فلسفه سياسى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مبانى فلسفه سياسى استاد مرتضى مطهرى

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

داود تقى لو / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره           dtaqilo@yahoo.com

مهدى اميدى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                        omidimah@gmail.com

دريافت: 12/4/94               پذيرش: 25/10/94

چكيده

فلسفه سياسى از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه انديشمندان اين رشته بوده است. با اين حال،  فلسفه سياسى اسلامى با بى مهرى ها و شبهاتى، حتى در حدّ ادعاى امتناع آن، مواجه شده است. از بهترين  راه هاى پاسخ به اين شبهات، تدوين فلسفه هاى سياسى فيلسوفانى است كه انديشه آنها داراى اين ظرفيت  است. براساس اينكه ارتباط بين حكمت نظرى و حكمت عملى از مسائل مهم در فلسفه سياسى است و يك  رابطه توليدى و مبنايى ميان آنها برقرار است، بحث ماهيت و مبانى نقطه آغاز اين مهم به شمار مى آيد.

     پرسش اساسى تحقيق حاضر اين است كه ماهيت و مبانى فلسفه سياسى استاد مطهرى چيست؟ و  اقتضائات مبانى در اين فلسفه سياسى به چه نحوى است؟ فلسفه سياسى استاد مطهرى، مجموعه اى از  تأملات فلسفى و برخى ديدگاه هاى هنجارى است كه در آن به صورتى نظام مند ماهيت، مبانى و مسائل  محورى سياست و نظام سياسى مطلوب بررسى مى شود. مبانى هستى شناختى در مشروعيت حكومت؛  مبانى انسان شناختى در مسائلى همچون آزادى، عدالت و مشاركت سياسى؛ و همچنين نقش عقل و وحى در  كل فلسفه سياسى استاد مطهرى قابل پيگيرى است. روش تحقيق در اين نوشتار، توصيفى ـ تحليلى است.

 

كليدواژه ها: فلسفه سياسى، مبانى، هستى شناختى، انسان شناختى، معرفت شناختى.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
63

قانون و مبانى هستى شناختى آن در فلسفه سياسى شهيد صدر

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

منصور شاطرى / كارشناش ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        hakarbala1391@yahoo.com

محسن رضوانى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        rezvani@yahoo.com

دريافت: 6/5/94               پذيرش: 15/11/94

 

چكيده

قانون يكى از اصلى ترين موضوعات فلسفه سياسى به شمار مى آيد. ارائه قوانين منسجم و كامل يكى از  معيارها و راهكارهاى ارزيابى يك فلسفه سياسى مطلوب به شمار مى آيد. قوانينى كامل و خوب هستند كه از  يك سو، همه عرصه هاى جامعه سياسى را دربر بگيرند، و از سوى ديگر، منطبق بر هستى شناسى و  انسان شناسى واقعى باشند. در اين پژوهش انواع قوانين در نظام سياسى اسلام از منظر شهيد سيدمحمدباقر  صدر بررسى شده است. در عرصه حكومتى، قوانين ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر  ويژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نيز داراى ويژگى متغير و منطبق با شرايط متغير زمانه است. اين  ويژگى ها سبب شده است قوانين اسلام مبتنى بر مهم ترين مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى  ويژگى همه زمانى و همه مكانى و جامعيت باشند. قوانين اسلام به سبب تطابق با قوانين طبيعت و هستى و نيز  به سبب انطباق با قوانين فطرى انسان، مطلوب ترين و جامع ترين قوانين به شمار مى آيند.

 

كليدواژه ها: فلسفه سياسى، قوانين، سنن، منصوص، تشريعى، منطقه الفراغ، قانون اساسى.

 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
47

مبانى فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

عبداللّه اخلاقى / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره         a_akhlaqy@yahoo.com

مهدى اميدى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                        omidimah@gmail.com

دريافت: 15/2/94               پذيرش: 11/9/94

 

چكيده

فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره استمرار فلسفه سياسى اسلامى با رويكردى نوصدرايى است كه از يك سو، فلسفه  سياسى سكولار را برنمى تابد، و از سوى ديگر، تفاوت هاى چشم گيرى با جريان ظاهرگرايى دينى دارد. مسئله  اساسى اين است كه اين مكتب فكرى بر كدام مبانى متكى است كه آن را از آن دو پارادايم متمايز نموده است؟ اين  پژوهش درصدد شناخت و معرفى مبانى معرفت شناختى، هستى شناختى، فرجام شناختى و انسان شناختى فلسفه  سياسى امام خمينى قدس سره، با روش اسنادى، استفاده از نرم افزار و پايگاه هاى اطلاع رسانى معتبر است. ترسيم نحوه  جريان توحيد در حيات سياسى و اجتماعى از ديدگاه امام خمينى قدس سره هدف اصلى اين مقاله است. اين پژوهش نشان  مى دهد كه مبانى اين فلسفه سياسى چگونه بر هستى شناسى توحيدى، معرفت شناسى مبتنى بر كتاب تكوينى و كتاب  تدوينى و انسان شناسى متكى بر دوساحتى بودن انسان استوار است كه از يك سو، متضمن كاربست وحى الهى در  حيات سياسى و اجتماعى انسان هاست، و از سوى ديگر، مبتنى بر دريافت هاى عقلانى و شعور جمعى انسان ها در  ميدان اجتماع و سياست است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، مبانى، فلسفه سياسى، معرفت شناختى، هستى شناختى، انسان شناختى.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
13

بررسى و نقد نظريه انقلاب در فلسفه سياسى افلاطون

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 47ـ60

مهدى قربانى*

چكيده

اينكه نظام‏هاى سياسى چرا تغيير مى‏كنند، براى فلسفه سياسى اهميت اساسى دارد. اين مسئله موضوع نظريه‏پردازى بسيارى از فيلسوفان سياسى قرار گرفته است. يكى از اين فيلسوفان، افلاطون، حكيم برجسته يونان باستان مى‏باشد كه معتقد است نظام‏هاى سياسى گوناگون در فرايند انقلاب و دگرگونى از علل خاص و منحصربه‏فردى پيروى مى‏كنند. همچنين انقلاب در هر نظام سياسى پيامدهاى خاص خود را به دنبال دارد. از نظر افلاطون، انقلاب‏ها در مسير انحطاط شكل مى‏گيرند، به گونه‏اى كه شرايط حاكم بر اجتماع در مقايسه با گذشته، نامناسب‏تر خواهد شد. نظريه انقلاب افلاطون خالى از نقد نيست. از جمله مهم‏ترين اشكال‏هاى آن، مى‏توان به نگاه منفى وى نسبت به مقوله انقلاب اشاره كرد. در اين مقاله، از روش توصيفى ـ تحليلى استفاده شده است.

كليدواژه‏ها: نظريه، انقلاب، فلسفه سياسى، مونارشى، آريستوكراسى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
169
شماره صفحه: 
47

بررسى تفسير گالستون درباره فلسفه سياسى فارابى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 95ـ102

محسن رضوانى*

چكيده

مقاله حاضر به بررسى تفسير ميريام گالستون درباره فلسفه سياسى فارابى مى‏پردازد. گالستون با مقايسه مباحث چهار اثر اصلى فارابى (مدينه فاضله، سياست مدنيه، تحصيل‏السعاده و فصول منتزعه) تلاش مى‏كند به فهم تازه‏اى درباره فلسفه سياسى فارابى دست يابد. نكته بديع و متمايز تفسير گالستون، توجه به مبانى ارسطويى فلسفه سياسى فارابى است. اما غفلت از تمايز فلسفه افلاطونى و ارسطويى و همچنين تأثيرپذيرى فلسفه سياسى فارابى از آموزه‏هاى اسلامى، موجب شده نه تنها گالستون در اثبات مدعاى خويش توفيق نداشته باشد، بلكه در نهايت رهيافت مشهور مفسّران فلسفه سياسى اسلامى را تصديق كند كه فلسفه سياسى فارابى، متأثر از فلسفه افلاطونى است. اين مقاله با رويكرد تحليلى و اسنادى به اين موضوع مى‏پردازد.

كليدواژه‏ها: فلسفه سياسى، فلسفه افلاطونى، فلسفه ارسطويى، فلسفه سياسى اسلامى، فلسفه سياسى فارابى، ميريام گالستون.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
95

انديشه سياسى از منظر «كتاب الحجة» كافى

معرفت سال بيستم ـ شماره 168 ـ آذر 1390، 33ـ52

هادى شجاعى*

چكيده

جامعيت دين مبين اسلام در رويكرد فراگير آن به مسائل زندگى بشر، در همه ابعاد فردى و اجتماعى نهفته است. بررسى گذرا و مختصر منابع دينى از قرآن و روايات و سنت معصومان عليهم‏السلام، بيانگر اين نكته است كه در مكتب جاودانه اسلام، زندگى اجتماعى انسان در كنار ابعاد حيات فردى او، مورد توجه جدى قرار گرفته است. جوامع روايى شيعه، به گواهى ابواب اجتماعى كه در ساختاربندى آنها لحاظ گرديده است، نظرگاه فراگيرى نسبت به مسائل اجتماعى زندگى انسان و از جمله سياست ارائه مى‏دهند.

اين تحقيق با بررسى تحليلى و توصيفى روايات «كتاب الحجة» كافى، ردپاى يكى از شاخه‏هاى مبنايى علوم سياسى، تحت عنوان «فلسفه سياسى» را در اين جامع معتبر حديثى دنبال كرده و با ذكر مقدّمه‏اى در باب مؤلفه‏هاى كلى كافى كلينى، به بررسى دلالى و نه سندى روايات مربوط به فلسفه سياسى بپردازد.

كليدواژه‏ها: جوامع حديثى، كافى، كلينى، فلسفه سياسى، مشروعيت.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
168
شماره صفحه: 
33

فلسفه سياسى و «خاطرات سقراطى»

فلسفه سياسى و «خاطرات سقراطى»

سيدمهدى سيديان1

خاطرات سقراطى اثر گزنفون، ارائه‏كننده نگاهى متفاوت و از نوع غيرافلاطونى به سقراط است. اين نوشتار بر آن است تا با استخراج فلسفه سياسى سقراط، از اثرى كه ماهيت زندگى‏نامه دارد، برداشتى نوين ارائه كند. مباحثى همچون روش گفت‏وگويى سقراط، انسان‏شناسى و معرفت‏شناسى انسانى سقراط كه مبتنى بر توانايى انسان در درك حقايق و شناخت خويشتن است، تشكيل جامعه سياسى و برپايى دولت، اقبال شهروندان در پيروى رضايت‏مندانه از قانون، فضيلت‏محورى و آرمان جامعه سياسى از جمله مباحث فلسفى سياسى است.

     پرسش اساسى اين تحقيق اين است كه آيا سقراط يك فيلسوف اخلاقى است يا يك فيلسوف سياسى؟ نگارنده بر آن است تا اثبات كند كه سقراط بيش از آنكه صرفا يك معلم اخلاق و يا يك فيلسوف اخلاق باشد، فيلسوف سياسى است. بنابراين، درصدديم تا با كاوش در اين كتاب به مسائل و دغدغه‏هاى فلسفى سياسى سقراط بپردازيم.

كليدواژه‏ها: فلسفه سياسى، روش سقراطى، فضيلت، قانون، اطاعت رضايت‏مندانه.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
150
شماره صفحه: 
59

رياست سنّت در فلسفه سياسى فارابى و ارتباط آن با ولايت فقيه

رياست سنّت در فلسفه سياسى فارابى و ارتباط آن با ولايت فقيه

محمدحسين حسينى1

پس از آنكه امام خمينى نظريه ولايت فقيه را مبناى يك نظام سياسى قرار داد، اين نظريه با حمله‏ها و داورى‏هاى گوناگون مواجه بوده؛ به ويژه آنكه برخى از مغرضان طرح ولايت فقيه را مربوط به دو قرن قبل و طراح آن را ملّا احمد نراقى دانسته‏اند. بنابراين، بررسى پيشينه آن از نگاه فارابى، فيلسوف نامدار اسلامى در قرن سوم هجرى، در حيطه پاسدارى از اين نظريه قرار دارد؛ هم به لحاظ تبيين پيشينه آن در دوران غيبت صغرى و هم به لحاظ دليل عقلى و منطقى آن.

     اين مقاله با رويكرد تحليلى و نظرى و با هدف تبيين نظر فارابى در مورد ولايت فقيه، تدوين شده است. بنابراين، فارابى نظريه ولايت فقيه را با زبان عقل و به شيوه شايسته‏سالارى تبيين كرده است تا پذيرش عمومى و جهانى داشته باشد.

كليدواژه‏ها: ولايت فقيه، مشروعيت، نصب و انتخاب، فلسفه سياسى، نوابت، مدينه فاضله.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
150
شماره صفحه: 
39

جلوه نبوت، امامت، و ولايت فقيه در رؤساى مدينه فاضله فارابى

جلوه نبوت، امامت، و ولايت فقيه

در رؤساى مدينه فاضله فارابى

          محمّدحسين حسينى1

 

چكيده

مدينه فاضله به عنوان حكومت آرمانى، همواره مورد توجه بشر بوده است. فارابى نيز يك مدل از آن را طراحى و به جامعه بشرى عرضه داشته كه به نظر مى‌رسد رياست آن، از اصول سياسى مذهب شيعه جعفرى اخذ شده باشد. از اين‌رو، اصول مديريت در مدينه فاضله فارابى، نيازمند بررسى است. اين مقاله مى‌كوشد با دقت بر انديشه‌هاى سياسى فارابى، تا حد توان اين خلأ را برطرف نمايد.

مدينه فاضله فارابى اشاره به همان مدينه فاضله‌اى دارد كه در ظلّ كفايت و مديريت پيامبر اكرم(ص) پديد آمد. بنابراين، هدف اصلى فلسفه سياسى فارابى كسب سعادت از مجراى شريعت پيامبر است كه نردبان عروج انسان تا سعادت حقيقى مى‌باشد. پس از پيامبر(ص)، رؤساى مماثل (ائمه(عليهم‌السلام)) و سپس، رئيس سنّت (ولايت فقيه) جانشين مى‌گردد و رئيس مدينه فاضله خواهد بود.

كليدواژه‌ها: رئيس اول، رؤساى مماثل، رياست سنت، فلسفه سياسى، عقل فعال، واضع نواميس، سعادت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
145
شماره صفحه: 
53
محتوای تغذیه