مهدي اميدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شاخص‌هاي امنيت سياسي از منظر امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

رسول حکمی شلمزاري / کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Hakami68@yahoo.com
مهدی امیدي / دانشيار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Omidimah@gmail.com
دريافت: 10/3/98                    پذيرش: 15/7/98
چکيده
امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شاخص‌های امنیت سیاسی، در واقع ملاک‌های ارزیابی میزان بهره‌مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین‌رو آنچه با روش توصیفی ـ تحلیلی از فقه امامیه حاصل می‌شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص‌هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.
کلید‌واژه‌ها: شاخص، امنیت سیاسی، حکومت، رهبر عادل، ثبات داخلی و مشارکت.
 


The Indices of Political Security from Imam Khomeini's Perspective

Rasool Hakami-Shalamzari / Master’s Degree in Political Science, the IKI                       Hakami68@yahoo.com

Mahdi Omidi / Associate Professor, Department of Political Science, the IKI                      Omidimah@gmail.com

Received: 2019/05/31 - Accepted: 2019/10/07

Abstract

According to Fiqh, political security means "the tranquility and peace of influential figures” to gain political rights and perform political duties to achieve prosperity in this world and the hereafter. It can be measured by various indices. Political security indices are, in fact, the criteria of assessing the extent of the benefit a community gets from political security while comparing current situation with the ideal situation in order to design appropriate strategies and identify the type of duty. Therefore, the research findings which are based on a descriptive-analytical method show that according to Imamiyyah Fiqh, political security in Islamic society is measured by such criteria as: existence of government, just leadership, stability and public participation in social activities.

Key words: criteria, political security, governance, just leader, internal stability and participation.

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
11

ظرفيت‌هاي فلسفة سياسي امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 240 (ويژة علوم سياسي)

عبدالله اخلاقي / سطح چهار جامعة المصطفی العالمیه و کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره A_akhlaqy@yahoo.com

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
240
شماره صفحه: 
13

مبادى فهم حكمت سياسى ملّاصدرا

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 29ـ45

مهدى راسخى*

مهدى اميدى**

چكيده

همان‏گونه كه ملّاصدرا يك فيلسوف متبحر است، يك انديشمند سياسى نيز هست؛ گرچه پذيرفتن حكمت سياسى وى، مبتنى بر اصول موضوعه‏اى است كه نگارنده از آن به «مبادى» تعبير مى‏كند. اين مقاله با روش تحليلى، و با هدف تبيين مبادى روشى و محتوايى كه ملّاصدرا براى بيان حكمت سياسى خود بدان تمسك جسته است، درصدد است تا با بررسى اين مبادى، منشأ خطاى بسيارى از منكران حكمت سياسى وى را به صورت روشن بيان كند. حاصل اينكه، در زمان ملّاصدرا، به خاطر شرايط خاص حاكم برآن زمان، شاهد ركود انديشه سياسى هستيم نه زوال آن، و ملّاصدرا يك انديشمند سياسى با ويژگى‏هاى متفاوتى است كه در مبانى و نوع انديشه سياسى خود و روش بيان نظريات سياسى، به انديشمندان سياسى ديگر مشابهتى ندارد. همين تفاوت باعث شده است كه براى دست يافتن به انديشه سياسى وى راهى بجز فهم، و پذيرش مبادى روشى و محتوايى ملّاصدرا نداشته باشيم.

كليدواژه‏ها: انديشه سياسى، مبادى فهم، سياست و شريعت، ملّاصدرا.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
29

نظريه انتقادى در روابط بين الملل با رويكرد تطبيقى

نظريه انتقادى در روابط بين الملل با رويكرد تطبيقى

مهدى اميدى

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
62

منابع معرفتى فلسفه سياسى اسلامى از منظر فيلسوفان اسلامى

منابع معرفتى فلسفه سياسى اسلامى

از منظر فيلسوفان اسلامى

          مهدى اميدى1

 

چكيده

سياست مقوله‌اى است كه مى‌توان آن را از زواياى گوناگون بررسيد. رويكردهاى تجربى، فلسفى و دينى هريك به ارائه وجهى از سياست مى‌پردازند. جايگاه هر يك از اين رويكردها را مى‌توان بر اساس منابع معرفتى در افقهاى متفاوت عقلانيت شناسايى و ترسيم كرد. از اين‌رو، «عقلانيت تجربى، فلسفى» و «متعالى يا وحيانى» چشم‌اندازهاى متفاوتى از سياست ارائه مى‌دهند. فيلسوفان اسلامى افزون بر نفى «عقل دين‌گريز» و «دين عقل‌ستيز» كوشيدند تا با نزديك ساختن افق‌هاى عقلانيت و بهره‌مندى از هر سه ساحت آن چشم‌اندازى ممتاز از مؤلفه‌هاى بنيادين سياسى ترسيم كنند. تلاش آنها در دست‌يابى به اين هدف، نمايان‌گر تفسيرهايى متفاوت از وفاق ميان دو نوع عقلانيت در فلسفه و دين است. «وحدت حقيقت فلسفه و دين»، «اعم بودن دين از فلسفه»، «تقدم عقل بر دين»، و «وحدت در هدف، تمايز در روش»، تفاسيرى چهارگانه از ارتباط دين و فلسفه است.

كليدواژه‌ها: فلسفه، عقل، تجربه، وحى، دين، فلسفه سياسى اسلامى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
145
شماره صفحه: 
13

چالش‌هاي سكولاريستي و حيطه عمل حكومت اسلامي

چالش‌هاي سكولاريستي و حيطه عمل حكومت اسلامي

مهدي اميدي
(دانش‌آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري علوم سياسي)

چكيده

مقاله حاضر پس از بحث مفهومي درباره سكولاريسم، چالش‌هاي عرفي (سكولاريستي) در برابر حكومت اسلامي را از حيث عملي بررسي مي‌كند و آن را در دو سطح داخلي و خارجي مورد تحقيق قرار مي‌دهد. در سطح خارجي، رويكرد غرب به جهان اسلام، پديده استعمار نوين، جهاني‌شدن و تبليغات رسانه‌اي غرب مورد توجه قرار گرفته است. در سطح داخلي نيز تحوّل بنيادين در انديشه، انگيزه و عمل ديني مديران، نيروهاي روشن‌فكر و حاميان مدرنيته و در نهايت، دنياگروي نخبگان ديني و وابستگي آنها به اركان دولت از عوامل عمده گرايش‌هاي سكولاريستي جامعه و حكومت معرفي شده‌اند. ابهام عرفي شدن جمهوري اسلامي ايران و بررسي آن و نيز ارتباط نوگرايي با سكولاريسم از ديگر مباحث مقاله مذكور است. در خاتمه، برايند ديدگاه‌هاي مكتب سكولاريسم در زمينه تحوّل جوامع و حكومت‌هاي اسلامي به جوامع و حكومت‌هاي سكولار بررسي مي‌شود و از سوي نويسنده ملاحظات و توصيه‌هايي چند ارائه مي‌گردد.

كليدواژه‌ها: حكومت اسلامي، عرفي، عرفي شدن، علمانيت، سكولاريزاسيون، سكولاريسم.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
124
شماره صفحه: 
23

بررسي وضعيت كنوني ايران به شيوه تحليل گفتماني

بررسي وضعيت كنوني ايران
به شيوه تحليل گفتماني

(نقدي بر كتاب «دهه سوم»، نوشته محمّدرضا تاجيك)

مهدي اميدي

مقدّمه

تحليل سياسي به شيوه‌هاي گوناگوني صورت مي‌گيرد. «تحليل گفتماني» كه بر پايه نظريه «گفتمان» مبتني است، روشي نوين در تحليل سياسي تلقّي مي‌شود. امروزه بسياري از پژوهشگران سياسي از جمله محققان ايراني، به تحليل پديده‌هاي سياسي از طريق به كارگيري تحليل گفتمان اهتمام ميورزند. مقاله حاضر در پي آن است كه با ارائه نقاط ضعف تحليل گفتمان، به نقد و بررسي كتاب دهه سوم، كه از اين روش تحليلي در بررسي انقلاب اسلامي و نيروهاي فعّال سياسي امروز ايران سود جسته است، بپردازد.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
105
شماره صفحه: 
98
محتوای تغذیه