دانشجويان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحكيم ارزش‌هاي اسلامي در بين دانشجويان عوامل و اولويت‌ها

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

سيف‌اله فضل‌الهی قمشی / استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم                fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

محمود امیدی / دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد تهران                   mahmoudomidi@yahoo.com

دريافت: 25/8/1395                                                       پذيرش: 19/2/1396

چکيده

شناسايي و اولويت‌بندی عوامل مؤثر بر تحکيم ارزش‌های اسلامی در بين دانشجويان هدف پژوهش حاضر است. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و جامعة آماري40 نفر از استادان دروس معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم هستند كه به‌سبب محدوديت تعداد، همگي به عنوان نمونه انتخاب شد‌ه‌اند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامة محقق‌ساخته است كه پايايی آن مطابق آلفای کرونباخ، معادل 83/0تعيين گرديده است. برای تجزیه و تحليل اطلاعات، علاوه بر روش‌های آمار توصيفي، از آزمون استنباطي Z تک گروهی و تحليل واريانس يک راهه(F) استفاده شده است. یافته‌ها نشان مي‌دهد: طراحی و ترسيم محتوای متون برنامه درسی بر مبنای آموزه های فرهنگ اسلامي؛ تأمين، تربيت و به‌کارگيری مديران حساس به ارزش‌های اسلامی؛ به‌کارگيری نمادهای ارزشی متناسب با دانشگاه اسلامی در طراحی محيط و فضاهای آموزشی؛ ايجاد جوّ فرهنگی مناسب بين کارمندان و استادان از طریق التزام عملی به رعایت ارزش‌های اسلامی - به ترتیب - از مهم‌ترين عوامل مؤثر در توسعه و تحکيم ارزش‌های اسلامی در بین دانشجویان هستند.

كليدواژه‌ها: ارزش‌هاي اسلامی، دانشجويان، استادان دروس معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی قم.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
238
شماره صفحه: 
47

ارزيابى دانشجويان از برنامه درسى اجراشده اخلاق اسلامى دانشگاه ها

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 29/6/94 پذيرش: 2/4/95

 

چكيده

هدف از اين تحقيق، ارزيابى برنامه درسى اجراشده اخلاق اسلامى دانشگاه ها از منظر دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفى از نوع پيمايشى و جامعه آمارى نيز 273 دانشجوى كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم مى باشد كه درس اخلاق اسلامى را در نيمسال دوم 93ـ94 پاس كردند. نتايج تحقيق نشان داد: نيازهاى مبنا قرار گرفته در تدوين اهداف درس اخلاق اسلامى دانشگاه ها، پوشش دهنده نيازهاى فردى و اجتماعى در يك جامعه اسلامى در حد متوسط بوده، همپوشى كامل ميان اهداف و نيازها در درس اخلاق اسلامى وجود ندارد. 2. روش هاى ياددهى  يادگيرى به كار گرفته شده در تدريس درس اخلاق اسلامى، با اهداف اين درس در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى همسويى اندكى دارد. 3. روش هاى ارزشيابى به كار گرفته شده در ارزشيابى پيشرفت تحصيلى دانشجويان در درس اخلاق اسلامى، همسو با اهداف اين درس در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى نيست. 4. ميزان دستيابى دانشجويان به اهداف درس اخلاق اسلامى در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى نامطلوب است؛ بنابراين، افزايش اثربخشى برنامه درسى اخلاق اسلامى دانشگاه ها، مستلزم برنامه ريزى براساس نياز سنجى واقع بينانه مبتنى بر رويكرد تركيبى هدف محور ـ مسئله محور و ارتقاى مهارت هاى حرفه اى مدرسان مى باشد.

 

كليدواژه ها: برنامه درسى اجراشده، اخلاق اسلامى، ارزيابى، دانشجويان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
131

رابطه دين باورى و مسئوليت پذيرى دانشجويان مطالعه موردى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم         fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 29/6/93 پذيرش: 2/4/94

چكيده

دين نه تنها برنامه زندگى همه جانبه بشر، بلكه مهم ترين عامل توسعه جامعه و حاكميت انسان بر سرنوشت خود از طريق مسئوليت پذيرى است. هدف تحقيق، بررسى رابطه دين باورى و مسئوليت پذيرى دانشجويان، و روش تحقيق توصيفى ـ همبستگى است. جامعه آمارى، دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم و نمونه آمارى 362 نفر بودند كه به شيوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند. ابزار جمع آورى اطلاعات دو پرسش نامه استاندارد، دين باورى و مسئوليت پذيرى، به ترتيب با پايايى معادل 75.0 و 79.0 براساس آلفاى كرانباخ بود. نتايج تحقيق نشان داد: 1. بين دين باورى و مسئوليت پذيرى دانشجويان رابطه وجود دارد و شدت همبستگى نيز در سطح اطمينان 95.0 معنى دار است. 2. بين ميزان دين باورى دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنى دارى وجود دارد. 3. بين ميزان مسئوليت پذيرى دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنى دارى وجود ندارد. 4. بين ميزان دين باورى دانشجويان و انجام دادن اعمال اخلاقى رابطه مثبت وجود دارد. 5. بين ميزان مسئوليت پذيرى دانشجويان و انجام دادن اعمال اخلاقى رابطه مثبت وجود دارد.

 

كليدواژه ها: دين باورى، مسئوليت پذيرى، دانشجويان، دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه