اشتغال

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى عوامل مؤثر بر بارورى با تكيه بر رويكردى چندسطحى

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 89ـ99

محمد شيرى1

طه نوراللهى2

الهام رستمى3

چكيده

كشور ايران در دهه هاى اخير تحولات چشمگيرى در زمينه تغييرات جمعيت تجربه نموده است. افزايش نرخ رشد جمعيت به 9/ 3 درصد در دهه 1355ـ1365 و كاهش رشد جمعيت به 29/ 1 درصد در دوره 1385ـ1390 به خوبى اين مهم را نشان مى دهد. تغييرات بارورى مهم ترين عامل تبيين كننده تغييرات رشد جمعيت بوده است. با توجه به تفاوت هاى استانى بارورى در ايران و نقش تعيين كننده تغييرات استانى در روند آتى بارورى، بررسى ويژگى هاى اجتماعى، اقتصادى و جمعيتى منطقه اى در تبيين بارورى ضرورى به نظر مى رسد. هدف اصلى اين مقاله بررسى نقش ويژگى هاى استانى در تبيين بارورى است.

     به منظور نيل به هدف اين مقاله، روش تحليل چندسطحى به كار گرفته شده است. داده هاى مورد استفاده برگرفته از داده هاى خام 2 درصد سرشمارى 1385 است كه در دو سطح فردى و استانى طبقه بندى شده اند. ميانگين استانى تعداد فرزندان زنده به دنياآمده و ميانگين سنى زنان در معرض بارورى به عنوان متغيرهاى پيش بين سطح 2 و متغيرهاى اشتغال، تحصيلات، سن و ساختار خانواده به عنوان متغيرهاى پيش بين سطح 1 مدل سازى شده اند.

     نتايج مبيّن اين است كه ويژگى هاى سطح استانى، تأثيرات ثابت و تصادفى معنادارى را در ضرايب رگرسيونى سطح فردى در تبيين بارورى دارد، به گونه اى كه ميانگين ميزان بارورى زنان از بارورى استان و ميانگين سن زنان در معرض بارورى تأثيرپذيرند. همچنين نتايج گوياى اين مهم است كه ميزان تأثير متغير تحصيلات زنان بر بارورى در استان هايى كه ميانگين كل تعداد فرزندان زنده به دنياآمده در سطح بالاترى قرار دارد به مراتب پايين تر است.

كليدواژه ها: بارورى، مدل سازى چندسطحى، اشتغال، ساختار خانواده.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
189
شماره صفحه: 
99

اشتغال؛ آثار تربيتي و روان‏شناختي

اشتغال؛ آثار تربيتي و روان‏شناختي

علي‏احمد پناهي
(دانش‏آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد روان‏شناسي باليني)

چكيده

اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب از جمله مسائلي است كه براي انسان‏ها اهميت زيادي دارد. شغل و حرفه در رابطه با جوانان از اهميتي دو چندان برخوردار است. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمين نيازمندي‏هاي اقتصادي، آثار تربيتي، روان‏شناختي، اجتماعي و معنوي نيز دارد. در اين مقاله، سعي گرديده است به مباحثي همچون اهميت كار و اشتغال، مفهوم‏شناسي ديني كار و اشتغال، انواع كار از ديدگاه ارزشي، كارهاي حلال و حرام، آداب و شرايط كار، آثار روان‏شناختي كار، آثار معنوي كار، آثار اقتصادي كار و آثار اجتماعي كار پرداخته شود. همچنين تلاش شده است مباحث مزبور با استفاده از آموزه‏هاي ديني و اسلامي و روان‏شناختي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

كليدواژه‏ها: اشتغال، كار، ارزش، تعليم و تربيت، حلال، حرام، نيّت، آثار تربيتي، آثار روان‏شناختي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
119
شماره صفحه: 
13

بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق

بررسى شرايط و محدوديت‌هاى حق كار زنان از منظر فقه و حقوق

قاسمعلى صداقت
(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق عمومى)

چكيده

«حق كار زنان» پس از انقلاب صنعتى و پيدايش كارخانه‌هاى نوين صنعتى، در صدر مباحث سياسى و اجتماعى قرار گرفت و نگرش‌هاى متفاوتى نسبت به اين موضوع پديدار گشت. از يك‌سو، تأكيد افراطى مكتب ليبرال ـ سرمايه‌دارى و جنبش فمينيستى بر حقوق زنان ـ از جمله حق كار آنان بدون توجه به ديگر زواياى مسئله ـ يكى از مؤلّفه‌هاى مهم از هم‌پاشيدگى نهاد خانواده و خدشه‌دار كردن كرامت و حيثيت زن در غرب گرديد، و از سوى ديگر، در شرق و برخى جوامع اسلامى، ب تأثيرپذيرى از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغاير با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف رواداشته شد. اين همه در حالى است كه حاكميت هنجارهاى حقوقى و اخلاقى اسلام از جمله در زمينه اشتغال زنان، مى‌تواند نهاد خانواده و كرامت زنان ر حفظ نمايد.

در اين نوشتار، سعى شده است مستندات فقهى ـ حقوقى جواز، شرايط و محدوديت‌هاى اشتغال زنان و نگرش كلى اسلام در اين‌باره مورد بررسى قرار گيرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأكيد كتاب، سنّت و عقل است، اما در كنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعايت شرايط عمومى حضور زن در جامعه و رعايت كرامت زن، حيثيات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهمّ شرايط جواز اشتغال زنان است. نگرش كلى اسلام آن است كه زنان به مشاغلى روى آورند كه متناسب با وضعيت روحى و جسمى‌شان باشد.

كليدواژه‌ها: فقه، حقوق، اشتغال، حق كار، خانواده، زنان، محدوديت، هنجارهاى اسلامى، جواز و ضوابط اشتغال زنان، مصالح خانواده.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه