جنگ صفين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

استراتژى اميرمؤمنان على عليه السلام در برخورد با مخالفاندر جنگ صفين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

سيدقاسم ميرخليلى / كارشناس ارشد تاريخ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب gasem1350@gmail.com  

على خلجى / دانشجوى دكترى كلام شيعى دانشگاه اديان و مذاهب            ali.khalaji110@yahoo.com

دريافت: 22/2/94               پذيرش: 11/11/94

 

چكيده

مطالعه راهبردهاى اميرمؤمنان على عليه السلام در جنگ صفين، علاوه بر اينكه از منظر علمى به تبيين بعد سياسى از ابعاد وجودى اميرمؤمنان مى انجامد، از منظر كاربردى نيز ارائه راهبردهاى مشخص و معين بر اساس سياست علوى براى حل چالش هاى سياسى و نظامى در دنياى معاصر را در پى دارد. مهم ترين راهبردهاى امام على عليه السلام در جنگ صفين عبارتند از: 1. ارشاد و خيرخواهى و آگاهى بخشى به دشمن؛ 2. پرهيز از شروع جنگ؛ 3. جمع آورى اطلاعات؛ 4. استفاده از عمليات روانى؛ 5. آموزش و آرايش سپاه؛ 6. منع از دشنام به دشمن؛ 7. رعايت مردانگى در جنگ؛ 8. مصونيت سياسى فرستادگان؛ 9. به كار بردن حيله جنگى؛ 10. زيركى در برابر دشمن؛ 11. مقاومت در برابر دشمن و پرهيز از فرار؛ 12. رعايت حقوق بازماندگان؛ 13. پرهيز از شكنجه.

     اين پژوهش به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف تبيين استراتژى اميرمؤمنان عليه السلام در برخورد با مخالفان تدوين يافته است.

 

كليدواژه ها: استراتژى، اميرمؤمنان على عليه السلام، جنگ صفين، مخالف.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
13

جستارى در زندگانى هاشم مرقال

سال نوزدهم ـ شماره 156 ـ آذر 1389، 69ـ82

سردار پرافتخار اسلام

محسن رفعت -1

چكيده

اين مقاله جستارى است در مورد چگونگى زندگى هاشم‏بن عتبه‏بن ابى‏وقاص ملقب به «هاشم مرقال» كه از خواص اصحاب حضرت على عليه‏السلام به شمار مى‏رود. وى از جمله سرداران جنگ‏هاى اميرالمؤمنين عليه‏السلام بود كه مخلصانه و دليرمردانه نبرد كرد تا در نهايت در جنگ صفين به شهادت رسيد.

     اين نوشتار با رويكرد تحليلى و تاريخى و با بهره‏گيرى از منابع گوناگون، مى‏كوشد گزارش‏هاى مربوط به زندگى هاشم را با رويكردى تحليلى بررسى كند. طبق يافته‏هاى اين تحقيق هاشم از نزديك‏ترين ياران امام بود، چنان‏كه مورد مدح و ستايش آن حضرت قرار گرفت. رجاليان شيعه و سنى وى را از افاضل و شجاعان زمانه ياد مى‏كنند. اما با اين‏حال، به دليل شجاعت‏ها و قرابت خاص با امام، مورد نفرت معاويه قرار گرفت.

كليدواژه‏ها: هاشم مرقال، اميرالمؤمنين على عليه‏السلام، جنگ صفين، معاويه.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
156
شماره صفحه: 
69
محتوای تغذیه