معيار

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شناسايي و اندازه‌گيري شاخص استحقاق در بانك‌داري اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

حمزه معلی / دانشجوي دكتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    moalla57@yahoo.com
دريافت: 29/03/97                    پذيرش: 07/09/97
چکيده
تحقق عدالت اقتصادي يكي از آرمان‌هاي مهم بانك‌داري اسلامي است. عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي به معناي مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. همچنین تحقق عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي، مشروط به تحقق معيارهاي چهارگانة کارایی، برابری، استحقاق و توازن است.
این تحقیق به روش تحليلي ـ توصيفي، از بین معیارهای ذکر‌‌شده، به بررسی و شاخص‌سازی معیار استحقاق در بانک‌داری اسلامی خواهد پرداخت. تحقق استحقاق‌ها در نظام بانک‌داری اسلامی را می‌توان با شاخص‌هایی همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکمیت در دریافت سپرده‌های قانونی و پرداخت بموقع دیون و مطالبات سنجید.
كليدواژه‌ها: معیار، شاخص، عدالت اقتصادی، استحقاق، بانک‌داری اسلامی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
253
شماره صفحه: 
61

معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

مژده عليزاده / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه شهيد باهنر كرمان          malizadeh@ens.uk.ac.ir

سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان   hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 4/10/94               پذيرش: 7/5/95

 

چكيده

محتواى آموزشى يكى از عناصر اصلى برنامه هاى درسى محسوب مى شود كه لازم است بر اساس مجموعه اى از معيارهاى مناسب و از منابع قابل اطمينانى انتخاب و استخراج گردد. ازاين رو، استخراج معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از قرآن كريم، به عنوان مطمئن ترين و پايدارترين منبع الهى در امر انتخاب محتوا، يكى از مهم ترين و ضرورى ترين مسائلى است كه لازم است در جهت آن گام هايى برداشته شود. ازاين رو، هدف اين پژوهش، «شناسايى معيارهاى انتخاب محتواى آموزشى از منظر قرآن كريم» است. به منظور وصول به هدف فوق، از روش توصيفى ـ تحليلى و از منابع اسنادى استفاده گرديده است. نتايج پژوهش حاكى از آن است كه در امر انتخاب محتواى آموزشى مى توان معيارهاى بى شمارى را از قرآن كريم استخراج نمود. در اين پژوهش به هشت معيار پرداخته شده است. اين معيارها عبارتند از: هدايت كنندگى، تدبربرانگيزى، خلاقيت پرورى،انگيزه بخشى، توجه به ابعاد مختلف وجود انسان، فعال سازى و مشاركت فعال مخاطب در متن، كاربرد در زندگى و خودآموزى.

 

كليدواژه ها: قرآن، محتوا، آموزش، معيار، برنامه درسى، كتب درسى، متعلم.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
117

معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

نادر حقيقى /  كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره

asdfnader@yahoo.com

محمدجمال خليليان اشكذرى / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

mj_khalil41@yahoo.com

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 22/4/94

 

چكيده

توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند تا با توجه به اطلاعاتى كه بر اساس آنها به دست مى آورند تصميمات لازم را اتخاذ كنند. اين پژوهش به تبيين رويكرد اسلامى نسبت به معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف اين پژوهش يافتن معيارهايى براى توليد در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گيرى از روش تحليلى ـ توصيفى، به طور عمده از روش كشفى و بر اساس آيات، روايات، سيره اهل بيت عليهم السلام و نظرات انديشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معيارهايى كه براى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گرديده است عبارتند از: طيب بودن، اولويت دادن نيازهاى واقعى، رعايت مصالح اجتماعى، كارايى در توليد.

كليدواژه ها: معيار، توليد مطلوب، اقتصاد اسلامى، كالاى اساسى، نياز واقعى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
107

نقد و بررسى ارزش شناخت از ديدگاه ديويد هيوم بر اساس حكمت متعاليه

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 188 ـ مرداد 1392، 43ـ56

حميدرضا وركشى1

چكيده

نقد و بررسى ديدگاه ديويد هيوم در خصوص «ارزش شناخت»، كه قابليت اعتماد به ادعاهاى معرفتى را مى سنجد، حايز اهميت مى باشد. در اين پژوهش، با مراجعه به آثار و تحقيقات صورت گرفته پيرامون نظريات هيوم، كه به اعتقاد تجربه باوران نوين، پديدآورنده تجربه گرايى نوين مى باشد، به اين نتيجه رسيديم كه هيوم بر اساس سه اصل شكاكيت، معنادارى در تصورات و عليت، در خصوص «ارزش شناخت» فيلسوفى مبناگرا و قايل به نظريه مطابقت است، اما نه به معناى مطابقت انديشه با واقع، بلكه به معناى «مطابقت انديشه با انطباع پديدارى»؛ يعنى هر شناختى كه به انطباع پديدارى برسد، بر اساس معيارهاى «انطباعات حسى» و «حافظه» با آن معامله واقعى مى شود. مشكل هيوم در خصوص تصديق قضايايى است كه طبق اعتقاد او، ناظر به نسبتى واقعى در زمان آينده است؛ قضايايى كه مبتنى بر رابطه عليت مى باشند. اين رهيافت معرفتى هيوم در باب معرفت شناسى (غير از نسبت بين تصورات) منجر به ايده آليسم معرفت شناختى مى گردد كه از مبانى نظرى نسبيت معرفت دينى مى باشد.

اين نوشتار با روش تحليلى ـ توصيفى «ارزش شناخت» از ديدگاه هيوم بر اساس حكمت متعاليه را مورد نقد قرار مى دهد.

كليدواژه ها: شناخت، ارزش، ملاك، معيار، عليت، هيوم.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
188
شماره صفحه: 
43

معيارهاى شايسته‌سالارى در اسلام

معيارهاى شايسته‌سالارى در اسلام

                        قادرعلى واثق1

چكيده

امروزه مهم‌ترين عنصر سازمان، نيروى انسانى است و چون همه نيروهاى انسانى سازمان، كارآمد نيستند، از اين‌رو، نمى‌توان به هر يكى از آنها، هر كارى را واگذار كرد، بلكه بايد افراد را بر اساس معيارهاى خاص گزينش كرد. بر اين اساس، مسئله شايسته‌سالارى مطرح مى‌شود. شايسته‌سالارى عبارت است از: واگذارى كارى به افراد، تحت شرايط، معيارها و شاخص‌هاى خاص. البته شايسته‌سالارى از نظر قرآن كريم داراى معيارهايى ويژه مانند ايمان، تقوا، علم، عدالت، راستگويى، بصيرت بينش سياسى، اخلاق نيكو، رفق و مدارا، قاطعيت، انتقادپذيرى، تغافل، ايجاد اميدوارى، صبر و استقامت مى‌باشد كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مى‌گيرند. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى  و با ابزار فيش‌بردارى، به مطالعه متون تفسيرى پرداخته و هدف از آن، استخراج معيارها و ملاك‌هاى شايسته‌سالارى است.

كليدواژه‌ها : انتخاب، شايستگى، شايسته‌سالارى، روايت، قرآن، مديريت، معيار.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
141
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه