بازار مشترك اسلامي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه خاورميانه

عباسعلي جاويد

(كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

خاورميانه به عنوان منطقه‌ا‌ي مهم و استراتژيك همواره مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است. در اين مقاله، رويكرد همگرايي اقتصادي و آثار آن در تأمين امنيت اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. تلاش نويسنده بر اين بوده است كه ارتباط بين اين دو متغيّر را با طرح مباحثي در مورد همگرايي، همگرايي اقتصادي و انواع نظامهاي مطرح امنيتي و با ارائه پيشنهادهايي همچون ايجاد بازار مشترك اسلامي و رفع موانع موجود در جهت نيل به همگرايي همه جانبه مطرح نمايد.

براي اين منظور، با تعريف مفاهيم و طرح انواع همگرايي و اشاره به ساختارهاي مهم امنيتي به اين نتيجه رسيده است كه همگرايي اقتصادي در ايجاد امنيت منطقه‌اي تأثيري غيرقابل انكار داشته و ميتواند با قطع وابستگي به قدرتهي فرامنطقه اي، سطح مطلوبي از رفاه و امنيت را در منطقه به ارمغان آورد و گامهي مهمي به سمت همگرايي همهجانبه به شمار آيد.

كليدواژهها: خاورميانه، همگرايي، همگرايي اقتصادي، امنيت، نظامهاي امنيتي، بازار مشترك اسلامي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
101
محتوای تغذیه