقد اخلاق مترفين از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال سي‌ و دوم، شماره ششم، پياپي 309، شهريور 1402، ص 75ـ84

شماره صفحه: 
75

رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 31ـ39

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
31

تحليل تاريخي تطبيق‌پذيري سرنخ‌هاي«پولس»‌شناسي در عهد جديد، قرآن کريم و حديث

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 21ـ30

نوع مقاله: ترويجي

* مجيد چهري/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه pm.1364@yahoo.com
زهره نريماني/ استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني کرمانشاه    Zohrehnarimani92 @yahoo.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
21

بررسي تطبيقي تفاوت متن گزارش قرآن و تورات در داستان پيامبران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 9ـ20

نوع مقاله: ترويجي

* سيدمحمد حاجتي شوركي/ دکتراي اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  (ره) Hajati65@chmail.ir

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
9

الزامات تربیتی حاکم از منظر اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره هفتم، پياپي 298، مهر 1401، ص 33ـ43

نوع مقاله: ترويجي
اصغر اسماعیلی/ دانش‌پژوه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) as.6642302@gmail.com
دريافت: 07/03/1401                    پذيرش: 31/06/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
298
شماره صفحه: 
33

بررسي تأثير جنسيت در توانش‌هاي سرشتي انسان از ديدگاه قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوم، پياپي 293، ارديبهشت 1401، ص 21ـ30

نوع مقاله: ترويجي
محمد نقيب‌زاده/ استاديار گروه علوم قرآن و تفسير مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mn@qabas.net
* سيدمهدي ميري پارسايي/ کارشناس ارشد علوم قرآن و تفسير مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     miriparsaei@gmail.com
دريافت: 15/11/1400                    پذيرش: 12/02/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
293
شماره صفحه: 
21

اهداف توليد از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 49ـ58

نوع مقاله: ترويجي

* سميه يوسفي/ دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     usofi.sara@yahoo.com
علي‌محمد ميرجليلي/ استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     almirjalili@yazd.ac.ir
دريافت: 27/07/1400                    پذيرش: 23/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
49

جست‌وجو در مصداق مجوس: سنجش و نقادي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 79ـ87

نوع مقاله: ترويجي
سجاد واعظي منفرد / استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان     Sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir
دريافت: 27/05/1400                    پذيرش: 20/11/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
79

رسالت حکومت ديني در تربيت ديني جامعه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 69ـ79

نوع مقاله: ترويجي
اصغر اسماعيلي/ دانش‌‌پژوه دکتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    as.6642302@gmail.com
دريافت: 13/05/1400                    پذيرش: 23/09/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه