دنيا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

صفات شيعيان واقعي؛ قناعت (2)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
قناعت از جمله ويژگي‌هاي شيعيان واقعي است. قناعت به معناي كاستي از تعلقات و توجه به لذايذ دنيوي است. قناعت، مؤمن را وامي‌دارد در استفاده از آنچه به‌دست آورده، و نعمت‌هاي خداوندي كه در اختيارش هست، اسراف نكند و در حد ضرورت از آن مصرف كند. مؤمن خدا و آخرت را باور دارد و دنيا را وسیله براي نيل به قرب الهي نمي‌داند. كسي كه همة تلاش او در دنيا بهره‌مندي از لذايذ دنيوي است يا منكر عالم آخرت است و مي‌پندارد كه هرچه هست در همين دنياست و خارج از آن چيزي وجود ندارد و يا ايمانش ضعيف است. ازاين‌رو، استفاده از امكانات دنيوي براي غير آخرت و اهداف غيرالهي نابخردي است. شيعة واقعي از زندگي دنيوي، با چراغ عقل و وحي گام برمي‌دارد و با هدايت وحي و عقل دلش از انحرافات و كژي‌ها پاك است. فلسفة قناعت در دنيا در همين عرصه معنا دارد.
كليدواژه‌ها: قناعت، دين، دنيا، مؤمن، آخرت، قرب الهي.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
5

چشم‌انداز شيعة واقعي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

چكيده

اين مقاله تفسيري است بر كلام اميرمؤمنان علي علیه السلام بر صفات شيعيان واقعي. از ديگر نشانه‌هاي مؤمنان، كوتاه بودن آرزو، نداشتن آرزوي طولاني و اندك بودن خطاها و لغزش‌ها و ياد مرگ مي‌باشد. آرزو خودبه‌خود بد نيست، بلكه خوب و از نعمت‌هاي الهي محسوب مي‌شود و اگر كسي در زندگي آرزو و آرمان نداشته باشد از فعاليت و تلاش بازمي‌ماند، اما اگر اميد و آرزوي انسان معطوف به آخرت و سعادت ابدي انسان باشد، به مراتب ارزش آن از اميد و آرزوي دنيوي بيشتر است. آرزوي نكوهيده، آرزوي دور‌و‌دراز و پيوستة دنيوي است كه آسایش فرد را از او مي‌گيرد و او را از تكاليف و وظايف دنيوي و كار خير بازمي‌دارد.                                                    
آرزوهاي دنيوي و معنوي با هدف حفظ عزت اسلام و سربلندي نظام اسلامي و برتري در برابر دشمنان مطلوب و مورد سفارش اسلام است. آنچه قائل است اينكه همه چيز در دنيا و لذايذ دنيوي خلاصه شود و دنيا اصالت داشته باشد و آخرت، موهوم! آنچه در بينش توحيدي مطرح است كه دنيا مقدمه و زندگي دنيايي، سراي كوتاه بيش نيست. زندگي جاودانه و حقيقي، سراي آخرت است.

كليدواژه‌ها: دنيا،‌ آخرت، شيعه واقعي، آرزوهاي طولاني، آخرت‌گرايي.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
248
شماره صفحه: 
5

بى اعتنايى شيعيان واقعى به دنيا*

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقال شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب ويژگى شيعيان واقعى و بى اعتنايى آنان به دنيا. باورمندى انسان به اينكه براى خواسته هاى انسان مرزى وجود دارد و آزاد نيست كه هر چيزى را از هر راهى به دست آورد، ريشه در نوع شناخت و نگرش انسان به هستى دارد. بدون نگرش هستى شناسانه توحيدى، نمى توان كسى را قانع كرد كارى انجام دهد و يا از انجام آن خوددارى كند. مكتب ليبراليسم بر اين جهان بينى مبتنى است كه زندگى انسان در دنيا خلاصه مى شود، با مرگ طومار زندگى انسان بسته مى شود؛ لذا همه لذايذ انسان در دنيا خلاصه مى شود و او بايد همه همت خويش را نهايت لذت از منافع دنيوى به كار گيرد، اما در جهان بينى الهى، زندگى در دنيا خلاصه نمى شود، سراى جاودانه مقصد نهايى بشر است و بهشت جاودان در انتظار او. در اين جهان بينى، رويگردانى از لذايذ گذراى دنيايى، براى نيل به سعادت جاودانه امرى پسنديده است. ازاين رو، افراد زرنگ و موفق، كسانى هستند كه به دنيا اعتنايى ندارند و به آن دل نمى سپرند؛ جانشان مجلاى نور الهى است.

كليدواژه ها: دنيا، معرفت توحيدى، جهان بينى مادى، زهد.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
5

بررسى دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتى مربوط به آن

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

حميده فرح بخش / كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر كرمان

Hamidehfarahbakhsh@gmail.com

سيدحميدرضا علوى / استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان                       Hamidreza-alavi@yahoo.com.hk

دريافت: 19/4/94               پذيرش: 19/11/94

چكيده

دنيا يكى از مهم ترين بسترهاى تربيت انسان مى باشد و شناخت ماهيت آن، در زندگى انسان بسيار حايز اهميت است. براى رسيدن به شناخت صحيح در مورد دنيا، كتب آسمانى حايز اهميت هستند. اين تحقيق به بررسى ويژگى هاى مشترك دنيا از ديدگاه قرآن و انجيل مى پردازد. بدين منظور، قرآن و انجيل در زمينه ويژگى هاى دنيا مورد مقايسه قرار گرفته اند و ويژگى هاى مشترك دنيا استخراج شده و سپس اين ويژگى ها با توجه تفاسير قرآن و انجيل و آراء دانشمندان مسلمان و مسيحى، مورد توصيف و تحليل قرار گرفته اند. استلزامات تربيتى مربوط به هر ويژگى به روش استنتاجى استخراج شده است. با توجه به نتايج تحقيق، ويژگى هاى مشترك دنيا در قرآن و انجيل را مى توان اين گونه برشمرد: 1. دنيا فريبنده است؛ 2. دنيا ناپايدار است؛ 3. دنيا مزرعه آخرت است. همچنين استلزامات تربيتى استنتاج شده از اين ويژگى ها به ترتيب عبارتند از: شناخت حقيقت زيبايى هاى دنيا و خويشتن دارى در مقابل آنها؛ عدم وابستگى به دنيا و پرهيز از هدف قرار دادن دنيا؛ 3. غنيمت شمردن زندگى دنيا و استفاده از آن براى فراهم كردن توشه آخرت.

 

كليدواژه ها: دنيا، قرآن، انجيل، تربيت، اسلام و مسيحيت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
109

زهد و وارستگى دوستان خدا و بى اعتنايى آنان به دنيا (3)

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

 

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقال، شرحى است بر مناجات زاهدين امام سجاد عليه السلام. ما بايد روح توحيد در گستره اعمال، رفتار وگفتارمان تجلى يابد و باور كنيم كه بدون خواست خداى متعال، كارى صورت نمى گيرد. البته خداىمتعال از طريق اسباب و عوامل موجود ما را يارى مى رساند. ما نيز بايد به كمك اسباب مادى موجودتلاش كرده، از خداى متعال استعانت بجوييم.

بايد توجه داشت كه انسان با سروكار با اسباب مادى اين دنيايى، لذت هايى از آن عايدش مى شود وحكمت وجود اين لذت ها، تأمين نيازهاى مادى دنيايى است. با اين حال، بايد به اندازه نياز به لذايذدنيايى اكتفا كرد و دلبسته و فريفته آن نشد. از جمله راه هاى كاستن از دلبستگى دنيايى عبارتند از: توجهبه كاستى ها و عيوب دنيا، توجه به اينكه دنيا سرايى سرشار از درد و رنج است، زهد و وابستگى از دنيازيبنده اولياى الهى است، ضرورت بهره گيرى از رحمت الهى و درك لذت محبت و انس با خدا.

كليدواژه ها: زهد، وابستگى، دنيا، دلبستگى به دنيا، رحمت الهى.

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
208
شماره صفحه: 
5

زهد و وارستگى دوستان خدا و بى اعتنايى آنان به دنيا (2)

سال بيست و سوم ـ شماره 207 (ويژه فلسفه)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

امام سجاد عليه السلام در اين فراز از دعاى خود، از دنيا شكوه مى كند كه ما را گرفتار حيله و مكر خود ساخته است. ازآنجاكه نعمت هاى دنيوى نظير خوردنى ها، پوشيدنى ها و صرف وقت براى اين امور، ما را از دستيابى به سرمايه هاى ماندگار اخروى بازمى دارد، خسارت بار و فريبنده هستند. كسانى كه براى دنيا اصالت قائل هستند و دنيا را براى خود دنيا و لذت هاى آن مى جويند، اين نوع نگرش نامطلوب و خسارت بار است؛ زيرا ما را از سرمايه هاى عظيم و جاودان اخروى بازمى دارد.

سرانجام اينكه على رغم فريبندگى دنيا، آدمى با اعمال اختيارى و با اراده كامل خويش، در همين دنيا سعادت اخروى را براى خويش رقم مى زند. اين در صورتى است كه نگاه به دنيا اصيل و براى خود دنيا نباشد، بلكه مقدمه اى براى كمال و عبوديت و بندگى خدا باشد.

 

كليدواژه ها: دنيا، فريب دنيا، تعالى انسان، آزمايش.

[1] اين مقاله قلمى شده درس اخلاق علّامه مصباح براى طلاب علوم دينى در دفتر مقام معظم رهبرى در قم مى باشد.


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
207
شماره صفحه: 
5

زهد و وارستگى دوستان خدا و بى‏اعتنايى آنان به دنيا (1)

سال بيست و سوم ـ شماره 206 (ويژه فلسفه)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقاله به شرح مناجات زاهدان امام سجاد عليه السلام، پيرامون زهد و بى رغبتى به دنيا مى پردازد. در قرآن كريم، پنج ويژگى براى دنيا بيان شده است: لعب و بازى، لهو و سرگرمى، زينت، تفاخر و تكاثر. اين ويژگى ها منطبق با سنين كودكى، نوجوانى، جوانى و پيرى و كهنسالى انسان است.

     دنيا از اين جهت كه مخلوق خداست، نكوهيده و نازيبا نيست، هرآنچه مخلوق خداست، زيباست. آنچه موجب انحراف ها از سرشت و خطرات خدادادى خود مى شود، جلوه هاى زيباى دنيا، هواى نفس و شيطان است. اگر اين سه نبودند، انسان هرگز دچار كژى و انحراف و گناه نمى شد.

     افزون بر اينكه، محدوديت ها در برخوردارى از مظاهر زندگى عامل ديگر گناه و تزاحم زندگى بشر است. اگر محدوديت ها نبود و همه چيز به وفور در اختيار انسان بود، شاهد سركشى انسان نبوديم.

 

كليدواژه ها: دنيا، مظاهر دنيا، شيطان، تباهى انسان.


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
206
شماره صفحه: 
5

معنا و مفهوم مرگ آگاهى و آثار آن از ديدگاه امام على عليه السلام

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 183 ـ اسفند 1391، 27ـ41

بخشعلى قنبرى*
محمدعلى مشايخى پور**

چكيده

مرگ چيزى است كه براى تمام موجودات عالم رقم زده شده است. انسان نيز از اين امر مستثنا نبوده و همانند ساير موجودات طعم مرگ را خواهد چشيد و با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد؛ اما نوع انسانى به واسطه برخوردارى از ويژگى ها و صفاتى خاص، نسبت به اينكه خواهد مرد و مرگ به سراغ او خواهد آمد، آگاهى دارد. همه اديان آسمانى نيز توجه به مرگ و مرگ آگاهى و مرگ انديشى را سرلوحه تعليمات خود قرار داده اند. اين مقاله درصدد است با استفاده از آيات و روايات و به ويژه با تكيه بر نهج البلاغه معنا و مفهوم مرگ آگاهى را تبيين نموده و علل و عوامل آن را شناسايى كند. نيز زمينه ها، آثار و موانع مرگ آگاهى را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد تا از اين طريق، زمينه مناسبى را براى بروز و ظهور آن در زندگى انسانى فراهم سازد و حداقل ذره اى سمت وسوى افعال و اعمال ما را به سوى كسب بهترين ها در دنيا و آخرت سوق دهد.

 

كليدواژه ها: مرگ، مرگ آگاهى، مرگ انديشى، دنيا، آخرت، امام على عليه السلام، نهج البلاغه.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
183
شماره صفحه: 
27

اخلاق و عرفان اسلامي

اخلاق و عرفان اسلامي

استاد محمّدتقي مصباح

چكيده

به راستي هدايت‏يافتگان و دلدادگان نور الهي به چه سان بدين مرتبه نايل مي‏آيند؟ دغدغه اصلي آنان در اين دنيا چيست؟ چگونه مي‏توان دلداده معبود بود، در عين حال در اين كره خاكي زيست؟ شهوات و هوس‏ها حجاب دل‏اند و آدمي را از درك حقايق هستي دور مي‏كنند. شيطان هوس‏هاي زودگذر و شهوات دنيوي را براي انسان مي‏آرايد و همين‏ها را دغدغه اصلي زندگي او قرار مي دهد. اما مؤمنان هرچند در اين دنيا مي‏زيند و از لذايذ دنيوي نيز بهره مي‏گيرند، اما اين التذاذات هدف و مقصد نهايي آنان نيست. از اين اسباب براي رسيدن به قرب الهي بهره مي‏برند. نفس خويش را از كمند شهوات رهانيده، از انبازي با دنياخواهان پرهيز مي‏كنند. تاريكي را از قلب خويش مي‏زدايند، تقوا و عقل خويش را معيار شناخت مصالح در زندگي دنيايي خويش قرار مي‏دهند و بدين‏سان، در زمره رهپويان ره عشق و دلدادگان حق قرار مي‏گيرند.

كليدواژه ‏ها: نفس، دنيا، شهوات، عقل، عشق، بندگي، عبادت، هدايت.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
132
شماره صفحه: 
5

فتنه ‏ها و راه‏هاي گريز از آنها

فتنه ‏ها و راه‏هاي گريز از آنها

عليرضا حيدري 1

چكيده

مسلمانان براي به سلامت گذشتن از فضايي كه به سبب آميخته شدن حق و باطل، غبارآلود و گم‏راه‏كننده شده است، بايد عوامل به وجود آورنده چنين فضايي را بشناسند تا بتوانند خود را از معركه نجات دهند. عوامل متعددي در ايجاد فضاي شبهه‏آلود مؤثرند. «زور» و «تزوير» از جمله ابزارهايي‏اند كه همواره افراد مشرك و معاند در طي حيات اسلام از آنها استفاده نموده و سعي كرده‏اند زماني با اجبار و ارعاب، آزادي انتخاب در دين و گزينش مذهب را از افراد سلب كنند، و گاهي با نيرنگ و فريب و با ظاهري آراسته، به انحراف در دين و در هم آميختن حق و باطل بپردازند و در اعتقادات مسلمانان شبهه ايجاد كنند. از سويي، شخصيت‏زدگي در طول تاريخ، انديشه و وجدان مردم را تحت‏الشعاع قرار داده و چهره‏هاي به ظاهر حق به جانب، دست‏مايه ايجاد شبهه و تلبيس امر بر مردمان ساده‏لوح شده‏اند. از جمله شيوه‏هاي تربيتي، شناخت درست فتنها در زندگي و راه‏هاي گريز از آنهاست. اين مقاله به اين مهم مي‏پردازد.

كليدواژه‏ها: فتنه، قرآن، سنّت، بدعت، دنيا، تقوا.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
130
شماره صفحه: 
125
محتوای تغذیه