تله پاتى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ادراك فراحسى از ديدگاه اسلام و روان شناسى

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

 نويد خاكبازان[1]

رحيم ميردريكوندى[2]

چكيده

انسان در زندگى خويش، با ادراكاتى فراتر از حس ظاهرى روبه رو شده است؛ ادراكاتى كه برخى از آنها با حقيقت و ايمان رابطه استوارى دارد، چنان كه در بسيارى موارد، ايمان را شرط رخ دادن ادراكات فراحسى اى شمرده اند كه انسان را به سوى حقيقت و واقعيت سوق مى دهد. ادراكات فراحسى، شاخه اى از رشته فراروان شناسى محسوب مى گردد كه توجه بسيارى از روان شناسان، فلاسفه، فيزيك دانان، زيست شناسان، الهيون و حتى مردم عادى را به خود جلب نموده است. اين پژوهش با هدف بررسى ادراك فراحسى و تبيين زواياى گوناگون آن، با تكيه بر منابع اسلامى از جمله آيات قرآن كريم و روايات معصومان عليهم السلام و نيز سخنان انديشمندان مسلمان انجام گرديد. همچنين چگونگى به كار بستن ادراك فراحسى و تفاوت آنها با معجزه و توهم نيز از نظر گذرانده شد. اين پژوهش به لحاظ هدف توصيفى مى باشد و با روش استنادى اطلاعات گردآورى شده است. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه ادراك فراحسى به عنوان يك حقيقت در منابع اسلامى شناخته شده است و يكى از وجوه تمايز انسان ها و ساير موجودات قلمداد مى گردد.

كليدواژه ها: ادراك فراحسى، فراروان شناسى، تله پاتى، دورجنبانى، آشناپندارى، پيش گويى، روشن بينى، دورشنوايى.[1] كارشناس روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. khakbazan90@yahoo.com

[2] استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mirderikvandi@qabas.net

دريافت: 22/5/93               پذيرش: 29/9/93

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
115

معجزه و پديده هاى خارق العاده و فراروان شناختى

معجزه و پديده هاى خارق العاده و فراروان شناختى

حسن رضايى مهر

(دانش آموخته حوزه علميه قم; دكترى كلام اسلامى)

چكيده

انسان در مسير زندگى خويش از بدو خلقت تاكنون، خود را با پديده هاى شگفت آورى روبه رو مى ديده است. شگفتى و جذابيت چنين پديده هايى براى انسان بيشتر از آن رو بوده است كه صبغه اى خارج از شكل معمول موجودات داشته اند، و به تعبيرى، خارج عادت محسوب مى شدند. در اينكه امور خارق العاده، هدف مند و غايت محور بوده و با اثباب امر غيرمعتاد و يا نفى امر معتاد، هدف خاصى را دنبال مى كنند، ترديدى نيست، اما امورى از قبيل نوع غايت، و بهره مندى از مقبوليت الهى، آنها را از هم متمايز مى كند. همين تنوع موجود در خوارق عادتى كه با پيشينه اى طولانى به وقوع پيوسته است، موضوع مطالعه انديشمندان بخصوص متكلمان گرديده و نظر آنان را نسبت به حقيقت و كيفيت تحقق آنها، به خود جلب كرده است. معجزه به عنوان مهم ترين و اصيل ترين امر خارق العاده است كه روايات تاريخى متقن وقوع آن را به اثبات رسانده است. از آن رو كه در گذر زمان شاهد خوارق عادت ديگرى از قبيل كرامت، سحر، جادو و امورى از قبيل تله پاتى، هيپنوتيزم بوده ايم، در اين نوشتار به تأليف امور يادشده پرداخته و تفاوت آنها با معجزه را از نظر مى گذرانيم.

كليدواژه ها: معجزه، كرامت، سحر، كهانت، شعبده، تله پاتى، هيپنوتيزم.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
113
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه