جنبش

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مقايسه تطبيقي ـ تاريخي جنبش‏هاي انقلابي و گروه‏هاي افراط‌گرا در تطورات تاريخ اسلام و مسيحيت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

بهزاد قاسمی/ استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام     ghasemi.b@ihu.ac.ir
دريافت: 04/11/97                    پذيرش: 25/03/98
چکيده
مقاله حاضر تلاش می‏کند، سیر نهضت‏های انقلابی ـ اصلاحی و جنبش مقاومت در تاریخ اسلام و مسیحیت را بررسی کرده و زمینه‏های افراط‏گرایی و تروریسم در دین اسلام و الهیات مسیحی را تبیین کند. نهضت‏های انقلابی و موضوع مقاومت در دو دین، دارای اهمیت هستند؛ همچنین بسترهای افراط‏گرایی و تروریسم در متون دینی اسلام و الهیات مسیحی، از مباحث مهم و درخور توجه بوده است. پژوهش ضمن بررسی نهضت انقلابی در دین اسلام و مسیحیت، کوشش مي‏کند، با خوانشی از مبانی افراط‏گرایی و تروریسم در تاریخ اسلام و الهیات مسیحی را نشان دهد. اين نوشتار با روش تحليلي ـ توصيفي درصدد پاسخ‌دهي به اين سؤال اساسي است که ماهیت نهضت‏های انقلابی در تاریخ اسلام و تاریخ مسیحیت چگونه بوده است؟ و افراط‏گرایی و تروریسم در اسلام و الهیات مسیحی چه فرایندی داشته است؟ نگارنده بر این باور است که این دو، در مبانی دینی و کارکردهای الهیات در این دو موضوع تفاوت مبنایی ندارند؛ یعنی ادیان الهی در فطرت، انقلابی و آزادی‌خواه بوده و ضدتروریسم هستند؛ زیرا در هر دو دین و دال‏های گفتمانی شکل‌گرفته در تاریخ اسلام و مسیحیت نهضت‏های مقاومت را تجربه کرده‏اند. همچنین اندیشه هر دو دین، با افراط‏گرایی مخالف بوده و تروریسم ناشي از مسائل سیاسی بوده و ریشه دینی و اندیشه‌ای ندارد.
كليدواژه‌ها: نهضت انقلابی، افراط‌گرایی، دین اسلام، الهیات مسیحی، جنبش.
 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
21

پائولو كوئليو و علل گسترش آثار او در ايران

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 177 ـ شهريور 1391، 119ـ138

محمدرضا انوارى*

چكيده

پائولو كوئليو رمان نويس برزيلى است كه افكارش به عنوان يكى از عرفان هاى نوظهور مطرح گرديده. آثار او از پرخواننده ترين كتاب هاى دو دهه اخير در سطح جهان بوده است. كتاب معروف او كيمياگر در سال 1376 پرفروش ترين كتاب در ايران گرديد. او در سال 1379 به دعوت مركز بين المللى گفت وگوى تمدن ها به ايران سفر كرد. اين مقاله در پى آن است كه با روش اسنادى و توصيفى ـ تحليلى علت گسترش آثار وى را در ايران بررسى نمايد. همچنين مبانى فكرى، نحوه ورود آثار او به ايران، كارگزاران او، شيوه هاى تبليغى او براى جذب مخاطب و سرعت نشر آثار او در ايران را واكاوى كند.
     برخى از نتايج به دست آمده عبارت است از اينكه در ايران، آثار كوئليو اولين بار در سال 1374 ترجمه شد و پس از آن قريب 28 ناشر آثار او را وارد بازار كتاب كردند. سفر ده روزه كوئليو به ايران، در فروش آثارش تأثير بسزايى داشت. ارتباط گسترده او با خوانندگان از طريق فضاى مجازى و قرار دادن رايگان كتاب هايش در اينترنت نيز از ابزارهاى تبليغى ديگر اوست. سرعت نشر آثار او در ايران بسيار بالا ارزيابى مى شود.

 

كليدواژه ها: پائولو كوئليو، عرفان، جنبش، حجازى، كيمياگر.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
177
شماره صفحه: 
119

استعمار و استقلال كشورهاى اسلامى

استعمار و استقلال كشورهاى اسلامى

سيدحسين شرف‏ الدين1

يكى از رويدادهاى تاريخى سياسى قرون اخير كه به نوعى بازتوليد نظام بردگى كهن در اشكال به ظاهر موجّه بود، پديده «استعمار» است. حضور مستقيم و غيرمستقيم و دخالت قيم‏مآبانه چند دولت قدرتمند توسعه‏طلب، عمدتا اروپايى در طى قرون متمادى در بخش قابل توجهى از ممالك جهان، از جمله كشورهاى اسلامى، رويداد تأمّل‏برانگيزى است كه همواره بايد در بررسى اوضاع و شرايط كنونى اين كشورها و موقعيت جهانى آنها مورد توجه قرار گرفته و انعكاس اين رويداد مهم در تحولات بعدى مورد بازبينى و بازخوانى قرار گيرد. اين نوشتار با رويكردى عمدتا توصيفى و پيامدهاى حضور استعمارگران را در ابعاد مختلف مورد بازخوانى و تحليل قرار مى‏دهد. حاصل پژوهشى اينكه پديده استعمار به رغم تغييرات شكلى هنوز هم به شيوه‏هاى مختلفى جريان دارد و آنچه تحت عنوان «استقلال» مستعمرات از آن ياد مى‏شود، براى بيشتر اين كشورها، امرى صورى است.

كليدواژه‏ها: استعمار، استقلال، مستعمره، تحت‏الحمايگى، عضويت، اشغال، جنبش.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
150
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه