معيارها

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

معيارهاى دانشگاه اسلامى از ديدگاه استادان دروس معارف اسلامى

* جهت مشاهده بهتر این مقاله، فایل pdf آن را در انتهای مقاله مشاهده فرمایید.

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 73ـ86

سيف‏ اله فضل‏ الهى قمشى*

سوده اسلامى‏ فر**

چكيده

هدف تحقيق حاضر، شناسايى معيارهاى دانشگاه اسلامى از ديدگاه استادان دروس معارف اسلامى است. روش تحقيق، توصيفى ـ پيمايشى است و جامعه آمارى، استادان دروس معارف اسلامى داراى مجوز تدريس از معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قم در نيم‏سال اول سال تحصيلى 90ـ89 بودند كه كل آنان (40 نفر) به عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند. ابزار جمع‏آورى اطلاعات، پرسشنامه محقق‏ساخته حاوى 18 معيار در مقياس آرايش رتبه‏اى و با پايايى 87 درصد است. براى تجزيه و تحليل اطلاعات، علاوه بر روش‏هاى آمار توصيفى، از آمار استنباطى در حد آزمون Zبراى مقايسه يك ميانگين با يك عدد ثابت استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد: 1. تعداد 17 معيار، نمره Zبيشتر از Zبحرانى در سطح اطمينان 99/0 و 01/0 = كسب كرده و مورد تأييد قرار گرفت. 2. ميانگين همه معيارها از حد متوسط مورد انتظار بزرگ‏تر بود. 3. از ديدگاه استادان معارف اسلامى، رعايت حجاب اسلامى در محيط دانشگاه، نهادينه شدن ارزش‏هاى اسلامى در بين دانشجويان و استادان، برخوردارى از استادان متعهد و متخصص و آشنا به مبانى دينى، داشتن مديران متعهد و ملتزم به مبانى دينى، متون درسى مبتنى بر معارف اسلامى، وجود قوانين مبتنى بر فرهنگ اسلامى، به ترتيب از مهم‏ترين و اولويت‏دارترين معيارهاى دانشگاه اسلامى است.

كليدواژه‏ها: معيارها، دانشگاه اسلامى، استادان دروس معارف اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
73
محتوای تغذیه