همگرايي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

عباسعلي جاويد

(كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

خاورميانه به عنوان منطقه‌ا‌ي مهم و استراتژيك همواره مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است. در اين مقاله، رويكرد همگرايي اقتصادي و آثار آن در تأمين امنيت اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. تلاش نويسنده بر اين بوده است كه ارتباط بين اين دو متغيّر را با طرح مباحثي در مورد همگرايي، همگرايي اقتصادي و انواع نظامهاي مطرح امنيتي و با ارائه پيشنهادهايي همچون ايجاد بازار مشترك اسلامي و رفع موانع موجود در جهت نيل به همگرايي همه جانبه مطرح نمايد.

براي اين منظور، با تعريف مفاهيم و طرح انواع همگرايي و اشاره به ساختارهاي مهم امنيتي به اين نتيجه رسيده است كه همگرايي اقتصادي در ايجاد امنيت منطقه‌اي تأثيري غيرقابل انكار داشته و ميتواند با قطع وابستگي به قدرتهي فرامنطقه اي، سطح مطلوبي از رفاه و امنيت را در منطقه به ارمغان آورد و گامهي مهمي به سمت همگرايي همهجانبه به شمار آيد.

كليدواژهها: خاورميانه، همگرايي، همگرايي اقتصادي، امنيت، نظامهاي امنيتي، بازار مشترك اسلامي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
101

جهاني شدن و واگرايي در خاورميانه

جهاني شدن و واگرايي در خاورميانه

محسن قنبري

(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

جهانيشدن فرايندي است كه چونان اختاپوس، عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بشر امروز را در چنبره سلطه خود درآورده و استقلال دولت ـ ملتها را در جهان به چالش كشيده است. اين پديده به دليل سيّاليت طبيعت آن و در حال «شدن» بودنش، همواره جلوه هاي نويني را در دهكده جهاني از خود نشان داده و تفاسير و پردازشهاي زاينده‌اي را نمايانده است. فراواني رويكردها به اين پديده و قلمرو هژمونيك آن، موجب سردرگمي پژوهشگران اين عرصه شده و ورود و خروج منطقي و جهانگسترانه به آن را با دشواري مواجه ساخته است.

بر اين اساس، رسيدن به تعريفي واحد و تحديد دقيق قلمرو آن و مهمتر از همه، برونرفت از بافت شبكه‌اي جهاني شدن و اتخاذ شيوه‌اي واحد در برابر آن، امري مشكل مينمايد. نشان دادن نمودهاي واگرايانه جهاني شدن در خرده نظامهايي مانند «خاورميانه» در سه عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ و معرفي راهكارهي مواجهه با آن كه همواره در ميان انديشمندان مسلمان چالش برانگيز بوده، تلاشي است كه در متن مقاله حاضر بري اثبات فرضيه اصلي صورت گرفته است.

كليدواژهها: جهاني شدن، خاورميانه، همگرايي، واگرايي، جهانيسازي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه