پوزيتيويسم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

پيش‏فرض ‏هاى علم از ديدگاه پوزيتيويسم و ملّاصدرا بررسى مقايسه‏ اى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 175 ـ تير 1391، 11ـ30

چكيده

پيش فرض هاى علم، هم در ساختار درونى و هم در ساختار بيرونى علم تأثيرگذارند. بر اين اساس، پيش فرض هاى متفاوت به توليد علومى كه هم از لحاظ شكل و هم از حيث محتوا متفاوتند منجر مى شود. چون پيش فرض ها با مسائل درون علم رابطه منطقى دارند، محتواى درونى يك علم با تغيير پيش فرض هاى آن تغيير مى كند و اين تغيير تنها در سطح بيرونى و صورت بندى علم باقى نمى ماند. بررسى پيش فرض هاى علم، به ما اين امكان را مى دهد كه مبانى هستى شناختى و معرفت شناختى يك علم را به حوزه مسائل و نظريه هاى آن مربوط كرده، در صورت ناهماهنگى بين آنها به نقد روش شناختى آن بپردازيم. از ديدگاه پوزيتيويسم، ذهن، لوح سفيد است، تجربه مرحله ابتدايى استقراء است و قاعده مندى طبيعت پيش فرض انگاشته مى شود. پوزيتيويسم همچنين هر نوع بديهى را انكار مى كند و معيار تفكيك در علوم را روش مى داند. حال آنكه از ديدگاه ملّاصدرا، احساس در فرايند علم طبيعى شرط لازم است نه كافى. ملّاصدرا، تجربه را نوعى از برهان دانسته و پاى تجربه را در قانون علّيت مستحكم مى كند و در تفكيك علوم بيشتر بر موضوع تأكيد دارد. در اين مقاله از روش توصيفى ـ تحليلى استفاده شده است.

كليدواژه‏‌ها: علم، معرفت، پيش‏فرض، ملّاصدرا، پوزيتيويسم.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
175
شماره صفحه: 
11

اخلاق وضعيت؛ بررسي و نقد

اخلاق وضعيت

بررسي و نقد

سيداكبر حسيني1

چكيده

اخلاق وضعيت، گرچه سابقه‏اي طولاني در فرهنگ و انديشه بشري دارد، اما با وجود اين، رويكردي نسبتا تازه به اخلاق در فرهنگ مسيحي است كه توسط اسقف جوزف فلچر در كتابي به همين نام ارائه گرديده است. اين رويكرد بر محوريت موقعيتي كه فرد در آن قرار گرفته تأكيد دارد و وجود اصول كلي و احكام عام اخلاقي را منكر مي‏گردد. به عبارت ديگر، در اين اخلاق، وضعيت و موقعيت است كه حكم اخلاقي را تعيين مي‏كند و نه احكام عام و از پيش تعريف شده. اين مقاله مي‏كوشد تا با استفاده از متون و مقالات موجود، ضمن بررسي گذشته و حال اين رويكرد، تصويري روشن از اين نگاه به اخلاق ارائه نمايد و در فرازي خاص، به تبيين نسبي‏گرا بودن و يا مطلق‏گرا بودن آن بپردازد و در پايان نيز نكاتي را در نقد اين رويكرد بيان نمايد.

به عقيده نگارنده مقاله، گرچه مقاله اخلاق وضعيت به خودي خود به نوعي نسبي‏گراست ولي تقريري كه جوزف فلچر از آن مي‏دهد، چندان با نسبيت اخلاق سازگار نيست.

كليدواژه‏ها: اخلاق وضعيت، نسبي‏ گرايي، پراگماتيسم، پوزيتيويسم، شخص

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
133
شماره صفحه: 
129
محتوای تغذیه