استكبار

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

استكبار و استضعاف در قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

رضا مهدیان‌فر / استادیار گروه تفسير دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم    rezamahtab52@yahoo.com
دريافت: 27/1/98                    پذيرش: 29/6/98
چکيده
استضعاف و استکبار ازجمله روابط اجتماعی است که در آن، طرفِ غالب، دیگری را در ضعف نگه می‌دارد. قرآن کریم نیز این رابطه را به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار داده است. پدیده استضعاف در کاربرد قرآنی در بیشتر موارد در برابر نوعی برتری‌طلبی (استکبار) نمایان می‌شود. در روایت قرآنی، استکبار با سرپیچی شیطان از فرمان الهی آغاز شده و به همراه قدرت در میان جامعه انسانی گسترش یافت. نظر به پپامدهاي دوقطبی‌شدن جامعه به استضعاف و استکبار، مقابله با استکبار با شیوه‌های خردمندانه و گوناگون سرلوحة برنامه‌های انبیا در آیات قرآنی است. ازاين‌رو، شناخت نشانه‌هاي مستکبران و آثار و پيامدهاي آن براي مقابله و مبارزه با اين خوي و خصلت نابودگر و استضعاف‌زدایی از جامعه از منابع معرفتي مفيد و سازنده است. 
تدبر در آیات قرآن و روایات و سیره معصومانعلیهم السلام و استفاده از نص و ظهور آیات با اتکا به دیدگاه مفسران، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، شیوه‌های مقابله با استکبار را در مذاکره، مدارا، دشمنی، ارعاب، برخورد شدید و استضعاف‌زدایی از جامعه اسلامی روایت می‌کند. اتخاذ رویکرد مناسب در مقابله با استکبار با هدف مقاوم‌سازی جامعه از درون، عمده‌ترین هدف سامان‌یابی نوشتار حاضر است.
كليدواژه‌ها: استکبار، استضعاف، مذاکره، مدارا، ارعاب، استضعاف‌زدایی، مقاوم‌سازی جامعه.
 


Showing Arrogance and Oppression in the Holy Quran

 

Reza MahdianFar / Assistant Professor of the Department of Quranic Interpretation, Quran University of Science and Education                                                                                                                                                      rezamahtab52@yahoo.com

Received: 2019/04/16 - Accepted: 2019/09/20

Abstract

Oppression and arrogance fall in the province of social relations, which indicates that the dominant party treats the other in a harsh way. The holy Quran gives special attention to this relationship. The Quran contrasts the phenomenon of oppression with the assumption of supreme power or arrogance. According to the Quran, arrogance first began with Satan's disobedience to the divine command, and then this kind of behavior 

polarization of society into oppression and arrogance, the Quran shows that confronting arrogance in rational and varied ways is at the heart of the prophets' mission. Therefore, in acquaintance with the characteristics of the arrogant and the effects and consequences of arrogance by relying on reliable sources is useful for confronting and combating this kind of destructive disposition and dislodging oppression from the society. Reflecting on the Quranic verses, narrations and lifestyle of the infallible Imams and making use of the text and presentation of the verses by relying on the views of the commentators, this paper uses a descriptive-analytical method to elucidate the methods of coping with arrogance in negotiation, toleration, enmity, intimidation, violent encounter, and dislodging oppression from the Islamic society. Adopting an appropriate approach to dealing with arrogance with the aim of empowering the society from within is the main purpose of conducting this study.

Key words: arrogance, oppression, negotiation, toleration, intimidation, dislodging oppression, empowering the society.

along with assuming power spread among mankind. Considering theconsequencesof the


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
75

معناشناسى واژه «استكبار» در قرآن كريم

معناشناسي واژه «استكبار» در قرآن كريم

بر مبناي نظريه ايزوتسو

سيدمهدي شهيدي1

چكيده

واژه «استكبار» از مهم‌ترين واژگان كليدي در قرآن است و نقش برجسته‌اي در نظام اخلاقي قرآن، با بار معنايي منفي دارد، و براي نشان دادن يكي از صفات بارز كافران به كار مي‌رود. در زبان قرآن، واژه‌هاي كليدي ديگري مانند بغي، بطر، عتو، استغناء و طغيان در حوزه كانوني واژه «استكبار» مورد بحث قرار مي‌گيرند. هدف اين نوشتار، تبيين واژه «استكبار» از لحاظ معناشناسي و ارائه الگويي است كه در آن، مفاهيم كليدي گزاره‌هاي اخلاقي معاني مشخص‌تري يابند. اين تحقيق با رويكردي معناشناسي به تبيين مباحث اخلاقي ـ ديني در حوزه واژه «استكبار» مي‌پردازد. اين روش و شيوه داراي دستاوردها و تأويل‌هاي استوار است. چنين روشي همان چيزي است كه آن را «تفسير قرآن به قرآن» مي‌ناميم، با اين تفاوت كه از نظريه حوزه معنايي كه شاخه‌اي از حوزه زبان‌شناسي است بهره گرفته مي‌شود.

كليدواژه‌ها : معناشناسي، استكبار، بغي، بطر، طغيان، استغناء، عتو.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
143
شماره صفحه: 
127

قاعده نفي سلطه

قاعده نفي سلطه

علي ضياءبخش

(دانش آموخته حوزه علميه و دانش پژوه كارشناسي ارشد علوم سياسي)

چكيده

يكي از اصول حاكم بر سياست خارجي اسلام، كه بر تمام روابط خارجي و بينالمللي اسلام در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكميت دارد و كليه روابط مسلمانان بايد بر اساس آن برنامهريزي شود، اصل مهم و اساسي «نفي سلطه» يا قاعده «نفي سبيل» است. در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده فقهاي، كفّار و بيگانگان كوچكترين راه نفوذ و تسلّط سياسي، نظامي و اقتصادي بر مسلمانان نخواهند داشت.

اين اصل و قاعده محكم فقهاي ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمينههاست; از اينرو، بايد آن را دقيقاً شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگي سياسي و فرهنگي و نظامي و مانند آن به روي مسلمانان بسته، و آزادگي و استقلال آنان تضمين شود.

كليدواژهها: سلطه، نفي سبيل، استكبار.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
39
محتوای تغذیه