مسلمانان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى محدوديت‏هاى روابط مسلمان با غيرمسلمان از منظر شهيد مطهرى

سال بيست و سوم ـ شماره 200 (ويژه علوم سياسى)

زهرا پورروستائى اردكانى : كارشناس كامپيوتر ـ نرم‏افزار دانشگاه يزد و طلبه مدرسه علميه فاطمه‏الزهرا عليهاالسلام اردكان. zhrprst@gmail.com
محمدعلى محيطى اردكان : دانش‏پژوه دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. mohiti@qabas.net
دريافت: 10/8/92               پذيرش: 20/12/92

چكيده
يكى از مهم‏ترين دستورات اسلام در حوزه رابطه با انسان‏هاى ديگر، تعيين ضابطه براى رابطه مسلمان با غيرمسلمان است. مقاله حاضر كوشيده است تا با روش توصيفى، چگونگى رابطه مسلمان با غيرمسلمان را با استناد به آثار شهيد مطهرى بيان كند و به اين نتيجه رسيده كه مشى اسلام در تعيين ضابطه براى رابطه مسلمان با غيرمسلمان، بر اساس اعتدال و ميانه‏روى است، به‏گونه‏اى كه نه دستور كلى قطع رابطه صادر كرده و نه اجازه هرگونه رابطه‏اى را داده است. اسلام براى حفظ دين افراد، مصلحت مسلمانان و عزت و استقلال جامعه اسلامى، روابطى مانند ازدواج، دوستى، كمك و احسان، تعليم و تعلّم، تعامل فرهنگى، تجارى، و همزيستى با غيرمسلمانان را محدود كرده و براى حضور غيرمسلمان در قلمرو حكومت اسلامى و تصدى مناصب و پستهاى حساس، سخت‏گيرى كرده است و تسلط و ولايت غيرمسلمان بر مسلمان را به هيچ‏وجه نمى‏پذيرد.

كليدواژه ‏ها: مطهرى، اسلام، مسلمان، غيرمسلمان، محدوديت، كافر.
 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
200
شماره صفحه: 
83

كتاب ارغوانى نگاهى به جايگاه ايرانيان در علم قرائت، تفسير و حديث

معرفت سال بيستم- شماره 164-مرداد1390، 115-129

مهدى ياراحمدى*

محمدزمان خدايى**

چكيده

پيشرفت‏ها و دستاوردهاى ايرانيان در علوم قرآنى قرائت، تفسير و حديث بخش مهمى از عصر شكوفايى فرهنگى اسلامى را دربر گرفته است. بررسى تاريخى با تكيه بر كانون جغرافيايى علمى نشان مى‏دهد كه در عصر شكوفايى فرهنگى اسلامى، حداقل دو كانون اصلىِ خراسان و رى و دو كانون فرعىِ اصفهان و فارس مهم‏ترين مراكز علوم قرآنى ايران در قرون ابتدايى اسلامى بوده‏اند. در اين ميان خراسان كه خود به چهار قسمتِ جغرافيايى شمالى، شرقى، غربى و مركزى بخش‏پذير است، در زمينه تربيت دانشمندان علوم قرآنى بر شهر رى پيشى دارد. اين تحقيق با بررسى دانشمندان بزرگ ايرانى در علم حديث، قرائت و تفسير، ضمن نشان دادن جايگاه ايرانيان در عصر شكوفايى فرهنگى اسلامى، به معرفى كيفيت و كميت كانون‏هاى جغرافيايى علمى ايران در قرون ابتدايى اسلامى مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: ساسانيان، مسلمانان، قرائت، حديث، تفسير، عصر شكوفايى علمى و فرهنگى ايران.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
164
شماره صفحه: 
115

استراتژي وحدت جهان اسلام

استراتژي وحدت جهان اسلام

در انديشه امام خميني (قدس‏ سره)

محمّد فولادي 1

چكيده

وحدت و اتحاد سياسي مسلمانان از جمله دغدغه‏هاي مصلحان بزرگ تاريخ و از جمله، حضرت امام خميني قدس‏سره بوده است. به راستي اتحاد سياسي مسلمانان چگونه محقق مي‏شود؟ معنا و مفهوم آن چيست؟ وحدت، رويكردي تاكتيكي است و يا استراتژيكي؟ آثار، نتايج و پيامدهاي اتحاد سياسي جهان اسلام چيست؟ چگونه و با چه شگردهايي مي‏توان به اين مهم دست يافت؟ در جهان امروز چه موانعي را مي‏توان براي وحدت در نظر داشت؟ و متقابلاً راه‏هاي تقويت وحدت كدامند؟

به نظر مي‏رسد، امام خميني قدس‏سره طرح راهبردي تحقق «وحدت سياسي جهان اسلام»، را در قالب يك نظريه سياسي و تلقّي «وحدت» به عنوان امري راهبردي و استراتژيك، طي يك فرايند چهار مرحله‏اي به تصوير مي‏كشد كه شامل ايجاد بستر و شرايط مناسب براي تحقق وحدت، فعال شدن نخبگان سياسي و مذهبي به عنوان مجريان وحدت، به كارگيري ابزارهاي لازم براي حركت در مسير اتحاد سياسي مسلمانان، و در نهايت، تشكيل «دولت بزرگ اسلامي» مي‏شود.

كليدواژه ‏ها: وحدت، مسلمانان، امام خميني، استراتژي وحدت، وحدت راهبردي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
126
شماره صفحه: 
75
محتوای تغذیه