بومى‏سازى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بنيان‏هاى فرهنگى ـ معرفتى بومى ‏سازى نظريه‏ هاى علوم انسانى

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

داود سبزى : دانشجوى كارشناسى ارشد انديشه سياسى در اسلام پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى.  sabzidavood@yahoo.com
محمدحسين جمشيدى :   استاديار دانشگاه تربيت مدرس.  jam14si@yahoo.com
دريافت: 10/3/92               پذيرش: 25/9/92

چكيده
بومى‏سازى نظريه‏ هاى علوم انسانى، يك مسئله مهم در هويت‏سازى و تقويت فرهنگ خودى و از لوازم كاربست دانش در عمل است؛ زيرا نظريه از مهم‏ترين صور مواجهه با مشكلات و درك آنهاست. نظريه‏هاى علوم انسانى داراى دو بعد انسانى و محيطى ‏اند: در بعد اول، فرازمانى و فرامكانى و در بعد دوم، محدود به مقتضيات خاص جوامعند. يك نظريه هرچند امرى انسانى است، در عرصه كاربست نمى‏تواند واجد مطلوبيت لازم براى همه جوامع به صورت يكسان باشد. ازاين‏رو، بومى‏سازى براى كاربست آنها در شرايط خاص ضرورت مى‏يابد. براين اساس، پرسش ما اين است كه در جهت تحققى شدن نظريه ‏ها در جامعه خويش بر چه بنيان‏هاى معرفتى و فرهنگى بايد تكيه كرد؟
در اين پژوهش، آنچه نظريه ‏ها درباره جهان به ما مى ‏آموزند، فقط با بومى ‏سازى است كه هم مى ‏تواند واجد كارايى براى ايران ما باشد و هم با هويت ما و آموزه‏ هاى فرهنگ ما انطباق داشته باشد. در اين ميان، نگرش ما مبتنى بر اعتدال و فضيلت‏مندى و انطباق با هويت فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، در راستاى ساختن دانش مطلوب است.

كليدواژه‏ ها: نظريه، علوم انسانى، بومى‏سازى، هويت، فرهنگ ايرانى ـ اسلامى.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
198
شماره صفحه: 
13

بررسى وضعيت علوم انسانى در دانشگاه‏هاى ايران از منظر مقام معظم رهبري: چالش ها و راهكارها

بررسى وضعيت علوم انسانى در دانشگاه‏هاى ايران
از منظر مقام معظّم رهبرى
چالش‏ها و راه‏كارها

مرضيه مروتى*

محمدجواد مروتى**

چكيده

على‏رغم اهميت علوم انسانى و نقش بسزاى آن در احياى فرهنگ دينى ـ ملى و توسعه علوم و فناورى، اين علوم در دانشگاه‏هاى ما آن‏گونه كه لازم است مورد توجه قرار نگرفته و از جايگاه شايسته‏اى برخوردار نمى‏باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسى وضعيت علوم انسانى از منظر مقام معظم رهبرى است.

پژوهش به صورت نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه مبانى مادى و ضد دينى، ماهيت غربى، الگوگيرى بى‏قيد و شرط از نظريه‏ها و توليدات غربى، ناديده انگاشتن جايگاه و منزلت نخبگان، دانش‏آموختگان، مؤسسات و توليدات علوم انسانى، مهم‏ترين چالش‏هايى هستند كه از ديدگاه مقام معظم رهبرى، علوم انسانى در دانشگاه‏هاى ما با آنها روبه‏روست. يافته‏ها همچنين نشان مى‏دهد كه استخراج مبانى اين علوم از دين، بومى‏سازى، نظريه‏پردازى، توليد علم و نوآورى‏هاى علمى و لزوم توجه كافى نسبت به جايگاه نخبگان، دانش‏آموختگان، مؤسسات و توليدات علوم انسانى، مؤثرترين راه‏كارها در مرتفع نمودن نواقص و بهبود وضعيت علوم انسانى از منظر رهبر فرزانه انقلاب مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: علوم انسانى، چالش‏ها، بومى‏سازى، نوآورى، نظريه‏پردازى، توليد علم، مقام معظم رهبرى.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه