محمود نمازي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي تطبيقي ماهيت انسان از ديدگاه آيت‌الله مصباح و سارتر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)

محمود نمازي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    namazi@qabas.net
سيدامين‌الله احمديانی مقدم / سطح سه حوزه علمیه و كارشناس فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ahmadiani624@gmail.com
دريافت: 2/2/97                    پذيرش: 17/5/97
چکیده
بحث از انسان به‌عنوان یکی از سه محور مهم فلسفه در کنار خدا و جهان، همواره مورد توجه مکاتب فلسفی جهان قرار گرفته است. همچنین یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که حول محور انسان از قدیم‌الایام مورد توجه بوده است، سؤال از ماهیت و چیستی انسان می‏باشد. آیت‌الله مصباح معتقد است که انسان علاوه بر عنصر مادی، دارای بعد روحانی می‏باشد، که البته همین بعد روحانی، اصل و حقیقت انسان می‏باشد. وی معتقد است که انسان‏ها دارای سرشت و طبیعت مشترک هستند که هم در حوزة میل و گرایش و هم در آگاهی و شناخت انسان مطرح می‏باشد؛ اما ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی، معتقد است که انسان‏ها هیچ‌گونه سرشت مشترکی ندارند. چیستی او از‌پیش‌تعیین‌شده نیست. انسان، ازآنجا که فاقد هرگونه ماهیت و تعریف پیشینی است، آزاد است؛ بلکه برابر با آزادی است. در این مقاله دو دیدگاه متفاوت دربارة ماهیت انسان از این دو فیلسوف به‌صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها: ماهیت انسان، سرشت مشترک انسانی، آزادی، سارتر، آیت‌الله مصباح.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
250
شماره صفحه: 
71

بررسي تطبيقي «آزادي» و «مسئوليت» از ديدگاه آيت‌الله مصباح و ژان پل سارتر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 243 (ويژة فلسفه)

 

سيدامين‌اله احمديانی مقدم / سطح سه حوزة علميه و كارشناس فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€    ahmadiani624@gmail.com

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
243
شماره صفحه: 
27

از دو منظر غربي و اسلامي

ويژگي هاي تجربه ديني

از دو منظر غربي و اسلامي

دكتر محمود نمازي

مقدّمه

در مقاله «مفهوم و خاستگاه تجربه ديني» ضمن بررسي ديدگاه الستون، مفهوم «تجربه ديني»، خاستگاه و سير تحول آن را مورد مطالعه قرار داديم. اين مفهوم "تجربه" با دخل تصرف و توسعه اي كه در معناي لغوي خود دريافته است، به معاني غير مادي، غيبي و ماوراي طبيعي، و به منظور جلوگيري از حذف كليّت ارزش هاي مسيحي در مقابل تعاليم دين ستيز كانت به كار گرفته مي شود كه از حدود نيمه دوم قرن نوزدهم توسط شلاير ماخر مطرح شده است.1 در اين مفهوم، نه عنصر احساس و نه تشبيه تجربه ديني به آموزه هاي حسي نمي توانند در توجيه باورهاي مسيحي و يا هر دين ديگر آويزه اي قابل اطمينان و مورد اعتماد باشند. و تناقض نما بودن مفهوم «تجربه» و «دين» از يك سو و عدم دست رسي به مفهوم واحدي از دين از سوي ديگر، اين سردرگمي را دوچندان كرده است. بنابراين، هم بررسي مفهوم و هم تاريخچه و هم علت پيدايشِ آن همه دست به دست هم داده اند تا نتوان از اين آموزه در شكل مطرح شده اش به نفع دين استفاده نمود.

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
99
شماره صفحه: 
18
محتوای تغذیه