راهبرد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

سياست ها و شگردهاى تبليغى وهابيت در جهان

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

رسول خضرلو / استاديار جامعة المصطفى العالميه            khezrkhezri@yahoo.com

سيدحسين شرف الدين / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره         sharaf@qabas.net

دريافت: 19/6/95               پذيرش: 11/11/95

چكيده

وهابيت را نه صرفا يك منظومه فكرى ـ اعتقادى يا يك فرقه مذهبى ـ تاريخى، بلكه بيشتر بايد يك جريان سياسى ـ امنيتى و ابزارى ايدئولوژيك براى پيشبرد اهداف استعمار تلقى كرد. اين نوشتار درصدد است تا بخشى از دخل و تصرف هاى فرقه مذكور در ميراث مكتوب اسلامى و اقدامات تخريبى آن با بهره گيرى از فناورى هاى رسانه اى نوين را واكاوى و تحليل كند. عموم مسلمانان وظيفه دارند تا علاوه بر حفظ سنت و تفسير و تبليغ درست و دقيق آن، در خصوص تحريف ها، سوءبرداشت ها و انحرافات فكرى نيز اعمال حساسيت كنند و واكنش هاى مناسب نشان دهند. نوع تحقيق، توصيفى و تحليلى است و برخى اقدامات مكتب اموى وهابى را بررسى مى كند. سياست هاى تبليغى ـ تخريبى وهابيت به عنوان بزرگ ترين تهديد براى جهان اسلام و بلكه كل جهان، تاكتيك ها و شگردهاى آنها در فضاى حقيقى و مجازى در جهت مخدوش ساختن منابع اصيل تاريخى ـ حديثى اسلام، اشاعه تلقى ها و تفسيرهاى جهت گيرانه و فرقه اى به عنوان انديشه مورد وفاق علماى اسلام، تشديد و تعميق منازعات فرقه اى، مشوّه نماياندن تصوير مذهبى و تاريخى شيعه در افكار عمومى مسلمانان و جهان، مقابله با روند رو به رشد انقلاب اسلامى، و به انحراف كشاندن جريان بيدارى اسلامى محورهاى اساسى اين مطالعه هستند. ارائه راهكارهاى عملى براى مقابله با اقدامات گوناگون اين جريان انحرافى بخش ديگرى از دستاوردهاى اين مطالعه است.

 

كليدواژه ها: وهابيت، راهبرد، سياست تبليغى، تاكتيك، متون دينى، ميراث تاريخى، رسانه.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
89

راهبردهاى اصلاح جامعه از ديدگاه امام خمينى قدس سره

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

حسين زارع خورميزى / كارشناس ارشد شناخت انديشه هاى امام خمينى قدس سره دانشگاه آزاد اسلامى قم

سيدمحمود ميرخليلى / دانشيار دانشگاه تهران (پرديس فارابى قم)         mirkhalili@ut.ac.ir

دريافت: 26/5/94               پذيرش: 21/11/94

چكيده

امام خمينى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پيروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترين موارد زمينه هاى اصلاح جامعه از ديدگاه ايشان عبارت است از: اصلاح انديشه دينى؛ نفى سازش با حكومت جور؛ اهميت دادن به نقش مردم؛ تشكيل حكومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملكرد صحيح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ايشان در زمينه اصلاح جامعه بر چند محور زير تأكيد داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فكر و انديشه انسان و دور نگه داشتن او از مسير تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربيت در خانواده و در مدرسه. ايشان همچنين توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى كند كه اگر اين دو كانون وظايف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد.

     هدف اين پژوهش، دستيابى به ديدگاه هاى ايشان و نظريه هاى دينى در زمينه اصلاح جامعه، و ارائه راه كارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. اين پژوهش با روش اسنادى و اسناد مكتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، راهبرد، اصلاح، جامعه، جامعه اسلامى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
63

مقايسه جهانى ‏شدن اسلامى و غربى

سال بيست و سوم ـ شماره 200 (ويژه علوم سياسى)

سيدمهدى سيديان : دانش ‏پژوه دكترى فلسفه سياسى اسلامى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. seyyediyan@iki.ac.ir

دريافت: 20/12/92               پذيرش: 25/2/93
چكيده
امروزه غرب مدعى جهانى‏شدن است و با سيطره رسانه‏اى خود، به يكه‏ تازى در اين عرصه مى‏ پردازد. اما تفاوت‏هاى بنيادينى ميان نگاه اسلام و غرب به اين مفهوم وجود دارد. تبيين‏ها از ماهيتِ جهان، انسان، هدف و دين، از منظر اسلام و غرب، گوناگون است. حتى اساسا دين در فرهنگ غربى فاقد جامعيت است و به گونه‏اى تعريف مى‏شود كه عرصه‏ هاى مسائل اجتماعى و سياسى را دربر نمى‏ گيرد. ازاين‏رو، بنا بر مبانى فكرى و عملى غرب، نمى‏ توان از منظر دين به مسئله «جهانى‏ شدن» و «دهكده جهانى» انديشيد. هدف اين مقاله بازنمايى تفاوت‏هاى جهانى‏ شدن اسلامى و غربى در مبانى، اهداف، اصول، راهبردها، قوانين و راه‏كارهاى عملى در تدبير امور جهان و انسان است كه با روش تحليلى و مقايسه‏اى به ارائه برخى از آنها مى ‏پردازيم. جهانى‏ شدن غربى به دنبال حاكم ساختن روحيه سكولاريسم، ماده‏گرايى، منفعت‏محورى و رفاه‏خواهى است، درحالى‏كه جهانى‏شدن اسلامى به دنبال تعالى و پيشرفت انسان در ابعاد مادى و معنوى است.

كليدواژه ‏ها: جهانى‏ شدن، جهانى‏ سازى، مبانى، راهبرد، اسلام، غرب.
 

مقابله معنوى با تنيدگى ها از ديدگاه اسلام

سال بيست و دوم ـ شماره 192 ـ آذر 1392، 47ـ60

 

نجيب اللّه نورى1

چكيده

در روان شناسى براى مقابله با تنيدگى (استرس) راهبردهايى مطرح شده است. اين راهبردها براى كمك به افراد در برابر تنيدگى هاى نسبتا خفيف مؤثرند، اما در وضعيت هاى بسيار دشوار مقابله هاى معنوى كارسازترند. اين مقابله ها به باورها و فعاليت هاى دينى اشاره دارند كه به افراد كمك مى كنند تا تنيدگى هيجانى را مديريت كنند. ازآنجاكه مقابله هايى كه با رويكرد اسلامى مطرح شده اند از جامعيت لازم برخوردار نبودند. ازاين رو، بررسى اين مسئله با توجه به آموزه هاى دين اسلام درخور توجه است.

هدف پژوهش، ارائه راهبردهاى مقابله با تنش و استرس از ديدگاه اسلام است. در اين پژوهش، از روش تحليل متون دينى استفاده شده است. نتايج راهبردهاى زير را به عنوان مقابله هاى معنوى از ديدگاه اسلام ارائه مى كند: متعالى نگرى، تفسير مجدد خوش بختى، تحليل موقعيت، واگذارى به قدرت برتر، خودآرام بخشى ارادى، پذيرش وضعيت، نگاه امتحانى به مشكلات، تصور زوال پذيرى، تجسم نتيجه نهايى، توجه به ملاقات عزيزان در آخرت، توجه به دادخواهى اخروى، ناديده گرفتن لغزش ها، مقايسه با مشكل بزرگتر، همگانى سازى، اميدوارى، دعا، سبك زندگى مناسب و تحمل افزايى.

كليدواژه ها: مقابله، مقابله معنوى، راهبرد، تنيدگى، ديدگاه اسلام.


1 دانشجوى دكترى روان شناسى عمومى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. noori1351@gmail.com

دريافت: 23/ 9/ 91 پذيرش: 29/ 7/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
192
شماره صفحه: 
47

اهداف و راهبردهاى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران

هادى شجاعى1-

چكيده

سياست خارجى، همانند هر سياستى، در جهت تحقق بخشيدن به اهداف خاصى كه دولت‏ها براى خود تعريف مى‏كنند، هدايت مى‏گردد. به ثمر رسيدن اين اهداف نيازمند ارائه راهبردهايى است كه متناسب با آن اهداف، زمينه شكوفايى آنها را فراهم آورند. اين مقاله متضمن بحث از اهداف و راهبردهايى است كه سمت و سوى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را مشخص مى‏سازند. براى اين منظور، با رجوع به منابع اصيل اسلامى و بيانات امام راحل قدس‏سره و مقام معظم رهبرى (دام ظله‏العالى) و همچنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، و به روش كتابخانه‏اى، هشت هدف را تحت دو عنوان كلى «اهداف ملّى» و «اهداف فراملّى» براى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران برشمرده و در ادامه به ذكر راهبردهاى دست‏يابى به آن اهداف پرداخته است.

كليدواژه‏ها: اهداف سياست خارجى، اهداف ملّى، اهداف فراملّى، امت واحده، راهبرد، جمهورى اسلامى ايران.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
153
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه