پيامدها

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اتقان در توليد و پيامدهاي آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

ایمان رفیعی پیشوری / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    i.rafiee.p@gmail.com
محمدجمال خلیلیان اشکذری / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 18/02/97                    پذيرش: 28/08/97
چکیده
در پیشرفت اقتصادی یک کشور عوامل و متغیرهای بی‌شماری دخالت دارند. برخی از این عوامل به ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود و برخی دیگر را می‌توان مرتبط با ساختار فرهنگی مردم دانست. اتقان کاری و انجام کار با دقت و استحکام لازم، جزو عواملی است که ریشه در فرهنگ کار افراد جامعه دارد و با تعلیمات لازم می‌توان به اصلاح و نهادینه‌سازی آن پرداخت. بهبود این متغیر می‌تواند اثرات متعددی در وضعیت اقتصادی فرد و جامعه به جای نهد که براساس نتایج مقاله که به روش تحلیلی به دست آمده است، این پیامدها برای فرد در سطح مشاغل آزاد شامل حفظ آبرو، افزایش درآمد و ایجاد انگیزه، در سطح مشاغل بنگاهی شامل بهره‌مندی از پاداش‌های درنظرگرفته‌شده، ارتقای جایگاه و پست اجرایی و الگو شدن برای سایر همکاران، و در سطح مشترک بین این دو شامل روحیة مسئولیت‌پذیری و آرامش قلبی و روحی انسان می‌باشند. همچنین محکم‌کاری برای بنگاه نیز اثراتی از جمله افزایش اعتبار بنگاه، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، ایجاد روابط انسانی در محل کار و افزایش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال خواهد داشت. اثرات این امر برای جامعه، عزت و استقلال اقتصادی، بهبود اقتصادی و تراز تجارت خارجی، و تقویت نیروی کار داخلی برشمرده شده است.
کلیدواژه‌ها: اتقان، محکم‌کاری، سهل‌انگاری، مسامحه‌کاری، تولید، پیامد.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
253
شماره صفحه: 
87

پيامدهاى انكار معاد در قرآن

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

على محمد قاسمى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره qasemi@qabas.net

دريافت: 18/1/94               پذيرش: 15/10/94

چكيده

پس از توحيد، بيشترين آيات قرآنى مربوط به موضوع «معاد» است، تا جايى كه گفته شده بيش از يك سوم آيات درباره جهان پس از مرگ بوده و بسيارى از آنها بيانگر آثار ايمان يا پيامدهاى انكار معاد هستند؛ زيرا ايمان به معاد ضامن اجراى قوانين الهى و زمينه ساز نيل آدمى به كمال نهايى و سعادت ابدى است و اين خود به نحوى گوياى اهميت ايمان به معاد و لزوم توجه به آن است. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى در يك بررسى قرآنى، در باب پيامدهاى انكار معاد به تبيين اين موضوع مى پردازد كه ايمان نداشتن به معاد چگونه تأثيرى بر سرنوشت آدمى دارد. آيا پيامدهاى انكار معاد تنها در زندگى اخروى انسان نمودار مى شود يا زندگى دنيوى او را هم تحت تأثير قرار خواهد داد؟ در اين نوشتار، سعى بر آن است تا حقايق مزبور از طريق آيات قرآنى فحص و بررسى گشته و طرحى نو در اين زمينه ارائه گردد.

 

كليدواژه ها: پيامدها، آثار، انكار معاد، منكران معاد، عدم ايمان به معاد.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
99

علل ناكارآمدى مقابله با قاچاق

علل ناكارآمدى مقابله با قاچاق

                       مهدى سبحانى‌نژاد*

                عبداللّه افشار**

چكيده

پژوهش حاضر كه به روش تحليل اسنادى انجام گرفته، به بررسى عمده‌ترين علل اقتصادى، سياسى و فرهنگى ـ اجتماعى پديده قاچاق، زمينه‌هاى مؤثر بر ناكارآمدى نظام‌هاى مقابله و پيامدهاى قاچاق در ابعاد فوق مى‌پردازد و برخى از عمده‌ترين راه‌كارهاى مقابله در ابعاد مذكور را ارائه مى‌نمايد. براى پاسخ‌گويى به سؤال‌هاى پژوهش، كليه اسناد و مدارك موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآورى داده‌ها جمع‌آورى شده و با شيوه كيفى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بيان عمده‌ترين علل ظهور پديده قاچاق (فرار از پرداخت عوارض گمركى، پول‌شويى، بيكارى، سوءمديريت و انحصارها، مصرف كالاهاى خارجى، تبليغات و فساد ادارى و بوروكراسى)، عمده‌ترين زمينه‌هاى ناكارآمدى نظام‌هاى مقابله با قاچاق (جذب شديد بيكاران به مناطق آزاد، غلبه فرهنگ قاچاق، الگوى مصرف تجملى، فقدان نگاه ضدارزشى به قاچاق، مصرف‌گرايى داخلى، مصرف كالاى لوكس خارجى و غيره)، عمده‌ترين پيامدهاى قاچاق (كاهش سرمايه‌گذارى مولد، تخريب فرصت‌هاى شغلى، اقتصاد زيرزمينى، تهديد امنيت ملى، رانت‌خوارى، قانون‌گريزى، فرهنگ تجمل و مصرف‌گرايى) و عمده‌ترين راه‌كارهاى مقابله با پديده قاچاق (توسعه، خصوصى‌سازى، سرمايه‌گذارى، حذف مقرّرات دست و پاگير، اصلاح الگوى مصرف، معرفى الگوى صحيح، صرفه‌جويى ارزى، و...) از جمله يافته‌هاى اين پژوهش به شمار مى‌روند.

 

كليدواژه‌ها : قاچاق، آسيب‌شناسى، علل، ناكارآمدى مقابله، پيامدها، راه‌كارها.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
146
شماره صفحه: 
161
محتوای تغذیه