اسلامي شدن

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راه‏كارهاى عملى اسلامى ‏شدن دانشگاه‏ها با رويكردي به ديدگاه استادان دروس معارف اسلامي

 

با رويكردى به ديدگاه استادان دروس معارف اسلامى

سيف ‏اله فضل ‏الهى*

محمّدتقى حاج‏ ابراهيمى**

چكيده

هدف تحقيق حاضر، شناسايى و طبقه‏بندى راه‏كارهاى اسلامى‏شدن دانشگاه‏ها بر اساس ديدگاه استادان دروس معارف اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم است. روش تحقيق علاوه بر مطالعه اسنادى، توصيفى از نوع پيمايشى است. جامعه آمارى شامل همه 40 نفر استادان دروس معارف اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم در نيم‏سال اول تحصيلى 89ـ88 مى‏باشد. ابزار جمع‏آورى اطلاعات، پرسش‏نامه‏اى حاوى تعداد 15 راهكار (مؤلفه)، در طيف پنج درجه‏اى ليكرت بود، و براى تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفى استفاده گرديد.

     يافته ‏ها نشان داد از عملى‏ترين راه‏كارها براى اسلامى‏شدن دانشگاه‏ها، به ترتيب اهميت و اولويت مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد: 1. به كارگيرى مديران متعهد، متدين و حساس به مبانى و ارزش‏هاى اسلامى در كوتاه‏مدت و بلندمدت؛ 2. تجديدنظر بنيادين در ساختار نظام آموزشى و پژوهشى؛ 3. ترسيم شاخص‏هاى شفاف يك دانشگاه اسلامى؛ 4. بازسازى نظام فرهنگى حاكم بر دانشگاه‏ها با رويكرد ارزشى؛ 5. تقويت و تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه؛ 6. ارتقاى سطح استقلال فكرى و خودباورى علمى انديشمندان و متخصصان؛ 7. گزينش دقيق و سازمان‏دهى شده اعضاى هيأت علمى و استادان دانشگاه‏ها؛ 8. برنامه‏ريزى براى بومى‏سازى علوم انسانى.

كليدواژه‏ها: اسلامى‏شدن، دانشگاه‏ها، راه‏كارها، استادان معارف اسلامى.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
157
شماره صفحه: 
67
محتوای تغذیه