روش هاى يادگيرنده محور

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

روش يادگيرى اكتشافى

روش يادگيرى اكتشافى

هادى حسين خانى
(دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوى دكترى روان شناسى تربيتى)

چكيده

امروزه آن دسته از روش هاى آموزش كه يادگيرنده را محور آموزش قرار داده، با استقبال بيشتر نظريه پردازان تعليم و تربيت مواجه شده است. نوشتار حاضر بررسى روش يادگيرى اكتشافى را به عنوان روشى يادگيرنده محور مطمح نظر قرار داده، ضمن اشاره به تعريف اين روش، فوايد و مراحل آن را توضيح داده، برخى از محدوديت هاى آن را متذكر شده است و در پايان پيشنهادهايى را براى كاربرد بهينه آن در كلاس درس ارائه مى كند.

كليدواژه ها: يادگيرى اكتشافى، آموزش مستقيم، روش هاى يادگيرنده محور، روش هاى معلم محور، آموزش اكتشافى، نظريه سازندگى يادگيرى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
117
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه