مسئوليت بين‏ المللي

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

وضعيت حقوقي دولت صدمه‏ نديده و مسئوليت بين‏ المللي

وضعيت حقوقي دولت صدمه‏نديده و مسئوليت بين‏المللي

مسعود راعي1

چكيده

شناسايي دولتي كه به دليل نقض يك تعهد، خسارت ديده است، از جمله مباحثي است كه در حقوق داخلي و حقوق بين‏المللي محل آرا و ديدگاه‏هاي گوناگون مي‏باشد. نظرياتي همچون «تساوي شرايط»، «سبب نزديك و بي‏واسطه»، «سبب اصلي و متعارف»، «رابطه عرفي در حقوق داخلي»، «دولت مستقيما صدمه‏ديده» و «دولت ثالث» در حقوق بين‏الملل، از جمله اين آراست. با صدور رأي 2004 ديوان بين‏المللي دادگستري در خصوص احداث ديوار حائل در مناطق اشغالي فلسطين، تعريف جديدي از «دولت ثالث» يا دولتي كه مستقيما صدمه‏نديده است، گشوده شد.

اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي، و با هدف بررسي آراي مراجع قضايي بين‏المللي، به تعريف دولت ثالث و رابطه آن با موضوع استناد به مسئوليت بين‏المللي دولت مرتكب مي‏پردازد. پذيرش دو نوع رژيم مسئوليت بين‏المللي در خصوص نقض تعهدات بين‏المللي، از نتايج مهم اين بحث مي‏باشد.

كليدواژه‏ها: نقض تعهد، دولت صدمه‏ديده، دولت ثالث، آراي قضايي بين‏المللي، قواعد آمره، مسئوليت بين‏المللي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
134
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه