بساطت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

استدلال براي آموزة «توحيد» بررسي، تحليل و مقايسه ديدگاه علامه طباطبائي و ابن‌ميمون

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

استدلال برای آموزة «توحید»
بررسی، تحلیل و مقایسه دیدگاه علامه طباطبائی و ابن‌میمون
حسن دین‌پناه / دانشجوی دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hasandinpanah@gmail.com
دريافت: 25/11/96                    پذيرش: 11/4/97

چکیده
آموزة «توحید» از جملة اصل‌های مورد تأکید همة ادیان الهی بوده و در میان آنها، تنها یهودیت و اسلام دارای توحید خالص و ناب هستند. ازآنجاکه ابن‌میمون در یهودیت و علامه طباطبائی در امامیه، نقش بسزایی در شکوفا کردن تعالیم دینی داشتند، این مقاله به روش تطبیقي ـ تحلیلی، پس از ارائة دیدگاه‌های این دو دانشمند بزرگ از براهین توحید، نقاط اتفاق و اختلاف آنان را بیان، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تنها استدلال ابن‌میمون برای توحید، بساطت ذات الهی است. اما با وجود اینکه مهم‌ترین برهان علامه طباطبائي، صرافت وجود الهی است، ولی برهان بساطت و براهین دیگر را نیز برای توحید اقامه کرده است. ابن‌میمون، اشکالاتی بر براهین توحید وارد کرده است که این تحقیق بیانگر آن است که هیچ‌یک از آنها، بر تقریرهای علامه طباطبائی از برهان تمانع و تغایر وارد نیست.
کلیدواژه‌ها: توحید، علامه طباطبائی، ابن‌میمون، براهین توحید، صرافت، بساطت، تمانع.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
247
شماره صفحه: 
15

چگونگى اتّصاف ذات الهى به اوصاف كمالى

سال نوزدهم ـ شماره 158 ـ بهمن 1389، 41ـ53

 مهدى تراب‏پور1

چكيده

در قرآن كريم صفاتى براى خداوند متعال اثبات شده است و اين آيات منشأ طرح اين بحث شده كه نحوه اتّصاف ذات الهى به صفات چگونه است؟ با چه ادلّه‏اى صفات، به خداوند متعال نسبت داده مى‏شوند؟ آيا اين اوصاف داراى واقعيت‏اند يا اينكه واقعيتى ندارند و نام‏هايى بيش نيستند، هرچند ذات الهى آثار آنها را دارد؟ هدف اين مقاله ارائه يك بحث منسجم و منظم از اوصاف الهى، كه به صورت منطقى وارد حيطه اوصاف الهى گردد و آنها را از حيث هستى‏شناختى مورد بررسى قرار دهد. در اين تحقيق، چگونگى اتّصاف خداوند به اوصاف كمالى و محدوديت يا عدم محدوديت اوصاف در مورد پروردگار عالَم، با توجه به قاعده «واجب‏الوجود بالذات از همه جهت واجب‏الوجود است»، و فروعى كه از اين قاعده متفرع مى‏شود، مورد بررسى واقع مى‏شود و اشكالاتى كه در نحوه اتّصاف ذات اقدس الهى به اوصافش به وجود آمده، مطرح و مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

 كليدواژه‏ها: ضرورت ازليه، صرف‏الوجود، بساطت، وحدت حقّه، ذات، احديت. 

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
158
شماره صفحه: 
41

بساطت واجب‏الوجود در فلسفه ابن‏سينا

بساطت واجب‏الوجود در فلسفه ابن‏سينا

مرتضى رضايى1

چكيده

بساطت ذات واجب ـ كه در فلسفه با همين نام، و در كلام با نام «توحيد احدى» از آن ياد مى‏شود ـ از مباحث مهمّ الهيات بالمعنى‏الاخص است. نفى تركيب از ذات الهى، به ويژه تركيب از اجزاى خارجى (اعم از اجزاى مقدارى و مادّه و صورت) و اجزاى حدّى، مدّعاى اين مقاله است كه با تبيين دلايل ابن‏سينا، اثبات خواهد شد.

     روش پژوهش حاضر توصيفى و مبتنى بر آثار ابن‏سينا و گاه، شارحان اوست. ابن‏سينا سه دليل براى اثبات مدّعا اقامه مى‏كند؛ در يكى از دلايل، اجزاى خارجى و در دو دليل ديگر، اجزاى حدّى و ماهيت را از واجب نفى مى‏كند، كه با اين نفى، انواع مختلفى از تركيب نفى مى‏شود.

كليد واژه‏ها: انواع تركيب، بساطت، بساطت ذات، اجزاى خارجى، اجزاى كمّى، اجزاى حدّى.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
155
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه