ايران

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

دكترين پايان تاريخ در انديشه نظام سلطه و مكتب اسلام ناب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

محمدعلي كرماني‌نسب / كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    kermaninasab@chmail.ir
دريافت: 17/12/97                    پذيرش: 11/4/98
چکيده
غرب دکترین سیر غارت و استعمار سرمایه ملت‌ها را به‌عنوان نظریه پایان تاریخ مطرح کرده است؛ یعنی غرب در این نظریه سیر تکامل استعمار خود را یادآوری می‌کند. این پژوهش درصدد اثبات این نکته است که غرب در این نظریه می‌خواهد برتری خود را با نیت غارت ملت‌ها به نفع خود اثبات کند. چهار نظریه‌پرداز استعمار که هرکدام برای دوره‌ای از جهش نوع استعمار می‌باشند، برای جهان استکبار نظریه‌پردازی کرده‌اند. اما بطلان این برتری با نظریه رقیب که همان اسلام ناب محمدی است که با انقلاب اسلامی ایران جان تازه و حیاتی دوباره گرفت، اثبات می‌شود. البته خود نظام پوسیده و اومانیسم محور غرب نیز به نهایت اندیشه بشری رسیده و بن‌بست علمی، علم بشر را در حال مشاهده است.
کلیدواژه‌ها: پایان تاریخ، اسلام، غرب، انقلاب اسلامی، ایران.


Doctrine of the End of History in the Thought of the Dominion System and the School of Pure Islam

Muhammad Ali Kermani-Nasab / MA of Political Science from the Imam Khomeini Education and Research Institute

Received: 2019/03/08 - Accepted: 2019/07/02                                     kermaninasab@chmail.ir

Abstract

The West has put forward the doctrine of the looting and colonization of nations' capital as the theory of the end of history; i.e., the West in this theory recalls the evolution of his colonialism. This research seeks to prove that the West in this theory wants to prove his superiority with the intention of looting the nations in his favor. The four colonial theorists, each of them belongs to a period of colonial-type mutation, have theorized for the world of arrogance. But the invalidity of this supremacy is borne out by the rival theory of pure Mohammedan Islam that was revived with the Islamic Revolution in Iran. Of course, the decaying system and the humanism of the West also reached the end of human thought and the scientific stalemate is watching human science.

Keywords: End of History, Islam, the West, Islamic Revolution, Iran.

 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
45

بررسي نمودهاي فرهنگ جاهلي در عرصة اقتصادي در ايران مقارن ظهور اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)

سیدحامد نیازی / كارشناس ارشد تاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه معارف اسلامي    Seiyed_ha@yahoo.com
دريافت: 31/2/98                    پذيرش: 25/5/98
چکيده
جهان مقارن ظهور اسلام در حوزه‌های مختلف دچار دگردیسی معرفتی و ساختاری بود. حاکمیت فرهنگ جاهلی با تأکید مصداقي قرآن کریم (آل‌عمران: 54؛ مائده: 50؛ احزاب: 33؛ فتح: 36)، در شبه‌جزیره عربستان رواج داشت. با توجه به گزارش‌های تاریخی و اینکه شأن نزول آیات، مخصص مفادش نیست؛ آیا فرهنگ مذکور، در سطح جهانی(مقارن ظهور اسلام) خاصه ایران فعال بود؟ اگر پاسخ مثبت است، در عرصه اقتصادی چگونه بوده است؟ تحقیق پیش‌رو به صورت کتابخانه‌ای و با روش تجزیه و تحلیلِ داده‌های تاریخی، با هدف کشف حقیقتِ تاریخی در حوزة مذکور، به بررسی آن پرداخته است. برون‌دادِ بررسی توصیفی ـ تحلیلی داده‌های تاریخی ایران در بُعد اقتصادی، حاکی از غلبه مؤلفه‌های فرهنگ جاهلی است که با طراحی ساسانیان مدیریت و هدایت می‌شد. ازآنجاکه بدنة اجتماعی مردم، از فشارهای سخت در حوزه‌های مختلف، خاصه حوزة اقتصادی به ستوه آمده بود، پس از آشنایی با دین اسلام، با آغوش باز از آن استقبال کرد.
کلیدواژه‌ها: فرهنگ جاهلی، وضعیت اقتصادی، ایران، ظهور اسلام.


Investigating the Symbols of Ignorant Culture in the Economic Field of Iran at the Time of the Emergence of Islam

Seyed Hamed Niazi / MA of Islamic History and Civilization from Islamic Maaref University                                                                                                                  Seiyed_ha@yahoo.com

Received: 2019/05/21 - Accepted: 2019/08/16

Abstract

The world was undergoing epistemic and structural transformation as Islam emerged in various fields. The rule of ignorant culture was prevalent in the Arabian Peninsula, with the emphasis of the Holy Quran (Aal-i-Imraan: 54, Al-Ma’idah: 50, Al-Ahzāb: 33, Fath: 36). Given the historical reports and the fact that the dignity of descending the verses of the Holy Quran does not specify its contents, was the mentioned culture, at the global level (coinciding with the rise of Islam), particularly active in Iran? If so, how was it in the economic realm? This research is a library-based research with the purpose of discovering the historical truth in the field by analyzing the historical data. The output of the descriptive-analytical study of Iranian historical data in the economic dimension reveals the dominance of the components of the ignorant culture that was managed and guided by the Sasanian design. Since the social body was suffering from severe pressures in various fields, especially the economic field, it welcomed it with open arms after becoming familiar with Islam.

Keywords: Ignorant Culture, Economic Situation, Iran, The Emergence of Islam.

 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
261
شماره صفحه: 
35

ميزان پايبندي عملي به‌ دين و ارتباط آن با نوع و ميزان استفاده از رسانه‌ها (مطالعه موردي: معلمان شهرستان دهلران)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

اصغر میرفردی / دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز    amirfardi@shirazu.ac.ir
عبدالله ولی‌نژاد / کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج         abdollahvalinejad@gmail.com
دريافت: 07/09/97                    پذيرش: 16/11/97
چکيده
این مقاله، با هدف مطالعه نقش رسانه در میزان پایبندی عملی معلمان شهرستان دهلران به ‌دین انجام شده است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر محاسبه ‌شده است که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای (جنس و مقطع آموزشی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای ترکیبی محقق‌ساخته و دیگران‌ساخته است که پس از تأیید اعتبار آن توسط صاحب‌نظران، پایایی پرسشنامه «میزان پایبندی عملی به‌ دین» با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71/0)، محاسبه ‌و مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها تفاوتی معنادار در «میزان پایبندی عملی به ‌دین» پاسخ‌گویان، با توجه به‌«جنسیت» و «مقطع آموزشی» آنان را نشان داد. براین‌اساس، هیچ تفاوت معناداری در «میزان پایبندی عملی به ‌دین» پاسخ‌گویان، با توجه به ‌سایر متغیرهای زمینه‌ای مورد مطالعه، و همچنین «نوع رسانه مورد استفاده» و «میزان استفاده از رسانه مورد استفاده» آنها، وجود ‌نداشت. در نهایت فقط متغیرهای «مقطع آموزشی ابتدائی» و «جنسیت» توانستند وارد مدل رگرسیونی عوامل تببین‌کنندة «میزان پایبندی عملی به ‌دین» شوند و به ‌میزان 6/4 درصد از تغییرات آن را تبیین نماید.
کلیدواژه‌ها: دین‌داری، معلم، رسانه، دهلران، ایران.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه