امنيت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي ساختار نظام بين‌الملل موجود از منظر امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

موسی مهدوی‌نژاد / دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    soheil14@chmail.ir
دريافت: 25/12/96                    پذيرش: 29/05/97
چکیده
ایجاد هر رویة رفتاری از سوی بازیگران فعال اجتماعی و پذیرش بازیگران منفعل سبب شکل‌گیری ساختار اجتماعی خاصی می‌گردد. از منظر امام خمیني ره  ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی (فطرت) دو شاخصة اجتماعی هستند که از ایجاد ساختار اجتماعی سلطه جلوگیری می‌کنند. رویه رفتاری ضددینی و فطری بازیگران سیاسی فعال در عرصة بین‌الملل منجر به ایجاد ساختار و نظم نوین جهانی تهی از دین و ارزش‌های انسانی شده است. ساختار کنونی روابط بین‌الملل هر‌چند مشتمل بر مؤلفه‌ها و نهادهایی همچون حقوق و سازمان بین‌الملل است؛ اما خوي استبدادی به خود گرفته است. در این ساختار استبدادی، فقط منافع، امنیت و هویت آزاد برخی از بازیگران (واحدهای سیاسی قدرتمند) تأمین خواهد شد. بدون تجدیدحیات اجتماعی دو مؤلفه «دین» و «فطرت»، امکان استیفای منافع عمومی جهانی فراهم نخواهد شد. ازآنجاكه ساختار و نظام کنونی بین‌الملل از بازگشت این دو عامل نافی سلطه به ارزش‌های اجتماعی ممانعت می‌کند، امکان اصلاح ساختار و استیفای منافع عمومی وجود ندارد و تغییر نظام جهانی و ساختار رفتاری آن ضروری به نظر می‌رسد. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي‌پردازد.
کلیدواژه‌‌ها: امام خمیني ره، مستکبران، مستضعفان، ساختار بین‌الملل، دین، فطرت، امنیت.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
69

رابطه دين‏دارى و احساس امنيت اجتماعى در بين زنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران

سال بيست و سوم ـ شماره 199 (ويژه جامعه‏ شناسى)

ياسمن فرشادفر :  دانشجوى دكترى جامعه‏ شناسى دانشگاه آزاد اسلامى تهران مركز. d_farshadfar@yahoo.com
محسن نيازى :  استاد گروه علوم اجتماعى دانشكده علوم انسانى دانشگاه كاشان. niazim@kashanu.ac.ir
چكيده
امروزه مفهوم امنيت اجتماعى به‏عنوان يكى از مهم‏ترين مؤلفه‏ هاى نظم و ثبات نظام اجتماعى مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است. احساس امنيت، به‏ ويژه براى زنان كه نيمى از جمعيت جامعه را تشكيل مى‏ دهند، از اهميت خاصى برخوردار است. در اين ميان، دين به‏ عنوان مظهر همبستگى اجتماعى نقش اساسى در ارتقاى احساس امنيت اجتماعى ايفا مى‏كند. بر اين مبنا، هدف اساسى اين مطالعه، بررسى رابطه بين ميزان دين‏دارى و احساس امنيت اجتماعى زنان در جامعه مورد مطالعه مى‏باشد.
     اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعى بوده و براى جمع ‏آورى داده ‏هاى پژوهش از تكنيك پرسش‏نامه همراه با مصاحبه استفاده شده است. جامعه آمارى پژوهش شامل كليه زنان واقع در سنين فعاليت ساكن در مناطق شمال و جنوب شهر تهران مى‏باشد. يافته‏هاى تحقيق رابطه بين ميزان دين‏دارى و احساس امنيت را نشان مى‏دهد. يافته‏ها حكايت از رابطه معنى‏دار بين ميزان دين‏دارى و احساس امنيت در بين زنان مناطق شمال و جنوب تهران دارد.

كليدواژه‏ ها: دين، دين‏دارى، امنيت، امنيت اجتماعى، زنان.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
199
شماره صفحه: 
81

تأثير روابط اجتماعى صميمانه بر بهداشت روان

تأثير روابط اجتماعى صميمانه بر بهداشت روان

 سميه‏السادات موسوى1

چكيده

بهداشت روان از ويژگى‏هاى زندگى سالم مى‏باشد و براى دست‏يابى به آن، اصولى مطرح است كه ايجاد روابط صميمانه اجتماعى از مهم‏ترين آنها به شمار مى‏رود.

     اين پژوهش قصد دارد تا آثار برخورد صميمانه در خلال انواع روابط اجتماعى را بر سلامت روان با بررسى دو ديدگاه اسلام و روان‏شناسى معرفى كند. از اين‏رو، به تطبيق يافته‏هاى علمى با آيات و احاديث در اين زمينه پرداخته است.

     پس از بررسى‏ها به دست آمد كه برقرارى روابط بر پايه محبت، سبب مى‏شود تا آثارى همچون نشاط، آرامش، احساس امنيت، اميد و عزت نفس در زندگى افراد نمود پيدا كند كه همگى در بالا بردن سطح سلامت روانى جامعه نقش بسزايى دارند. نكته مورد توجه در اين مقاله، اثبات دو سويه بودن آثار ايجاد شده براى طرفين رابطه مى‏باشد و اين از ويژگى‏هاى منحصر به فرد اين اصل است.

 

كليدواژه‏ها: روابط اجتماعى، بهداشت روان، نشاط، آرامش، امنيت، اميد، عزت نفس.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
147
شماره صفحه: 
113

جايگاه عدالت و توسعه در كارويژه‌هاى دولت دينى

جايگاه عدالت و توسعه در كارويژه‌هاى دولت دينى

          حسن حاجى‌حسينى1

 

چكيده

در حوزه انديشه سياسى، بحث وظايف و كاركردهاى حاكميت از مباحث مهم فلسفه سياسى است. همگان بر اين باورند كه بسترسازى براى رشد و توسعه از وظايف مهم دولت‌هاست. اين امر زمانى تحقق پيدا مى‌كند كه عدالت در جامعه گسترش يافته باشد. به عبارت ديگر، توسعه بدون عدالت اجتماعى معنا و مفهومى ندارد، هدف نهايى توسعه، تأمين سعادت و خوشبختى همه شهروندان است. سعادت و تعالى مقوله‌اى است فرهنگى و اجتماعى، و بهترين چيزى كه مى‌تواند سعادت را معنا بخشد دين است؛ چراكه دين براى همه ابعاد وجودى انسان برنامه دارد و آن در گرو تحقق عدالت است. اين مهم صرفآ به وسيله حكومتى كارآمد و توانمند محقق مى‌شود. اين مقاله با رويكرد تحليلى و نظرى و با هدف تبيين جايگاه عدالت و توسعه در كارويژه‌هاى دولت دينى تدوين شده است.

كليدواژه‌ها: عدالت اجتماعى، كاركرد حكومت، حقوق اجتماعى، توسعه، رفاه، امنيت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
145
شماره صفحه: 
75

اسلام و نظم اجتماعى

اسلام و نظم اجتماعى

فاضل حسامى1

چكيده

اين مقاله با رويكرد نظرى و روش اسنادى و با هدف تبيين نظم اجتماعى از منظر اسلام تدوين يافته است. نظم اجتماعى، حاصل نفوذ متقابل مجموعه‌هاى مشترك و هنجارى با شبكه‌هاى فرصتى و تعاملى كنشگران فردى و جمعى است. عواملى همچون مشاركت، به هم پيوستگى و همبستگى در پيدايش نظم اجتماعى دخالت دارند. برخى يافته‌هاى  اين پژوهش اين است كه اسلام به نظم و انضباط و قانونمندى اجتماعى تأكيد فراوانى دارد. از اين‌رو، در نهادهاى اجتماعى و در عرصه‌هاى كلان جامعه، از جمله نظام آموزش، نهاد خانواده، نهاد حقوقى و نهاد اجتماعى سازوكارهايى را براى نظم و ثبات اجتماعى تدارك ديده است.

كليدواژه‌ها : نظم، نظم اجتماعى، همبستگى، به هم‌پيوستگى، مشاركت، قانون، امنيت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
139
شماره صفحه: 
11

تروريسم بين‌المللي از ديدگاه اسلام

تروريسم بين‌المللي از ديدگاه اسلام

سيد ابراهيم حسيني
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل)

چكيده

تروريسم از پديده‌هاي نوظهور و در عين حال، از معضلات روز جامعه جهاني و از مباحث مهم حقوق بين‌الملل و روابط بين‌المللي است. در تعريف «تروريسم» اتفاق نظري، حتي در ميان خود نويسندگان و انديشمندان غربي، وجود ندارد و تلاش سازمان‌هاي بين‌المللي نيز به جايي نرسيده است، جز آنكه برخي مصاديق را به عنوان اقدامات تروريستي معرفي كرده‌اند، در حالي كه هرگونه موضع‌گيري متوقف بر ارائه مفهومي روشن و شفّاف از «تروريسم» است.

اسلام مانند هر نظام حقوقي ديگر، خشونت قانوني در قالب مجازات براي جرايم و يا دفاع مشروع را تجويز مي‌كند، اما خشونت غيرقانوني و خودسرانه را ناروا دانسته و تحت عناوين گوناگون، از جمله «محاربه، فتك، غدر و اغتيال» با آن مقابله نموده است.

نظام اسلامي علاوه بر پاي‌بندي به معاهدات بين‌المللي در مبارزه با تروريسم، درصدد ريشه‌يابي عوامل اين بزه‌كاري و برخورد با آن برآمده است. از ديدگاه اسلام، اصولاً انسان‌ها محقون‌الدم هستند؛ جانشان محترم است و تعرّض به آنها براي هيچ‌كس روا نيست، مگر كساني كه بر اثر ارتكاب جرايمي مانند قتل نفس يا اهانت به انبيا و ائمّه اطهار عليهم‌السلام خونشان بر اساس حكم شرعي و الهي هدر است. اما كشتن همين افراد هم به حكم قانون و علني است و نه غافلگيرانه و خودسرانه.

كليدواژه‌ها: ترور، تروريسم، اسلام، حقوق بين‌الملل، امنيت، ارعاب.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
125
شماره صفحه: 
15

خليج فارس ; امنيت منطقه اى و اهداف سياسيت خارجى جمهورى اسلامى ايران

خليج فارس

علي‌اكبر باقري

(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

منطقه خليج فارس همواره به عنوان يكي از مناطق مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بينالملل از جايگاه ويژهي برخوردار بوده، به گونه اي كه در طول قرنهاي اخير، پيوسته مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهاني بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اكتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسي آن در اقتصاد جهاني، امنيت و ثبات اين منطقه دغدغه اصلي کشورهاي منطقه و جهان است. به نظر ميرسد با توجه به بافت دولتهاي منطقه خليج فارس و وضعيت سرزميني و جغرافيي سياسي آن امنيت منطقه اي مبتني بر همكاري بين دولتهاي منطقه، مناسبترين شيوه بري تأمين امنيت خليج فارس است. البته اين مهم نيز حاصل نميشود، مگر با به كارگيري شيوههي گوناگون اعتمادسازي متقابل بين دولتهاي منطقه بري رفع سوء تفاهمات كه وظيفه سران کشورهاي منطقه است.

كليد واژهها: امنيت، امنيت منطقه اي، خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران، اعتمادسازي، راهبردي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
113

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

عباسعلي جاويد

(كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

خاورميانه به عنوان منطقه‌ا‌ي مهم و استراتژيك همواره مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است. در اين مقاله، رويكرد همگرايي اقتصادي و آثار آن در تأمين امنيت اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. تلاش نويسنده بر اين بوده است كه ارتباط بين اين دو متغيّر را با طرح مباحثي در مورد همگرايي، همگرايي اقتصادي و انواع نظامهاي مطرح امنيتي و با ارائه پيشنهادهايي همچون ايجاد بازار مشترك اسلامي و رفع موانع موجود در جهت نيل به همگرايي همه جانبه مطرح نمايد.

براي اين منظور، با تعريف مفاهيم و طرح انواع همگرايي و اشاره به ساختارهاي مهم امنيتي به اين نتيجه رسيده است كه همگرايي اقتصادي در ايجاد امنيت منطقه‌اي تأثيري غيرقابل انكار داشته و ميتواند با قطع وابستگي به قدرتهي فرامنطقه اي، سطح مطلوبي از رفاه و امنيت را در منطقه به ارمغان آورد و گامهي مهمي به سمت همگرايي همهجانبه به شمار آيد.

كليدواژهها: خاورميانه، همگرايي، همگرايي اقتصادي، امنيت، نظامهاي امنيتي، بازار مشترك اسلامي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
101
محتوای تغذیه