فراموشي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نگاهي به حافظه و فراموشي در روان‏شناسي

نگاهي به حافظه و فراموشي در روان‏شناسي

حسين كريميان
(كارشناس ارشد علوم تربيتي)

چكيده

«حافظه» به عنوان يكي از استعدادهاي خدادادي، براي ثبت و ذخيره اطلاعات و در صورت لزوم، يادآوري آنهاست؛ ولي بسياري از مواقع، مطالب به ذهن سپرده شده به هنگام نياز، به ياد نمي‏آيند و به انسان فراموشي دست مي‏دهد. در اين مقاله، به مفهوم «حافظه» و انواع آن و مفهوم «فراموشي» پرداخته شده است. همچنين مراحل حافظه مورد بررسي قرار گرفته و به روش‏هاي سنجش حافظه نيز اشاره گرديده، و در پايان، به علل فراموشي و راه‏هاي تقويت حافظه و راه‏هاي پيش‏گيري از فراموشي اشاره گرديده است.

كليدواژه‏ها: حافظه، فراموشي، رمزگرداني، اندوزش، بازيابي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
119
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه