انقلاب

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راهکارهاي تحول و اسلامي‌سازي علوم انساني در انديشه رهبر معظم انقلاب و آيت‌الله مصباح يزدي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دهم، پياپي 301، دي 1401، ص 87ـ99

نوع مقاله: ترويجي
جواد محقق/ دانشجوي دكتري علوم سياسي جامعة المصطفي العالميه     jmohaqqeq@gmail.com
دريافت: 08/06/1401                    پذيرش: 29/09/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
301
شماره صفحه: 
87

آسيب شناسى سياسى جريان بيدارى اسلامى

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 184 ـ فروردين 1392، 45ـ61

هادى معصومى زارع*

چكيده

تحولات يك ساله اخير (از دى 1389 تا دى سال 1390) در جهان اسلام و فراز و نشيب هاى آن، نگاه هاى زيادى را در سراسر جهان به خود جلب كرده است. در حالى كه بسيارى از تحليل گران ضرباهنگ تحولات آتى منطقه را با ثبات مى پنداشتند، به گونه غيرمنتظره اى مرزها و شاخصه هاى نظم موجود در هم شكسته شد و رويدادهاى خيره كننده اى را در جهان اسلام پديد آورد، بيدارى اسلامى از اين جمله تحولات است.

     اين پژوهش مى كوشد با روش اسنادى ـ تحليلى و با هدف ترسيم هندسه جامع آسيب شناسى اين انقلاب ها، مهم ترين چالش ها و آسيب هاى سياسى فراروى آنها را در مراحل مختلف تكوين، تثبيت و تطور مورد بررسى قرار دهد. از مهم ترين آسيب هايى كه كيان انقلاب هاى اسلامى اخير را تهديد مى كند، مى توان به مواردى همچون خلأ رهبرى واحد، تقليل سطح گفتمان، معضله نظام سازى، اتكا به سازوكارهاى بوروكراتيك و مانيفيست هاى حزبى، بروز اختلاف و تفرقه ميان انقلابيون، نفوذ ليبرال هاى غرب گرا و افراد فرصت طلب در لايه هاى تصميم سازى انقلاب و سازش انقلابيون با كشورهاى سلطه گر غربى و معامله بر سر اصول انقلاب اشاره نمود.

 

كليدواژه ها: بيدارى اسلامى، انقلاب، آسيب ها، چالش ها، غرب، نظام سازى، گفتمان.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
184
شماره صفحه: 
45

بررسى و نقد نظريه انقلاب در فلسفه سياسى افلاطون

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 47ـ60

مهدى قربانى*

چكيده

اينكه نظام‏هاى سياسى چرا تغيير مى‏كنند، براى فلسفه سياسى اهميت اساسى دارد. اين مسئله موضوع نظريه‏پردازى بسيارى از فيلسوفان سياسى قرار گرفته است. يكى از اين فيلسوفان، افلاطون، حكيم برجسته يونان باستان مى‏باشد كه معتقد است نظام‏هاى سياسى گوناگون در فرايند انقلاب و دگرگونى از علل خاص و منحصربه‏فردى پيروى مى‏كنند. همچنين انقلاب در هر نظام سياسى پيامدهاى خاص خود را به دنبال دارد. از نظر افلاطون، انقلاب‏ها در مسير انحطاط شكل مى‏گيرند، به گونه‏اى كه شرايط حاكم بر اجتماع در مقايسه با گذشته، نامناسب‏تر خواهد شد. نظريه انقلاب افلاطون خالى از نقد نيست. از جمله مهم‏ترين اشكال‏هاى آن، مى‏توان به نگاه منفى وى نسبت به مقوله انقلاب اشاره كرد. در اين مقاله، از روش توصيفى ـ تحليلى استفاده شده است.

كليدواژه‏ها: نظريه، انقلاب، فلسفه سياسى، مونارشى، آريستوكراسى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
47

بنيادگرايى و كاربردهاى شيطانى آن از منظر سيدحسين نصر

بنيادگرايى و كاربردهاى شيطانى آن

حبيب اللّه بابايى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامى)

چكيده

اين نوشته تلاش مى كند كه نگرش سنّت گرايان به مثابه يك جريان عرفانى ـ اجتماعى را درباره جنبش هاى دينى و اسلامى مورد توجه قرار داده و با بازخوانى انديشه حسين نصر در اين باره، ديدگاه وى را در مورد جريان بنيادگرايى و اصول گرايى مرور كرده، آن گاه تحليل وى را از انقلاب اسلامى مورد مطالعه و نقد قرار دهد.

كليدواژه ها: بنيادگرايى، سنّت گرايى، انقلاب، مقاومت، شريعت اسلامى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
67
محتوای تغذیه