محتوا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

مژده عليزاده / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه شهيد باهنر كرمان          malizadeh@ens.uk.ac.ir

سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان   hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 4/10/94               پذيرش: 7/5/95

 

چكيده

محتواى آموزشى يكى از عناصر اصلى برنامه هاى درسى محسوب مى شود كه لازم است بر اساس مجموعه اى از معيارهاى مناسب و از منابع قابل اطمينانى انتخاب و استخراج گردد. ازاين رو، استخراج معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از قرآن كريم، به عنوان مطمئن ترين و پايدارترين منبع الهى در امر انتخاب محتوا، يكى از مهم ترين و ضرورى ترين مسائلى است كه لازم است در جهت آن گام هايى برداشته شود. ازاين رو، هدف اين پژوهش، «شناسايى معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم» است. به منظور وصول به هدف فوق، از روش توصيفى ـ تحليلى و از منابع اسنادى استفاده گرديده است. نتايج پژوهش حاكى از آن است كه در امر انتخاب محتواى آموزشى مى توان معيارهاى بى شمارى را از قرآن كريم استخراج نمود. در اين پژوهش به هشت معيار پرداخته شده است. اين معيارها عبارتند از: هدايت كنندگى، تدبربرانگيزى، خلاقيت پرورى،انگيزه بخشى، توجه به ابعاد مختلف وجود انسان، فعال سازى و مشاركت فعال مخاطب در متن، كاربرد در زندگى و خودآموزى.

 

كليدواژه ها: قرآن، محتوا، آموزش، معيار، برنامه درسى، كتب درسى، متعلم.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
117

تحليل و تبيين آراء تربيتى ملّااحمد نراقى

تحليل و تبيين آراء تربيتى ملّااحمد نراقى

و مقايسه آن با ديدگاه جان ديويى

محمود جمالى1

چكيده

بررسى تعليم و تربيت جوامع بر مبناى ايدئولوژى و باورهاى تاريخى، ضمن تحليل و يا تطبيق آن با ساير ديدگاه‌ها و مكاتب، تجربه‌اى مفيد در راستاى دست‌يابى به الگوى مناسب، بالنده و پيشرفته مبتنى بر باورهاى تربيتى يك جامعه است.

از اين‌رو، نوشتار حاضر با هدف تحليل و تبيين آراء تربيتى ملّااحمد نراقى (دانشمند ايرانى و اسلامى) و مقايسه آن با ديدگاه‌هاى جان ديويى (شارح و مفسّر بزرگ پراگماتيسم) به تحقيق در اين زمينه پرداخته است.

براى نيل به اهداف تحقيق، از روش تطبيقى و تحليل اسناد به منظور جمع‌آورى، توصيف و مقايسه داده‌ها استفاده شده است.

پس از بررسى و مقايسه آراء اين دو انديشمند بر اساس مبانى، مكاتب و سير تاريخى، نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه ديدگاه نراقى در مقايسه با ديويى تفاوت‌ها و تشابهاتى دارد. مبناى اختلاف‌نظر اين دو انديشمند، در نگاه ايشان به انسان به عنوان موضوع تربيت است. نراقى انسان را موجودى مركب از روح و جسم و ديويى آن را مادى محض مى‌داند.

يافته‌هاى تحقيق در زمينه مبانى، بالطبع اهداف، محتوا و روش‌هاى تربيتى ايشان را تحت تأثير خود قرار داده است، هرچند وجوه تشابهى در روش‌ها و بيان سلسله اهداف وجود دارد كه در متن مقاله بدان پرداخته شده است.

كليدواژه‌ها : تربيت، مبانى، اهداف، محتوا، روش.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
141
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه