انگيزش

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش هويت دينى در خودمهارگرى

سال بيست و سوم ـ شماره 205 -دي 1393

حميد رفيعى هنر[1]

چكيده

امروزه در روان شناسى، توانايى خويشتن در غلبه بر رفتارها، افكار، هيجانات، و تكانه هاى ناخواسته در قالب مفهومى به نام «خودمهارگرى» نمود يافته است. خودمهارگرى شرايط دستيابى به اهدافى را كه افراد براى خود تعيين نموده و با قواعد و معيارهاى اجتماعى مطابق است فراهم مى نمايد.

     هدف اين مقاله، تبيين چگونگى تأثير آموزه هاى دينى در خودمهارگرى در ميان افرادى است كه به هويت دينى دست يافته اند. هويت دينى از يك سو، به ويژگى هاى مشترك در ميان پيروان يك دين اشاره داشته و از سوى ديگر، به تمايز دين داران نسبت به ديگر گروه هاى غيردينى توجه دارد.

     روش پژوهش، توصيفى ـ تحليلى بوده و محقق با بررسى، دسته بندى، و تحليل آموزه هاى اسلامى در زمينه مهار خويشتن به يافته هاى ذيل دست يافته است: دين اسلام براى افرادى كه هويت دينى را پذيرفته اند، با چهار شيوه، شرايط ارتقاى خودمهارگرى را فراهم مى نمايد كه عبارتند از: ارائه اهداف و معيارها، تعيين مصاديق مهار، ايجاد انگيزه مهار، و نظارتگرى بر رفتارها.

كليدواژه ها: خودمهارگرى، هويت دينى، انگيزش، نظارتگرى، دين اسلام.[1] دانشجوى دكترى روان شناسى عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.     Hamidrafii2@gmail.com

دريافت: 10/4/93               پذيرش: 25/9/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
205
شماره صفحه: 
31

خانواده و شاخص ‏هاى تنظيم روابط جنسى*

خانواده و شاخص‏هاى تنظيم روابط جنسى*

محمدعارف محبى**

چكيده

تحولات ساختارى و فرهنگى در جوامع جديد، آستانه رضايت‏مندى جنسى افراد را افزايش داده و كاركرد خانواده در تنظيم رفتار جنسى را با مشكل مواجه نموده است. پرسش اساسى اين است كه در چنين شرايطى، زنان و مردان چگونه مى‏توانند نياز جنسى خويش را در قالب خانواده مديريت نمايند؟ شاخص‏هاى كاركرد تنظيم رفتار جنسى در خانواده مطلوب اسلامى كدامند؟ اين نوشتار با روش تفسير تحليلى، معيارهاى چگونگى تنظيم و تأمين نياز جنسى زن و شوهر صرفا براساس مستندات دينى تعيين و تعريف گرديده است.

تنظيم رفتار جنسى در فرايند پيچيده روانى و عاطفى اشباع‏شدنى است. از نظر اسلام، فرايند ارتباط جنسى زن و شوهر، شامل ابعاد سه‏گانه مراقبتى، انگيزشى و آميزشى است. شاخص‏هاى تنظيم رفتار جنسى در همين ابعاد قابل تعريف است. طهارت عاطفى، تعهد جنسى، كنترل نگاه، حفظ وقار، حفظ حجاب، آراستگى، تفاوت جنسى، مثبت نگرى، محبت، ملاعبه و... از جمله مؤلفه‏هاى است كه از منابع دينى استخراج گرديده و براى تعيين ميزان رضايت‏مندى جنسى افراد در قالب خانواده، شاخص‏سازى شده است.

كليدواژه‏ها: اسلام، خانواده، تعهد، وفادارى، غريزه جنسى، انگيزش، آميزش، ارضاى جنسى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
171
شماره صفحه: 
57

نگرش دينى و هوش فرهنگى (مورد مطالعه: شهر سنندج)

معرفت سال بيستم ـ شماره 167 ـ آبان 1390، 123ـ138

يعقوب احمدى*

چكيده

هوش فرهنگى توانايى فرد براى تطبيق با ارزش‏ها، سنت‏ها، آداب و رسوم متفاوت است. با توجه به متنوع و چندفرهنگى بودن جامعه ايرانى و همچنين جامعه شهرى سنندج، هدف اصلى مقاله سنجش وضعيت هوش فرهنگى و متعين‏هاى آن است. از آنجايى كه دين و نگرش دينى، مؤلفه بسيار برجسته‏اى در شكل‏دهى به جهت‏گيرهاى نگرشى افراد به شمار مى‏رود، به عنوان مؤلفه اصلى مؤثر بر هوش فرهنگى مورد كنكاش قرار مى‏گيرد.

روش پژوهش حاضر، توصيفى از نوع همبستگى است. از نظر كنترل شرايط پژوهش، يك بررسى پيمايشى، از نظر وسعت، پهنانگر و از نظر زمانى، مقطعى است. جامعه آمارى پژوهش، شهروندان 15 سال به بالاى مناطق چندگانه شهر سنندج هستند. شيوه نمونه‏گيرى به روش خوشه‏اى چندمرحله‏اى و حجم نمونه 340 نفر مى‏باشند.

نتايج توصيفى تحقيق حكايت از آن دارد كه سطح هوش فرهنگى شهروندان در شاخص هوش فرهنگى و ابعاد چهارگانه در حد متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارد. اين نشان از رضايت‏بخش بودن وضعيت هوش فرهنگى است. نتايج تحليلى تحقيق نيز حاكى از ارتباط معنادار و البته معكوس ميان نگرش دينى با شاخص هوش فرهنگى و سه بعد از ابعاد چهارگانه هوش فرهنگى هستند.

كليدواژه‏ها: هوش فرهنگى، نگرش دينى، تنوع فرهنگى، انگيزش، فراشناخت، ارزش، چندفرهنگى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
167
شماره صفحه: 
123

انگيزه

انگيزه

و روش‏هاي ايجاد آن در مديريت با رويكرد ديني

علي‏اكبر بخشي1

چكيده

در مديريت رفتار سازماني و منابع انساني، ايجاد انگيزه به دليل نقش بي‏بديل خود، در برابر ساير عوامل و وظايف، جايگاه ويژه‏اي دارد. از اين‏رو، صاحب‏نظران از گذشته تاكنون با رويكردهاي متفاوت و در سيري تكاملي به شناسايي عوامل شكل‏دهنده رفتار، به ويژه انگيزه‏هاي دروني و نيز فرايند انگيزش افراد و چگونگي ايجاد انگيزه پرداخته‏اند، اما به دليل ضعف در نگرش انسان‏شناسانه خود و عدم توجه جامع به انگيزه‏هاي انسان و تفاوت نيازهاي افراد گوناگون و تغيير در برخي نيازها با گذشت زمان، هر يك به جنبه‏هاي خاصي از موضوع پرداخته‏اند. در نگرش اسلامي، خلأ اساسي در نظريه‏هاي ارائه شده، عدم توجه لازم به انگيزه‏هاي معنوي و بي‏نهايت انسان در فرايند تكاملي فردي و اجتماعي‏اش، به ويژه برترين و شورانگيزترين انگيزه او، يعني «كمال مطلق‏جويي»، شمرده مي‏شود. از اين‏رو، بجاست با تبيين نقش برتر دين ـ نسبت به فلسفه و علم ـ در ايجاد انگيزه و بررسي عوامل و عناصر دخيل در آن، در چارچوب ادبيات اسلامي، چگونگي شكل‏دهي رفتار مثبت در سايه ايفاي نقش بي‏بديل انگيزه خداجويي به تصوير كشيده شود. بر اين نكته نيز تأكيد مي‏گردد كه اين انگيزه و نظريه مبتني بر آن به عنوان شاخص اعتبارسنجي نظريات ديگر شمرده شده و سامان‏دهي نظريه‏ها و روش‏هاي ايجاد انگيزه و حلّ اساسي مسائل مربوط به آن و رشد و توسعه انساني و سازماني در گرو نظريه‏پردازي بر محوريت آن است.

كليدواژه‏ها: مديريت، رفتار، انگيزش، انگيزه، كمال مطلق‏جويي، رفتار مثبت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
11

اخلاق توحيدي و نقش آن در انگيزش

اخلاق توحيدي و نقش آن در انگيزش

اصغر هادي1

چكيده

اين مقاله به ايضاح مفهومي دو اصطلاح «اخلاق توحيدي» و «انگيزش» و نيز مباني گزينش شده مي‏پردازد. سپس در سه بخش، نقش اخلاق توحيدي در انگيزش را بيان مي‏كند:

     الف. نقش اخلاق توحيدي در انگيزه بقا؛

     ب. نقش اخلاق توحيدي در انگيزه كمال و انگيزه‏هاي فرعي شامل: 1. انگيزه كنجكاوي؛ 2. انگيزه حقيقت‏جويي؛ 3. انگيزه استقلال و خودمختاري؛ 4. انگيزه قدرت.

     ج. نقش اخلاق توحيدي در انگيزه لذت و ارضاي نيازهاي زيستي و انگيزه‏هاي فرعي آن شامل: 1. انگيزه تغذيه؛ 2. انگيزه جنسي؛ 3. نياز به لباس و مسكن؛ 4. نياز به وسايل نقليه؛ 5. انگيزه زيبايي‏دوستي؛ 6. انگيزه مال‏دوستي.

     آنچه در اين پژوهش دنبال مي‏شود نقش اخلاق توحيدي (بر اساس تبيين علّامه طباطبائي در تفسير الميزان) بر ساختار كلي نيازها و انگيزه‏هاي انسان (بر اساس ديدگاه‏هاي روان‏شناختي حضرت آيه‏اللّه مصباح) است.

كليدواژه‏ ها: اخلاق، روان‏شناختي، انگيزه، انگيزش، غريزه، نيازهاي زيستي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
130
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه