شيخ صدوق

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سهوالنبى در بوته نقد

سال بيست و چهارم ـ شماره 216 (ويژه كلام)

جعفر انوارى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

anvari@qabas.net

دريافت: 11/9/93               پذيرش: 29/2/94

 

چكيده

در موضوع «سهوالنبى» يا «عصمه النبى» ديدگاه عالمان كلام و تفسير گوناگون است. برخى ديدگاه «توقف» و برخى ديدگاه «امكان كلى سهوالنبى» و برخى ديگر بر ديدگاه كلى «عصمه النبى» پافشارى دارند. در اين ميان، ديدگاه شيخ صدوق، كه سهو را به «اسهاء» از سوى خداوند تفسير نموده، و ديدگاه شيخ مفيد، كه به اين ديدگاه به طور جدى انتقاد كرده، از ديگر ديدگاه ها شهرت بيشترى يافته است. در خاستگاه ديدگاه سهوالنبى، افزون بر امر سياسى، مى توان به برخى از آيات و روايات هم اشاره كرد كه شيخ صدوق بيشتر با نگاه به روايات به ديدگاه «سهوالنبى» گرايش يافته است. اما شيخ مفيد آن ادله را نقد و ايراداتى بر اين ديدگاه وارد نموده است. از سويى ديگر، محقق شوشترى آن ايرادها را مردود دانسته است. در اين مقاله، دلايل سهوالنبى در بوته نقد قرار گرفته است؛ همان گونه كه دلايل عصمت النبى در عرصه قرآن و حديث و كلام تبيين شده است.

 

كليدواژه ها: عصمه النبى، سهوالنبى، شيخ صدوق، شيخ مفيد، محقق شوشترى.

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
47

شيخ صدوق و ركن الدوله

شيخ صدوق و ركن الدوله

بررسي تعامل دانشمند بزرگ شيعه با حاكم بويهي

سيدعلي حسينپور(1)

چكيده

عصر آلبويه را ميتوان عصر شكوفايي مذهب تشيّع اثناعشري پس از ساليان متمادي دانست. در يكي از نخستين دهههاي حكومتي اين خاندان، شيخ صدوق در دربار حسن ركنالدوله حاكم بويهي مناطق جبال ايران حضور يافت. او طي مناظرات متعددِ علمي، جالب و خواندني با علماي ساير مذاهب اسلامي و حتي ملحدان، در محضر ركنالدوله به دفاع از مكتب تشيّع اثناعشري پرداخت و به شايستگي از آن دفاع نمود، تا آنجا كه نظر مساعد حسن ركنالدوله را به خود و مذهب تشيّع اثناعشري جلب نمود. رفتار اين دو شخصيت همراه با احترام متقابل بوده است. اين مقاله به بررسي تعامل ميان اين دو شخصيت با عنايت به مكاتبات و مناظرات موجود ميپردازد.

كليدواژهها: شيخ صدوق، ركنالدوله، مكاتبه، مناظره، تعامل.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
123
محتوای تغذیه