يادگيري سازماني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مديريت دانش

مديريت دانش

و كاركردهاي آن در سازمان‏ها

حسن فراهاني1

چكيده

در عصر اطلاعات، مزيت اصلي در سرمايه دانش نهفته است. دانش در دنياي پيشرفته امروز به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابت اصلي سازمان‏ها مي‏باشد.

روند اوج يافتن نقش دانش، نوآوري و فناوري‏هاي نوين در ايجاد مزيت‏هاي راهبردي و اهميت يافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مديريت دانش در قلب سياست‏هاي راهبردي سازمان‏ها جاي گيرد.

بر اين اساس، توجه ويژه به مديريت دانش از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروري به نظر مي‏رسد و تبيين جايگاه مديريت دانش و كاركردهاي آن در سازمان‏ها از اهداف تحقيق حاضر مي‏باشد. روش پژوهش حاضر كتابخانه‏اي مي‏باشد.

مديريت دانش مي‏تواند با يكپارچه‏سازي سرمايه‏هاي دانشي سازمان‏ها در بخش‏هاي مختلف و تأثيرگذاري مستقيم بر مفاهيمي مانند مشتري‏مداري، يادگيري سازماني، اعتلاي فرهنگ سازماني، رهبري و تصميم‏گيري هوشمندانه، بازطراحي فرايندها، توليد دانش جديد و تبديل دانش ضمني به صريح، زمينه ارتقاي سطح فعاليت‏ها و رسيدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد. البته سازمان‏ها بدون داشتن استراتژي مشخصي در استفاده از مديريت دانش نمي‏توانند بهره‏اي از اين كاركردها داشته باشند و مي‏بايست در اين خصوص سياست‏هاي راهبردي تدوين گردد.

كليدواژه‏ها: مديريت دانش، فرهنگ سازماني، توليد دانش، يادگيري سازماني، رهبري هوشمند، خلّاقيت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
97

عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي

عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي

علي حسني1

چكيده

اين نوشتار به شناسايي عوامل تأثيرگذار بر توسعه يادگيري گروهي با هدف نهادينه‏سازي آن در سازمان مي‏پردازد. اين عوامل در دو دسته عوامل تقويت‏كننده و عوامل محدودكننده جاي گرفته‏اند. زمينه مورد پژوهش ديگر، روش‏هاي يادگيري گروهي است كه در اين تحقيق به آن اهتمام شده است.

     هدف اين پژوهش، تلاش در جهت باز كردن مرحله جديدي از يادگيري و بهبود مناسب شرايط متغير امروزي سازمان‏ها در حوزه مطالعات مديريتي است و با اين پيش‏فرض وارد بحث مي‏شود كه در شرايط جديد محيطي كه سرعت تحول و تغيير بسيار فزاينده است و رقابت خيلي شديد، تنها راه باقي ماندن در گردونه رقابت، يادگيري مستمر و تعاملي افراد با همديگر و از يگديگر است.

     در اين تحقيق، با مطالعه و بررسي در ميان مباحثي كه به عنوان مباحث بسترساز مشاركت گروهي و پويايي آن در حوزه مديريت مطرح شده‏اند، سعي شده است عوامل موثر بر توسعه يادگيري گروهي شناسايي، موانع يادگيري گروهي معرفي و روش‏هاي يادگيري گروهي نيز تعيين شوند.

كليدواژه‏ها: يادگيري، يادگيري گروهي، يادگيري سازماني، تفكر سيستمي، گروه.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
137
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه