جامعه اسلامى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

راهبردهاى اصلاح جامعه از ديدگاه امام خمينى قدس سره

سال بيست و چهارم ـ شماره 219 (ويژه جامعه شناسى)

حسين زارع خورميزى / كارشناس ارشد شناخت انديشه هاى امام خمينى قدس سره دانشگاه آزاد اسلامى قم

سيدمحمود ميرخليلى / دانشيار دانشگاه تهران (پرديس فارابى قم)         mirkhalili@ut.ac.ir

دريافت: 26/5/94               پذيرش: 21/11/94

چكيده

امام خمينى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پيروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترين موارد زمينه هاى اصلاح جامعه از ديدگاه ايشان عبارت است از: اصلاح انديشه دينى؛ نفى سازش با حكومت جور؛ اهميت دادن به نقش مردم؛ تشكيل حكومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملكرد صحيح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ايشان در زمينه اصلاح جامعه بر چند محور زير تأكيد داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فكر و انديشه انسان و دور نگه داشتن او از مسير تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربيت در خانواده و در مدرسه. ايشان همچنين توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى كند كه اگر اين دو كانون وظايف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد.

     هدف اين پژوهش، دستيابى به ديدگاه هاى ايشان و نظريه هاى دينى در زمينه اصلاح جامعه، و ارائه راه كارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. اين پژوهش با روش اسنادى و اسناد مكتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، راهبرد، اصلاح، جامعه، جامعه اسلامى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
219
شماره صفحه: 
63

راه‏هاى برون‏رفت از فتنه در جامعه اسلامى

از نگاه اميرالمؤمنين على عليه‏السلام با تأكيد بر وقايع پس از انتخابات دهم

 

محسن محمّدى‏الموتى*

چكيده

وضعيت فتنه به شرايط سياسى و اجتماعى، با مجموعه ويژگى‏هاى مشخص اشاره دارد كه در آن فضا، تشخيص حق از باطل با مشكل مواجه شده و لازم است راه‏هاى برون‏رفت از آن مورد توجه قرار گيرد. از آنجايى كه دوره زمام‏دارى امام على عليه‏السلام يكى از دوران‏هاى مثال‏زدنى و عبرت‏آموز تاريخ سياسى اسلام براى مواجه شدن جامعه اسلامى با فتنه‏هاى سنگين و شكننده است. مقاله حاضر با بهره‏گيرى از روش تاريخى ـ تحليلى به بررسى راه‏هاى برون‏رفت از فتنه در جامعه اسلامى از ديدگاه امام على عليه‏السلام مى‏پردازد.

     هدف اصلى اين پژوهش، تبيين راه‏هاى خروج از فتنه با رويكرد گذار شرايط امروز جامعه اسلامى از فتنه پس از انتخابات دهم رياست جمهورى مى‏باشد. بر اين اساس، رعايت تقواى الهى، تقويت بصيرت، شناخت مراكز فتنه و افشاى ماهيت آنها، ثبات قدم و پرهيز از احساسات به هنگام پيدايش فتنه، تكيه بر اصول و معيارها به جاى سوابق افراد و شخصيت‏ها، پرهيز از تفرقه و اختلاف و رجوع به امام حق و رهبرى صالح به هنگام پيدايش فتنه، به عنوان يافته‏هاى پژوهش معرفى و مورد تجزيه و تحليل واقع شدند.

كليدواژه‏ها: فتنه، شبهه، بصيرت، رهبرى، جامعه اسلامى، انتخابات دهم.

سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
157
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه