روش

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحلیل و بررسی رو‌ش‌ صدرالمتألهين در مقام گردآوری و تحقیق

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حسن رهبر / استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی‌دانشگاه سیستان و بلوچستان    h_rahbar@theo.usb.ac.ir
دريافت: 25/12/98                    پذيرش: 26/05/99
چکيده
نقد روش‌شناختی در نظام‌های فلسفی، به‌ویژه در فلسفة صدرالمتألهين به‌عنوان‌ آخرین نظام فلسفی در جهان اسلام، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، آن ‌دسته از تحقیقات انتقادی نیز که صورت پذیرفته، بیشتر ناظر به مقام داوری و نظریه‌پردازی بوده و نسبت به مقام پژوهش و گردآوری که یکی از ارکان مهم نظام‌های فلسفی محسوب می‌شود، کم‌توجهی صورت گرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر ناظر به نقد روش‌شناختی فلسفه صدرالمتألهين در مقام پژوهش و گردآوری است. نقدهای وارده بر روش صدرا در پژوهش و گردآوری، معطوف به چهار بخش می‌شود، که چه‌بسا بتوان آنها را به‌عنوان ایرادات اصلی روش وی در این مقام دانست: تغییر جایگاه مباحث فلسفی، بی‌نظمی‌در بیان مطالب، و نبود ترتیب در مسائل، عدم توجه به طرح و بیان مسئله و عدم ارجاع‌دهی به منابع مورد استفاده، از جمله مواردی است که می‌توان در این مقام مورد اشاره قرار داد. نوشتار حاضر با روش کیفی ـ توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای می‌کوشد به تبیین نقدهایی که در این مقام بر روش صدرالمتألهين وارد می‌شود، بپردازد.
كليدواژه‌ها: روش، تحلیل روش‌شناختی، مقام تحقیق و گردآوری، صدرالمتألهين.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
59
صفحه شروع مقاله: 
59
صفحه پایان مقاله: 
65

روش‌هاي تأويل عرفاني قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

حسين مظفري / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mozaffari48@yahoo.com
دريافت: 16/07/97                    پذيرش: 23/11/97
چکيده
موضوع این مقاله، روش‌های تأویل عرفانی، و هدف آن، کمک به‌ آشنایی هرچه بیشتر جویندگان معرفت، با طرق راهیابی اهل معرفت به ‌معانی باطنی قرآن کريم است. سؤال این است که افراد از چه روش‌هایی می توانند به‌ عمق معانی قرآن کريم نقبی بزنند. پاسخ اجمالی به‌ این پرسش آن است که دو روش کلی: فنی ـ عمومی و الهامی ـ اختصاصی، برای رسیدن به ‌این منظور وجود دارد. روش نخست، با ظهورگیری و توجه به ‌قرائن متصل و منفصل آیات همراه است؛ و انجام آن نیز برای همگان میسور است. اما روش دوم به ‌اهل ذوق و شهود اختصاص دارد. در این نوشتار، با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن توضیح مناسب هر کدام از این دو روش، ابتدا نمونه‌هایی از سخنان اهل معرفت، در آن زمینه مطرح شده و سپس این سخنان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شواهد متعددی از آیات کتاب الهی نشان می‌دهد که قرآن کريم، هر دو روش فوق را به ‌رسمیت می‌شناسد.
كليدواژه‌ها: روش، تأویل عرفانی، قرآن کريم، فنی، الهامی، عمومی، اختصاصی.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
257
شماره صفحه: 
65

الزام نفس به مثابه يك روش تربيتىدر تعليم و تربيت ارزش ها

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

خيراللّه اميرى پبدنى / دانشجوى دكترى روان شناسى تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

kh.amiri14@yahoo.com                      

هادى حسينخانى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره              h.hosseinkhani@yahoo.com

دريافت: 19/7/93               پذيرش: 22/4/94

 

چكيده

در اين مقاله، به بررسى روش الزام نفس در تعليم و تربيت ارزش ها پرداخته مى شود. يكى از روش هايى كه براساس آيات و روايات مى توان از آن در جهت تعليم و تربيت ارزش ها بهره برد، روش الزام نفس است. در اين روش، با وجود اينكه نفس نسبت به انجام ارزشى كراهت دارد، وادار به انجام آن ارزش مى شود تا آن ارزش در نفس شكل گيرد و جزئى از وجود شخص شود. در اين پژوهش، به برخى از ساحت هاى تعليم و تربيت ارزش ها، ازجمله: ارزش هاى عبادى، اخلاقى، اقتصادى، خانوادگى، اجتماعى و سياسى پرداخته شده، و مستندات روايى و قرآنى آن بيان شده است.

 

كليدواژه ها: الزام نفس، روش، ساحت، تعليم و تربيت ارزش ها.

 

Marifat____________________________________________________________ Vol. 24, No 8, Aban 1394

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
215
شماره صفحه: 
93

تحليل و تبيين آراء تربيتى ملّااحمد نراقى

تحليل و تبيين آراء تربيتى ملّااحمد نراقى

و مقايسه آن با ديدگاه جان ديويى

محمود جمالى1

چكيده

بررسى تعليم و تربيت جوامع بر مبناى ايدئولوژى و باورهاى تاريخى، ضمن تحليل و يا تطبيق آن با ساير ديدگاه‌ها و مكاتب، تجربه‌اى مفيد در راستاى دست‌يابى به الگوى مناسب، بالنده و پيشرفته مبتنى بر باورهاى تربيتى يك جامعه است.

از اين‌رو، نوشتار حاضر با هدف تحليل و تبيين آراء تربيتى ملّااحمد نراقى (دانشمند ايرانى و اسلامى) و مقايسه آن با ديدگاه‌هاى جان ديويى (شارح و مفسّر بزرگ پراگماتيسم) به تحقيق در اين زمينه پرداخته است.

براى نيل به اهداف تحقيق، از روش تطبيقى و تحليل اسناد به منظور جمع‌آورى، توصيف و مقايسه داده‌ها استفاده شده است.

پس از بررسى و مقايسه آراء اين دو انديشمند بر اساس مبانى، مكاتب و سير تاريخى، نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه ديدگاه نراقى در مقايسه با ديويى تفاوت‌ها و تشابهاتى دارد. مبناى اختلاف‌نظر اين دو انديشمند، در نگاه ايشان به انسان به عنوان موضوع تربيت است. نراقى انسان را موجودى مركب از روح و جسم و ديويى آن را مادى محض مى‌داند.

يافته‌هاى تحقيق در زمينه مبانى، بالطبع اهداف، محتوا و روش‌هاى تربيتى ايشان را تحت تأثير خود قرار داده است، هرچند وجوه تشابهى در روش‌ها و بيان سلسله اهداف وجود دارد كه در متن مقاله بدان پرداخته شده است.

كليدواژه‌ها : تربيت، مبانى، اهداف، محتوا، روش.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
141
شماره صفحه: 
57

تأملى در روش دكارتى

تأملى در روش دكارتى

على فتحى1

چكيده

بحث «روش» با دكارت به نحو جدى وارد فلسفه مى‌شود. وى مدعى است پيشينيان به دليل فقدان روش صحيح و درست در مسير تفلسف خويش، هيچ‌گونه پيشرفت علمى و عملى نداشته‌اند و روش آنها منشأ هيچ نوع تحول و دگرگونى در عالم نشده و غير از تكرار مباحث ملال‌آور و جدلى، هيچ فايده‌اى بر آن مترتب نبوده است. وى همچنين معتقد است كه با روش او همه علوم در ذيل اين روش وحدت مى‌يابند و با اتكا به اين روش، وحدت و در پى آن يقينى بودن همه علوم اثبات مى‌شود.

اين مقاله با رويكرد تحليلى و با هدف بررسى «روش» در آثار دكارت، پيامدهاى تلقّى خاص از روش و نتايج مترتب بر آن را مورد بازكاوى قرار مى‌دهد.

كليدواژه‌ها : دكارت، روش، وحدت علوم، رياضيات عام، اخلاق موقت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
140
شماره صفحه: 
117

الهيّات و جامعه‌‏شناسي دين

الهيّات و جامعه‏شناسي دين

مقايسه معرفت شناختي و روش‏ شناختي

امان ‏اللّه فصيحي 1

چكيده

اين مقاله در تلاش است تا به تمايز، ارتباط و تعامل ميان دو دانش الهيّات و جامعه‏شناسي دين از حيث معرفت‏شناختي و روش‏شناختي بپردازد. از اين‏رو، ابتدا الهيّات به مثابه كلام و الهيّات به مثابه آموزه‏هاي دين از يكديگر تفكيك و به مشخصات معرفت‏شناختي و روش‏شناختي هريك اشاره شده است. در ادامه، تعريف «جامعه‏شناسي دين»، منابع معرفتي، روش‏شناختي و مقايسه معرفت‏شناختي و روش‏شناختي الهيّات و جامعه‏شناسي دين مطرح شده است. همچنين تعامل جامعه‏شناسي دين با كلام و سپس، تعامل جامعه‏شناسي دين با آموزه‏هاي دين در دو محور مزبور مورد مداقّه قرار گرفته و صورت‏هاي گوناگون تعامل مطرح و بررسي شده است.

كليدواژه‏ ها: الهيّات، جامعه‏شناسي، دين، روش، كلام، معرفت، تفسيري.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
126
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه