مناظره

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شيخ صدوق و ركن الدوله

شيخ صدوق و ركن الدوله

بررسي تعامل دانشمند بزرگ شيعه با حاكم بويهي

سيدعلي حسينپور(1)

چكيده

عصر آلبويه را ميتوان عصر شكوفايي مذهب تشيّع اثناعشري پس از ساليان متمادي دانست. در يكي از نخستين دهههاي حكومتي اين خاندان، شيخ صدوق در دربار حسن ركنالدوله حاكم بويهي مناطق جبال ايران حضور يافت. او طي مناظرات متعددِ علمي، جالب و خواندني با علماي ساير مذاهب اسلامي و حتي ملحدان، در محضر ركنالدوله به دفاع از مكتب تشيّع اثناعشري پرداخت و به شايستگي از آن دفاع نمود، تا آنجا كه نظر مساعد حسن ركنالدوله را به خود و مذهب تشيّع اثناعشري جلب نمود. رفتار اين دو شخصيت همراه با احترام متقابل بوده است. اين مقاله به بررسي تعامل ميان اين دو شخصيت با عنايت به مكاتبات و مناظرات موجود ميپردازد.

كليدواژهها: شيخ صدوق، ركنالدوله، مكاتبه، مناظره، تعامل.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
129
شماره صفحه: 
123
محتوای تغذیه