هانس كونگ

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترجمه و نقد بخش مربوط به جهاد اسلامي از مقالة «دين، خشونت و جنگ‌هاي مقدس» نوشتة هانس كونگ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
دريافت: 03/08/97                    پذيرش: 22/01/98
چكيده
ارتباط دين با جنگ‌هاي رخ‌داده يا در حال وقوع در جهان، مسئله‌اي است كه امروزه به موضوع مورد گفت‌وگو ميان افراد تبديل شده و بعضي از انديشمندان حوزة دين را به اظهارنظر در اين‌باره واداشته است. مقاله‌اي از هانس‌کونگ، استاد برجستة الهیات کلیسایی، منتشر شده كه همين مسئله با محوريت سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسلام در آن مورد بررسي قرار گرفته است. اما ازآنجاكه بخش زيادي از اين مقاله، مربوط به بحث جهاد در اسلام مي‌شود و او به عنوان فردي غيرمسلمان، در اين زمينه اظهارنظرهايي كرده است، به نظر مي‌رسد ارزيابي سخنان او ضروري باشد. نوشتة پيش‌رو، با هدف حفظ حقيقت اسلام و ارائة سيماي اصيل آموزه‌هاي آن، به بازنگري مقالة كونگ با روش تحليلي ـ انتقادي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقاله او به‌رغم داشتن جنبه‌هايي مثبت، با نكات منفي قابل‌توجهي در معرفي اين آموزة مهم اسلامي درآميخته است.
كليدواژه‌ها: اديان، جنگ مقدس، جهاد، اسلام، خشونت، هانس كونگ.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
67

نقد هانس كونگ بر آموزه معصوميت پاپ

نقد هانس كونگ بر آموزه معصوميت پاپ

مرتضي صانعي1

چكيده

آموزه معصوميت پاپ از جمله آموزه‏هايي است كه واجب است هر فرد كاتوليكي آن را بپذيرد و به آن احترام بگذارد. مخالفت با آن جايز نبوده و كسي كه در اين جهت اقدامي انجام دهد كليسا او را تكفير مي‏كند. پاپ به عنوان مرجعيت تعليمي كليسا، وظيفه تعليمي و شباني مسيحيان را عهده‏دار است و در اين وظيفه از ناحيه خداي پدر و خداي پسر، از طريق روح‏القدس تأييد مي‏شود. پاپ، حافظ و مدافع ايمان مسيحيان است و نبايد اشتباهي از وي صادر گردد. پس وي در اين مقام خطاناپذير است. علي‏رغم اينكه در بين كاتوليك‏ها نهادينه شده كه هيچ‏كس حق ندارد و نمي‏تواند نسبت به آموزه‏هاي خطاناپذير مثل معصوميت پاپ، اعتراض و يا انتقادي داشته باشد، كونگ الهي‏داني است كه به نقد اين آموزه پرداخت. كونگ با رويكرد انتقادي‏اش در جهت زير سؤال بردن اين آموزه، هم مقام پاپي و هم قدرت و اقتدار آن را زير سؤال برد و با از بين بردن زيرساخت‏هاي آن، اصل آموزه را متزلزل ساخت. اين مقاله با رويكرد نظري و از نگاه كونگ، آموزه معصوميت پاپ را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهد.

كليدواژه ها: هانس كونگ، معصوميت پاپ، شوراي واتيكاني اول و دوم، بخشنامه پل ششم، كتاب مقدّس و كليسا.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه