محمدرضا جهانگيرزاده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

كشف و حفظ امر مقدس

معنويت،1

كشف و حفظ امر مقدس

كنت آي. پارگمنت و آنت ماهوني

ترجمه محمّدرضا جهانگيرزاده

دنياي بدون خدا، دنيايي سرد و بي روح، تك فام، و بدون رنگ و بافت است; دنيايي كه در آن همه روزها يكسانند. در چنين دنيايي، ازدواج نه يك پيوند وفاداري، بلكه يك موضوع زيست شناختي است. پيري زمان ضعف و سستي، و نه ايام خردورزي است. در اين دنيا، به دنبال انواع سرگرمي و هر آنچه ذهن ما را از پوچي زندگي منصرف نمايد، مي رويم; زيرا هرگز نياموخته ايم كه ايام و ساعاتي استثنايي در زندگي خود داشته باشيم. (كاشنر، 1988، ص 206)

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
97
شماره صفحه: 
77

خلاقيت هيجاني به سوي معنوي سازي هيجانات2

خلّاقيت هيجاني1

به سوي معنوي سازي هيجانات2

نويسنده: جيمز آر. آوريل

مترجمان: حمزه عبدي و ر. جهانگيرزاده

اشاره

خلّاقيت از نظر روان شناسان، جزو فرايندهاي عالي تفكر طبقه بندي مي شود، در حالي كه هيجانات غالباً به عنوان فرايندهاي غيرشناختي، ميراث حيوانات پيش از انسان به حساب مي آيند. در اين مقاله، مؤلّف در پي معرفي ديدگاهي است كه بر اساس آن، هيجانات مي توانند محصولات خلّاقانه اي به حساب آيند. مؤلّف معتقد است: خلّاقيت هيجاني ثمره معنوي سازي هيجانات است. از نظر وي، دو راه براي نگريستن به معنويت وجود دارد: يك راه، نگاه به معنويت به عنوان حالتي است كه در ضمن يك تجربه عرفاني محقق مي شود (تجربه اي كه با امر مقدّس ارتباط دارد). راه ديگر، نگاه به معنويت به عنوان ويژگي هاي خاصي در حالات هيجاني است. اين ويژگي ها در تجارب عرفاني نيز ديده مي شوند. در نگاه اخير، معنويت ضرورتاً معناي هستي شناسانه اي كه در ارتباط با امر قدسي باشد، ندارد، بلكه صرفاً به ويژگي هاي عام تجارب عرفاني اشاره مي كند كه در صورت جريان يافتن آن ها در تجارب هيجاني، اين تجارب به محصولات خلّاقانه اي تبديل مي شوند كه بديع، اصيل، و فوق العاده اثربخش هستند.

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
97
شماره صفحه: 
34
محتوای تغذیه