مقاومت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي؛ اسوة صبر و مقاومت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره سوم، پياپي 258 (ويژة كلام)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
اين مقاله شرحي است بر كلام اميرمؤمنان علي علیه السلام در خصوص اسوة صبر و مقاومت، به‌عنوان ويژگي شيعيان واقعي. از منظر اميرمؤمنان علیه السلام شيعيان در سختي‌ها آرام و وزين و در مشكلات و ناگواري‌ها مقاوم و بردبار، و در رفاه و خوشي‌ها سپاسگزار مي‌باشند. هرچند امروزه اين اوصاف در قبال خدمت ديگران، از زمرة ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي محسوب مي‌شود، اما در كلام اميرمؤمنان علیه السلام اين خصلت‌ها نه ازآن‌روست كه آنها، هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي و عقلايي به‌شمار مي‌آيند، بلكه هدف و خاستگاه آن ارزش‌ها والاتر و عالي‌تر از هدف و خاستگاه مدنظر عقلاست و مهم روش دستيابي به آنها با روش عقلا متفاوت است؛ كسب رضايت خدا؛ هدف شيعيان واقعي در كسب فضايل اخلاقي است. آسان‌ترين راهكار كسب فضايل اخلاقي، توجه به رضايت الهي است.
كليدواژه‌ها: صبر، مقاومت،‌ ارزش‌ها، صفات اخلاقي، فضايل اخلاقي.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
258
شماره صفحه: 
5

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

 

يعقوب جمالى / دانش پژوه دكترى اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

ya.jamali@chmail.com

على جابرى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

jaberi@qabas.net

دريافت: 2/11/93               پذيرش: 19/4/94

چكيده

ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دينى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعيات داخلى و بين المللى است كه در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سياست هاى نظام، ضمن حفظ امنيت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حكمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است.  لازمه سياست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش توليد، مبارزه با فساد و سوداگرى، كاهش وابستگى به نفت، حمايت از توليد ملى، اشتغال پايدار، اقتصاد دانش بنيان و تحول در نظام بانكى مى باشد. اهتمام به مصرف توليدات ملى، مديريت مصرف و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نيز از جمله سياست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.

 

كليدواژه ها: اقتصاد، مقاومت، اقتصاد مقاومتى، مقاومت اقتصادى، رياضت اقتصادى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
91

مفهوم شناسى صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 15ـ30

حسين اميرى1
رحيم ميردريكوندى2
محمدرضا احمدى محمدآبادى3

چكيده

هدف مقاله حاضر تبيين مفهوم صبر در اسلام و معادل يابى آن در روان شناسى است. در ضمن، تلاش مى شود برخى از مفهوم شناسى ها و معادل يابى هاى پيشين مورد نقد و يا اصلاح قرار گيرد. اين نوشتار كه با روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، يافته هاى مهمى در سه جنبه حاصل گرديد: 1. بعد از بررسى لغوى، اصطلاحى و روايى نتيجه اين شد كه صبر عبارت است از: حفظ طمأنينه در برابر دشوارى ها و مهار مستمر نفس از بى تابى؛ 2. ارتباط اين مفهوم با مفاهيم تقوا، حلم و ورع مشخص شد؛ بدين ترتيب، تصور واضح ترى از مفهوم صبر مى توان داشت؛ 3. ارتباط مفهوم صبر با چند مفهوم روان شناختى بررسى گرديد و در نهايت، با توجه به تمايزها و تشابه هايى كه بيان گرديد، نتيجه اين شد كه از بين واژه هاى مطرح شده، معادل و مفهوم نزديك به صبر در مطالعات روان شناختى واژه «Patience» مى باشد.

كليدواژه ها: مفهوم شناسى، صبر، تقوا، خودمهارگرى، سرسختى، مقابله، مقاومت، تحمل، معادل يابى روان شناختى صبر.


1 كارشناسى ارشد روان شناسى بالينى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. Amirihossein61@gmail.com

2 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. mirderikvandi@qabas.net

3 استاديار گروه روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. m.r.ahmadi313@gmail.com

دريافت: 7/ 2/ 92 پذيرش: 29/ 8/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
15

بنيادگرايى و كاربردهاى شيطانى آن از منظر سيدحسين نصر

بنيادگرايى و كاربردهاى شيطانى آن

حبيب اللّه بابايى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامى)

چكيده

اين نوشته تلاش مى كند كه نگرش سنّت گرايان به مثابه يك جريان عرفانى ـ اجتماعى را درباره جنبش هاى دينى و اسلامى مورد توجه قرار داده و با بازخوانى انديشه حسين نصر در اين باره، ديدگاه وى را در مورد جريان بنيادگرايى و اصول گرايى مرور كرده، آن گاه تحليل وى را از انقلاب اسلامى مورد مطالعه و نقد قرار دهد.

كليدواژه ها: بنيادگرايى، سنّت گرايى، انقلاب، مقاومت، شريعت اسلامى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
67
محتوای تغذیه