مقام معظّم رهبرى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه عدالت در دولت كرامت‏ محور مهدوى از منظر مقام معظّم رهبرى (رويكردى به دولت زمينه‏ ساز)

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 95ـ105

رحمت‏ اللّه مرزوقى*

مرضيه مروتى**

چكيده

هدف اين پژوهش، تبيين شاخص‏هاى دولت عدالت‏محور از منظر مقام معظّم رهبرى است. اين پژوهش با رويكرد نظرى و با روش سندكاوى انجام گرفته است. يافته‏هاى پژوهش حاكى از آن است كه عدالت اقتصادى، عدالت در قانون‏گذارى، عدالت قضايى و حقوقى، عدالت اجرايى و سياسى، و عدالت آموزشى و فرهنگى، از مهم‏ترين شاخص‏هاى عدالت از ديدگاه مقام معظّم رهبرى مى‏باشند. همچنين توزيع برابر ثروت‏ها و فرصت‏ها، برخوردارى همگان از بيت‏المال، وضع قوانين مبتنى بر موازين اسلامى و كرامت انسانى، نظام قضايى عادل، قاطع، منسجم و كارآمد و مبارزه قاطعانه با هرگونه فساد، عدم تبعيض در قانون‏گذارى، اعطاى حقوق سياسى مردم، اصلاح نظام مديريتى و سپردن جايگاه‏هاى مهم و كليدى كشور به انسان‏هاى شايسته، فراهم نمودن زمينه‏هاى مشاركت افراد در امور سياسى، برخوردارى از حق بيان، حق انتقاد، حق انتخاب شدن، انتخاب كردن، فراهم نمودن امكانات آموزشى و فرهنگى عادلانه با توجه به استعدادها و... از جمله راه‏كارهاى مؤر براى اعمال شاخص‏هاى عدالت در راستاى زمينه‏سازى براى تحقق دولت كرامت‏محور مهدوى، از منظر رهبر انقلاب اسلامى مى‏باشد.

كليدواژه‏ها: مهدويت، عدالت، دولت كرامت‏ محور، شاخص‏ها، زمينه‏ سازى، مقام معظّم رهبرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
95

بررسى حوزه علوم انسانى از ديدگاه مقام معظّم رهبرى

بررسى حوزه علوم انسانى از ديدگاه مقام معظّم رهبرى

                        سياوش پورطهماسبى*

                                                آذر تاجور**

چكيده

علوم انسانى مادر علوم است و در تمام علوم، جهت‌گيرى‌ها و روند حركت‌ها را اصلاح مى‌كند؛ اما متأسفانه به دليل حاكميت رويكردهاى كميتى و قابل اندازه‌گيرى و از نظر مالى و اقتصادى سودمند، مقولاتى همچون توسعه روحى افراد، ارزش‌هاى ذاتى در علوم انسانى و اجتماعى، جذابيت يادگيرى و تحقيق، به سادگى ناديده گرفته يا غفلت شده و يا بسيار كم ارزيابى مى‌شوند.

از ديدگاه مقام معظّم رهبرى، مهم‌ترين و اصيل‌ترين هدف تشكيل دولت اسلامى و ارسال پيامبران :، دعوت به سوى خدا و كمك به رشد معنوى انسان‌هاست. براى دست‌يابى به اين هدف اصيل، حركت و توسعه علوم انسانى و رسيدن به علم در بستر فرهنگ دينى، به منزله هدف لازم معرفى مى‌شود.

اين مقاله مى‌كوشد با توجه به اهميت علوم انسانى و نقش مهم آن در زندگى، فرهنگ و تمدن هر جامعه، و با عنايت به تفاوت ماهيت، الگوى ارتباط و رفتار علمى آن با ساير حوزه‌هاى علمى، ديدگاه مقام معظّم رهبرى را در حوزه علوم انسانى و نقش دانشگاهيان در پيشبرد آن، بررسى كند.

كليدواژه‌ها : علوم انسانى، اسلام، مقام معظّم رهبرى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
146
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه