ابوالقاسم بشيري

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

از خودبيگانگي

از خودبيگانگي

ابوالقاسم بشيري

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
91
شماره صفحه: 
71

نگاهي روان‏شناختي به آسيب‏شناسي دين‏باوري جوانان

نگاهي روان‏شناختي به آسيب‏شناسي دين‏باوري جوانان

ابوالقاسم بشيري

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
87
شماره صفحه: 
8

الگويى برتر در آموزش دينى به نوجوانان

مشاوره

الگويى برتر در آموزش دينى به نوجوانان

ابوالقاسم بشيرى

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
84
شماره صفحه: 
40

نگاهى به پرخاشگرىنوجوانان

نگاهى به پرخاشگرى
نوجوانان

ابوالقاسم بشيرى *

چكيده

بى ترديد، شيوع پرخاشگرى1 در ميان نوجوانان، موجب نگرانى بسيارى از خانواده ها، اوليا، مربيان و مسؤولان كشور است. گسترش روزافزون اين نابهنجارى رفتارى در شكل هاى گوناگون، بر زندگى فردى و اجتماعى انسان ها تأثيرات منفى گذاشته و آرامش و احساس ايمنى را مورد تهديد قرار مى دهد. شايد بتوان گفت كه يكى از علل بروز جنگ هاى خانمان سوز، كه همواره جوامع بشرى از آن رنج مى برد و خسارت هاى جبران ناپذيرى در پى داشته، ادامه همان رفتارهاى پرخاشگرانه دوران نوجوانى جنگ افروزان است. البته توجه به اين نكته ضرورى است كه رفتار پرخاشگرانه هميشه نامطلوب نيست، بلكه داراى حكمت هايى از جمله دفاع و دفع خطراتى است كه بقا و ادامه زندگى را تهديد مى كند، ولى اگر مهار نشود و به راه هاى صحيح هدايت نگردد، همين ابزار دفاعى موجب آسيب هاى جبران ناپذيرى مى شود.

اين نوشتار با عنايت به تحقيقات نظرى و پژوهش هاى ميدانى، درصدد ارائه راه حل اساسى كاهش رفتار پرخاشگرانه دوران نوجوانى است.

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
43

انسان در جست‏وجوى كمال

انسان در جست‏وجوى كمال

 ابوالقاسم بشيرى1

 

چكيده

انسان موجودى است كمال‏طلب و يكى از انگيزه‏هاى اساسى وى همين گرايش به كمال است. همچنين پژوهش‏هاى انسان‏شناختى نشان مى‏دهد كه آدمى از ظرفيت‏هاى علمى و عملى گستره‏اى برخوردار است. اما سؤال اصلى اين نوشتار اين است كه شكوفايى و فعليت كدام‏يك از اين استعدادها كمال واقعى و نهايى وى را به دنبال دارد.

     هدف اصلى اين مقاله اين است كه با الهام از آموزه‏هاى وحيانى و يافته‏هاى علمى، نقطه اوج كمال انسان را تعيين كند. روش مورد استفاده در اين نوشتا، روش توصيفى ـ تحليلى است؛ يعنى در وهله نخست ظرفيت‏هاى وجودى انسان در ابعاد گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سپس با استفاده از آيات و روايات جايگاه انسان در نظام هستى مشخص گرديده است.

     در پايان اين نتايج به دست آمد: 1. انسان در بعد ادراكى، جاذبه‏ها و همچنين به لحاظ رفتارى نسبت به ساير مخلوقات از ظرفيت فوق‏العاده‏اى برخوردار است. 2. انسان جايگاه والايى در نظام هستى دارد. 3. نقطه اوج كمال آدمى دست‏يابى به «مقام قرب الهى» و رسيدن به مقام خليفه‏اللهى است به گونه‏اى كه مظهر اسما و صفات الهى گردد.

 

كليدواژه‏ها: كمال، مقام قرب، انسان، كمال نهايى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
147
شماره صفحه: 
59

اشتغال زوجين و آثار و پيامدهاى آن بر فرزندان

اشتغال زوجين و آثار و پيامدهاى آن بر فرزندان

ابوالقاسم بشيري

مقدّمه

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
103
شماره صفحه: 
68
محتوای تغذیه