مناسك حج

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش مناسك حج در اصلاح رفتار و كاهش نابهنجارى‏ها

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 11ـ34

محمدرضا احمدى*

چكيده

نقش دين و دين‏دارى در زندگى انسان، يكى از محورهاى مهم مطالعات در حوزه روان‏شناسى دين است. نقش حج، كه نمونه و نماد كوچكى از اسلام است، بر ابعاد روان‏شناختى (شناختى، عاطفى و رفتارى) انسان مى‏تواند يكى از محورهاى شايسته تحقيق باشد. بيان فوايد و آثار عمل به آموزه‏هاى دين، از جمله مناسك حج، دفاع از دين و دين‏دارى را جذابيت و مقبوليت بيشترى مى‏بخشد.

مقاله حاضر، كه به هدف بررسى نقش يكى از آموزه‏هاى دين (حج) در اصلاح رفتار و كاهش نابهنجارى‏ها تدوين گرديده، با بهره‏گيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به منابع معتبر اسلامى و دانش روان‏شناسى، به تجزيه و تحليل مناسك حج و تأثيرات آن بر بعد رفتارى حج‏گزار پرداخته است.

مناسك حج زمينه مناسبى را براى گسترش رفتارهاى مهرورزانه و محبت كردن به ديگران توسط حج‏گزار فراهم مى‏كند. همدلى و همدردى در اين سفر معنوى ـ عبادى، بيش از گذشته نمود پيدا مى‏كند. به گونه‏اى كه حج‏گزار بسيارى از رفتارهاى نابهنجار و غيراخلاقى را كنار مى‏گذارد و به كنترل درونى دست يافته و با الگو گرفتن از نمادهاى حج درصدد تقويت خويشتن‏دارى است.

كليدواژه‏ها: مناسك حج، اصلاح رفتار، نابهنجارى، روان‏شناسى دين.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
11

درآمدى بر تأثير مناسك حج بر بعد عاطفى انسان

درآمدى بر تأثير مناسك حج بر بعد عاطفى انسان

 محمّدرضا احمدى1

 

چكيده

تأثير دستورالعمل‏هاى دينى بر ابعاد روان‏شناختى انسان، يكى از موضوعات مهمى است كه مورد توجه روان‏شناسان جديد قرار گرفته است. حج و مناسك آن به عنوان يكى از اعمال مهم و اساسى دين اسلام است كه مى‏تواند مورد بررسى علمى قرار گيرد كه تاكنون به آن پرداخته نشده است. مقاله حاضر با هدف بررسى برخى ابعاد روان‏شناختى مناسك حج تدوين شده است. بدين منظور، با بهره‏گيرى از روش تحليلى ـ توصيفى و با مراجعه به منابع معتبر اسلامى و دانش روان‏شناسى به بررسى تأثير مناسك حج بر بعد عاطفى انسان مى‏پردازد. نتايج تحقيق نشان داد كه در بعد عاطفى، مناسك حج موجب افزايش احساس آرامش، تقويت دلبستگى به خدا، هموار نمودن قطع تعلقات و بالا بردن احساس حرمت خود حج‏گزار مى‏شود.

 

كليدواژه‏ها: مناسك حج، بعد عاطفى، دلبستگى، آرامش روان.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
147
شماره صفحه: 
39

درآمدي بر برخي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج

درآمدي بر برخي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج

محمّدرضا احمدي1

چكيده

مقاله حاضر با هدف بررسي برخي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج تدوين شده است. بدين منظور، با استفاده از روش توصيفي و با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و دانش روان‏شناسي، به بررسي ابعاد روان‏شناختي مناسك حج و تأثيرگذاري آن در سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري انسان پرداخته مي‏شود. نتايج تحقيق نشان داد كه در بعد شناختي، مناسك حج موجب معنابخشيدن به تمام رفتارها، تقويت هويت ديني و تمدني، تعميق شناخت معارف ديني و يكپارچگي شخصيت حج‏گزار مي‏شود.

كليدواژه‏ها: حج، بعد شناختي، مناسك حج، هويت ديني، هويت تمدني.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
135
شماره صفحه: 
35
محتوای تغذیه