بعد شناختي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

درآمدي بر برخي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج

درآمدي بر برخي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج

محمّدرضا احمدي1

چكيده

مقاله حاضر با هدف بررسي برخي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج تدوين شده است. بدين منظور، با استفاده از روش توصيفي و با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و دانش روان‏شناسي، به بررسي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج و تأثيرگذاري آن در سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري انسان پرداخته مي‏شود. نتايج تحقيق نشان داد كه در بعد شناختي، مناسك حج موجب معنابخشيدن به تمام رفتارها، تقويت هويت ديني و تمدني، تعميق شناخت معارف ديني و يكپارچگي شخصيت حج‏گزار مي‏شود.

كليدواژه‏ها: حج، بعد شناختي، مناسك حج، هويت ديني، هويت تمدني.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
135
شماره صفحه: 
35
محتوای تغذیه