دين دارى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

دين دارى و نقش آن در مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم  fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

افسانه فداكار / كارشناس ارشد مديريت آموزشى دانشگاه آزاد اسلامى واحد ساوه       fadakar69@gmail.com

دريافت: 16/6/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

هدف تحقيق، پيش بينى نقش دين دارى در مسئوليت پذيرى دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفى ـ همبستگى، و جامعه آمارى، دانشجويان دانشگاه پيام نور قم مى باشد. نمونه آمارى نيز 320 نفر از دانشجويان بودند كه به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. ابزار جمع آورى اطلاعات، دو پرسشنامه استاندارد «دين باورى» و «مسئوليت پذيرى» به ترتيب با پايايى 73.0 و 71.0 براساس آلفاى كرانباخ بود. براى تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاى آمار توصيفى و استنباطى در حد آزمون همبستگى پيرسون و  Tبراى مقايسه ميانگين دو گروه مستقل و Z فيشر استفاده شد. نتايج نشان داد: 1. بين نشانه هاى دين دارى با مسئوليت پذيرى اجتماعى به ميزان 154/0 همبستگى مثبت و معنى دار وجود دارد. 2. بين انجام عبادات واجب و مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان رابطه معنى دارى وجود دارد 3. بين انجام عبادات مستحب و مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان رابطه معنى دارى برقرار است. 4. بين رعايت نشانه هاى دين دارى و مسئوليت پذيرى اجتماعى دانشجويان رابطه معنى دارى وجود دارد. 5. رابطه بين ابعاد دين دارى با مسئوليت پذيرى اجتماعى در دانشجويان دختر و پسر متفاوت نيست.

 

كليدواژه ها: دين دارى، مسئوليت پذيرى اجتماعى، انجام عبادات واجبه، انجام عبادات مستحب، رعايت نشانه هاى دين دارى.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
77

اهميت مشاوره و ويژگى هاى مشاور از منظر دينى

اهميت مشاوره و ويژگى هاى مشاور از منظر دينى

على احمد پناهى
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد روان شناسى بالينى)

چكيده

اسلام به عنوان مكتبى جامع و همه جانبه نگر براى سلامتى روح و روان و سلامتى دينى انسان اهميتى فوق العاده قايل است. از اين رو، با ارائه برنامه و دستورات لازم، تمهيدات لازم را براى تحقق آن فراهم نموده است. يكى از رهنمودهاى ارزشمند اسلام در اين رابطه، توصيه به همفكرى، تبادل نظر و مشورت در امور مختلف اجتماعى، و استفاده از تخصص همنوعان در تأمين سلامت روحى، جسمى و توصيه به رعايت موازين اخلاقى و دينى در مشاوره است. در اين مقاله، ضمن تبيين مفهوم مشاوره از نگاه دينى و روان شناسى معاصر و توجه به نقاط اشتراك و اختلاف آنها، به اهميت مشاوره و ويژگى هاى مشاور از منظر دينى پرداخته شده، و همچنين به آثار و پيامدهاى مثبت وجودِ اين ويژگى ها در مشاور اشاره گرديده است.

كليد واژه ها: مشاوره، مشاوره اسلامى، مشاور، روان شناسى معاصر، رازدارى، دين دارى، عقل.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
49
محتوای تغذیه