علوم انساني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راهکارهاي تحول و اسلامي‌سازي علوم انساني در انديشه رهبر معظم انقلاب و آيت‌الله مصباح يزدي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دهم، پياپي 301، دي 1401، ص 87ـ99

نوع مقاله: ترويجي
جواد محقق/ دانشجوي دكتري علوم سياسي جامعة المصطفي العالميه     jmohaqqeq@gmail.com
دريافت: 08/06/1401                    پذيرش: 29/09/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
301
شماره صفحه: 
87

معرفت و بصيرت انسان حزب‌اللهي و تأثير آن در اسلامي‌سازي علوم انساني از منظر علامه مصباح يزدي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دهم، پياپي 301، دي 1401، ص 49ـ59

نوع مقاله: ترويجي
محمدموسي حميدي/ دانشجوي دکتري فقه تربيتي جامعة المصطفي العالميه     hamidimohammadmosa@qmail.com
دريافت: 11/06/1401                    پذيرش: 08/09/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
301
شماره صفحه: 
49

واکاوي تأثير اصل قدرت مطلق الهي در تعليم و تربيت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 37ـ48

نوع مقاله: ترويجي
* زهرا زارعي/ طلبه سطح چهار تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزش عالي حضرت ‌زهرا (س) ميبد    z.zarei52@yahoo.com
محمدعلي محيطي اردکان/ استاديار گروه فلسفۀ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    hekmatquestion@gmail.com
دريافت: 19/12/1400                    پذيرش: 04/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
37

اسلامى‌ ‏سازى علوم انسانى؛ آسيب ‏‌شناسى

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 61ـ71

ابوالفضل ساجدى*

چكيده

اين مقاله به آسيب‏شناسى روند اسلامى‏سازى علوم انسانى در ايران مى‏پردازد. علوم انسانى كه ابعاد انسانى آدمى را مى‏كاود، براى اسلامى‏سازى به سازوكارهاى ويژه‏اى در بعد ساختارهاى آموزشى و پژوهشى، نيروى انسانى و توليدات علمى در اين عرصه نياز دارد كه هر سه داراى كاستى‏هايى است. كاركردگرايى به جاى صدق‏گرايى، تبيين‏گرايى به جاى استدلال‏گرايى، كاربردگرايى به جاى علم‏گرايى، نمونه‏هايى از آسيب‏هاى محتوايى در روند اسلامى‏سازى علوم انسانى تلقى مى‏شوند. فقدان روش‏شناسى مناسب در اين مسير نيز مشكلاتى را فراروى انديشمندان داخلى قرار داده است. تحقيق حاضر به روش تحليلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش اسنادى انجام شده است.

كليدواژه‏ها: علوم انسانى، اسلامى‏سازى، آسيب‏شناسى، روش‏شناسى، توليد علم، ساختارشناسى، مبانى علوم انسانى اسلامى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه