مدرنيسم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

امكان سنجى پايبندى به مبانى اسلام در جامعه مدرن

سال بيست و دوم ـ شماره 195 ـ اسفند 1392، 11ـ26

مرضيه سادات سجادى*
محمد جعفرى **

چكيده
 با استيلاى فرهنگ مدرن بر جوامع غربى، فضاى فكرى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى اين جوامع به ناگاه دستخوش تغييرات بسيار گسترده اى گرديد. جامعه خدامحور و آخرت گرا، تبديل به جامعه اى انسان محور و دنياگرا گشت، وحى الهى كه تا ديروز تنها منبع شناخت و داورى معرفت بود، جاى خود را به عقل بشرى داد. از سوى ديگر، تعاملات و تهاجمات فرهنگى، جوامع اسلامى را با پديده نوظهور مدرنيته روبه رو گرداند و معيارهاى اسلامى، به چالش كشيده شد.
     اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى مبانى فرهنگ مدرنيته را بررسى كرده و نشان مى دهد كه اين مبانى همچون اومانيسم، سكولاريسم، تعبدگريزى و علم زدگى در تعارض با مبانى اسلام است، اما مدرنيته كه صرفا به معناى دگرگونى در فن و ابزار توليد است تعارضى با مبانى اسلام نداشته و ازاين رو، مى توان در جامعه مدرن امروزى، پايبند به مبانى اسلام بود.

كليدواژه ها: مبانى اسلام، مدرنيسم، مدرنيته، مبانى مدرنيته، زندگى دينى، عصر جديد.


*  كارشناس ارشد مدرسى معارف اسلامى دانشگاه باقرالعلوم (ع). mssajjadi@yahoo.com
**  استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس‏). mjafari125@yahoo.com

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
195
شماره صفحه: 
11

نگرشى بر انديشه و نظام فكرى طه عبدالرحمن انديشمند معاصر مغربى

معرفت سال بيستم ـ شماره 162 ـ خرداد 1390، 143ـ156

هادى بيگى ملك ‏آباد*

چكيده

اين مقاله، ابتدا به حيات علمى و سياسى دكتر طه عبدالرحمن، انديشمند معاصر مغربى مى‏پردازد و مهم‏ترين آراء وى و نيز طرح‏هاى كلان فكرى او را بيان مى‏كند. از اين‏رو، ضمن جستارى در نظام فكرى طه، نگاهى تحليلى ـ نقدى به موقعيت وى در عالم انديشه اسلامى عربى مى‏افكند و كنكاش‏هايى در انديشه‏هاى معرفتى او صورت مى‏دهد. اين مقاله با رويكرد تحليلى و بررسى اسنادى، به بررسى انديشه‏هاى دكتر طه عبدالرحمن پرداخته و با نگاهى تحليلى ـ نقدى زوايايى از انديشه وى را روشن ساخته است.

كليدواژه‏ها: دشواره معرفتى، غرب اسلامى، شرق اسلامى، مدرنيسم، زبان‏شناسى، طه عبدالرحمن، جابرى.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
162
شماره صفحه: 
143

حكمت متعاليه و بحرانهاى انسان معاصر

حكمت متعاليه و بحران‏هاى انسان معاصر

حبيب كاركن‏بيرق1

چكيده

دنياى مدرنِ معاصر، دنيايى است بسيار پيچيده و مرموز. «انسان مدرن»، نتيجه تجارب چند قرن گذشته است كه به صورت انسان معاصر ظهور يافته است. انسان معاصر، دچار بحران‏ها و معضلات بسيارى است كه از جمله آنها مى‏توان به بحران هويت، مشكلات زيست‏محيطى، مسائل اخلاقى، نهيليسم و پوچى اشاره كرد. راه برون‏رفت از اين مشكلات چيست؟ به اعتقاد نگارنده اين مقاله، همه اين مشكلات و مسائل، حاصل بريدن انسان معاصر از آسمان و جدايى از مابعدالطبيعه، و چاره كار به دست حكمت متعاليه ـ به منزله يكى از برترين مكاتب مابعدالطبيعى ـ است. با بهره‏گيرى از اين مكتب، زندگى معنا مى‏گيرد؛ انسان از پوچى و بى‏معنا پنداشتن زندگى رهايى مى‏يابد و در پى آن، ساير معضلات نيز حل مى‏شود.

كليدواژه‏ها: انسان مدرن، فناورى، مدرنيسم، حكمت متعاليه، نفس، علّيت.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
154
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه