ارزيابى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ارزيابى دانشجويان از برنامه درسى اجراشده اخلاق اسلامى دانشگاه ها

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

سيف اله فضل الهى قمشى / استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

دريافت: 29/6/94 پذيرش: 2/4/95

 

چكيده

هدف از اين تحقيق، ارزيابى برنامه درسى اجراشده اخلاق اسلامى دانشگاه ها از منظر دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفى از نوع پيمايشى و جامعه آمارى نيز 273 دانشجوى كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم مى باشد كه درس اخلاق اسلامى را در نيمسال دوم 93ـ94 پاس كردند. نتايج تحقيق نشان داد: نيازهاى مبنا قرار گرفته در تدوين اهداف درس اخلاق اسلامى دانشگاه ها، پوشش دهنده نيازهاى فردى و اجتماعى در يك جامعه اسلامى در حد متوسط بوده، همپوشى كامل ميان اهداف و نيازها در درس اخلاق اسلامى وجود ندارد. 2. روش هاى ياددهى  يادگيرى به كار گرفته شده در تدريس درس اخلاق اسلامى، با اهداف اين درس در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى همسويى اندكى دارد. 3. روش هاى ارزشيابى به كار گرفته شده در ارزشيابى پيشرفت تحصيلى دانشجويان در درس اخلاق اسلامى، همسو با اهداف اين درس در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى نيست. 4. ميزان دستيابى دانشجويان به اهداف درس اخلاق اسلامى در سطوح شناختى، عاطفى و رفتارى نامطلوب است؛ بنابراين، افزايش اثربخشى برنامه درسى اخلاق اسلامى دانشگاه ها، مستلزم برنامه ريزى براساس نياز سنجى واقع بينانه مبتنى بر رويكرد تركيبى هدف محور ـ مسئله محور و ارتقاى مهارت هاى حرفه اى مدرسان مى باشد.

 

كليدواژه ها: برنامه درسى اجراشده، اخلاق اسلامى، ارزيابى، دانشجويان.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
131

مهارت مسئله‏ گشايى و نقش آن در زندگى

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 176 ـ مرداد 1391، 99ـ116

على حسين زاده*

چكيده

مسئله اى كه در اين پژوهش مورد بحث قرار گرفته، مهارت مسئله گشايى است. بررسى دقيق مسئله و ابعاد آن و راه حل هاى مختلف براى حل مسئله، به انسان كمك مى كند تا به بهترين راه براى نيل به اهداف خويش دست يابد. اين مهارت براى انسان نگاه جامع و گسترده اى فراهم مى آورد تا در برخورد با مسائل، خود را برنده احساس كند، بدون اينكه در اين ميان ديگرى بازنده تلقّى شود. با به كارگيرى اين مهارت، هيچ يك از كسانى كه با يكديگر ارتباط دارند و به دنبال موفقيت هستند، احساس باخت نمى كنند. مراحل مختلف فرايند حل مسئله براى انسان آمادگى طبيعى ايجاد مى كند تا با واقع بينى مسائل را بررسى كند و با استرس كمترى راه حل مسئله را بيابد.
     اين مقاله به روش تحليل محتوا، از مبانى روان شناختى بهره گرفته و با استفاده از آيات و روايات، مراحل گوناگون مهارت مسئله گشايى را توضيح داده است. يافته ها نشان مى دهد كه ناتوانى در حل مسئله، پيامد ناآگاهى از خويشتن است. چنان كه فرد نسبت به خويش و توانايى هايش آگاه باشد، مى تواند با تعريف دقيق مسئله، راه هاى مختلفى كه براى حل آن وجود دارد، فهرست كند و با تنظيم راه حل ها، تصميم قطعى براى اجراى آن بگيرد و در نهايت، با بررسى و ارزيابى مجدد راه حل انتخابى، مسائل مختلف زندگى خويش را حل نمايد. 

كليدواژه ها: مسئله گشايى، خويشتن شناسى، برنامه ريزى، ارزيابى، تصميم گيرى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
176
شماره صفحه: 
99
محتوای تغذیه