دانشگاه آزاد اسلامى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

موانع پژوهش دانشجويى مطالعه تطبيقى و موردى دانشگاه هاى آزاد و دولتى قم

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم  fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 3/12/95

 

چكيده

پژوهش و توليد علم، رسالت اصلى دانشگاه ها و زمينه ساز توسعه همه جانبه و پايدار جوامع در عصر حاضر است.تحليل واقع بينانه موانع پژوهش، به ويژه براى دانشجويان مى تواند راهگشا و كليد موفقيت دانشگاه ها در اين عرصه مهم باشد. ازاين رو، هدف اين پژوهش، واكاوى عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش هاى دانشجويى از طريق مقايسهموردى دانشگاه هاى آزاد اسلامى و دولتى قم است. روش تحقيق توصيفى ـ پيمايشى و جامعه آمارى شامل كل دانشجويان دو دانشگاه هستند كه تعداد 355 نفر از آنان به شيوه تصادفى طبقه اى، به عنوان نمونه آمارى انتخابشدند. تجزيه و تحليل توصيفى داده ها نشان داد: 1. نقش بازدارندگى عوامل انگيزشى، نحوه ارائه خدمات پژوهشى،عوامل ادارى ـ ساختارى، فرهنگى، فردى (فنى و تخصصى)، در پژوهش هاى دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى بيشتراز دانشگاه دولتى است كه با اطمينان 99/0 و 01/0a= تأييد شدند. 2. بين رتبه بندى دانشجويان دو دانشگاه درمورد عوامل بازدارنده پژوهش دانشجويى تفاوت معنى دارى مشاهده نشد. 3. مهم ترين عوامل بازدارنده پژوهش دانشجويى در دانشگاه آزاد اسلامى عوامل فردى (فنى و تخصصى) و در دانشگاه دولتى نحوه ارائه خدمات پژوهشى است.

 

كليدواژه ها: پژوهش دانشجويى، بازدارنده ها، دانشگاه آزاد اسلامى، دانشگاه دولتى قم.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
93

معيارهاى دانشگاه اسلامى از ديدگاه استادان دروس معارف اسلامى

* جهت مشاهده بهتر این مقاله، فایل pdf آن را در انتهای مقاله مشاهده فرمایید.

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 73ـ86

سيف‏ اله فضل‏ الهى قمشى*

سوده اسلامى‏ فر**

چكيده

هدف تحقيق حاضر، شناسايى معيارهاى دانشگاه اسلامى از ديدگاه استادان دروس معارف اسلامى است. روش تحقيق، توصيفى ـ پيمايشى است و جامعه آمارى، استادان دروس معارف اسلامى داراى مجوز تدريس از معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه آزاد اسلامى، واحد قم در نيم‏سال اول سال تحصيلى 90ـ89 بودند كه كل آنان (40 نفر) به عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند. ابزار جمع‏آورى اطلاعات، پرسشنامه محقق‏ساخته حاوى 18 معيار در مقياس آرايش رتبه‏اى و با پايايى 87 درصد است. براى تجزيه و تحليل اطلاعات، علاوه بر روش‏هاى آمار توصيفى، از آمار استنباطى در حد آزمون Zبراى مقايسه يك ميانگين با يك عدد ثابت استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد: 1. تعداد 17 معيار، نمره Zبيشتر از Zبحرانى در سطح اطمينان 99/0 و 01/0 = كسب كرده و مورد تأييد قرار گرفت. 2. ميانگين همه معيارها از حد متوسط مورد انتظار بزرگ‏تر بود. 3. از ديدگاه استادان معارف اسلامى، رعايت حجاب اسلامى در محيط دانشگاه، نهادينه شدن ارزش‏هاى اسلامى در بين دانشجويان و استادان، برخوردارى از استادان متعهد و متخصص و آشنا به مبانى دينى، داشتن مديران متعهد و ملتزم به مبانى دينى، متون درسى مبتنى بر معارف اسلامى، وجود قوانين مبتنى بر فرهنگ اسلامى، به ترتيب از مهم‏ترين و اولويت‏دارترين معيارهاى دانشگاه اسلامى است.

كليدواژه‏ها: معيارها، دانشگاه اسلامى، استادان دروس معارف اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
73

توسعه توليدات علمى دانشگاه ‏ها و اولويت‏ بندى رهيافت‏ هاى فرهنگى و مديريتى؛ بررسى ديدگاه اعضاى هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 107ـ124

سيف اله فضل‏ الهى*

چكيده

هدف اين تحقيق شناسايى و طبقه‏بندى رهيافت‏هاى فرهنگى و مديريتى توسعه توليدات علمى در دانشگاه‏ها براساس ديدگاه اعضاى هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم است. روش تحقيق علاوه بر تحليل اسنادى، توصيفى از نوع پيمايشى و همبستگى است. جامعه آمارى شامل كل اعضاى هيأت علمى، و نمونه آمارى 60 نفر از آنان بودند كه به روش تصادفى طبقه‏اى و ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‏آورى اطلاعات، پرسشنامه محقق‏ساخته داراى اعتبار صورى مطابق نظرات متخصصان موضوعى بود و براى تجزيه و تحليل اطلاعات از ميانگين، همبستگى رتبه‏اى اسپيرمن براون،  Tكندال و  zفيشر استفاده گرديد. يافته‏ها نشان داد از اولويت‏دارترين رهيافت‏ها به ترتيب مى‏توان به تدوين استراتژى و نقشه كلان علمى، رسيدگى به وضعيت معيشتى انديشمندان، اعمال سياست‏هاى واقع‏بينانه و مشخص براى فعاليت‏هاى پژوهشى، ترسيم اهداف روشن و مبتنى بر تعامل علم و جامعه، فرهنگ‏سازى براى ايجاد يك جامعه علمى به معناى واقعى كلمه و نهادينه شدن علم، سپردن مديريت مراكز علمى به افراد فرهيخته و برخوردار از مشى علمى، رهيدن از قوانين سخت و بازدارنده ادارى به ويژه براى استخدام نخبگان و ارتقاى فرصت‏هاى مطالعاتى، استقرار حاكميت قانون به جاى سلايق شخصى، بهينه‏سازى بهره‏گيرى از منابع و امكانات، و پرهيز از مديريت سياسى و جناحى در مراكز علمى اشاره كرد.

كليدواژه‏ها: رهيافت‏هاى فرهنگى و مديريتى، توسعه و توليد علم، دانشگاه‏ها، اعضاى هيأت علمى، دانشگاه آزاد اسلامى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه